Giới thiệu Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 09:00

PHÒNG Y TẾ

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tổ 53 - phường Cẩm Thành - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại /Fax :
0333.727.398

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng : ông Lê Đức Khanh

 

- Ngày sinh : 13/5/1974 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ đa khoa
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng :
- Điện thoại di động :
0932.661.999
- Email: leduckhanh.cp@quangninh.gov.vn

 
2) Chuyên viên : ông Vũ Văn Chỉnh
 

- Ngày sinh : 08/12/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Dược sỹ đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0385522999
- Email: vuvanchinh.cp@quangninh.gov.vn

Phụ trách quản lý lĩnh vực Dược


3) Chuyên viên : Ông Nguyễn Kiều Đông Hoàng

 

- Ngày sinh : 21/9/1994
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ 
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0842210994
- Email:hoanghalong94@gmail.com

 

  

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

  Vị trí và chức năng

 1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Y tế thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 4 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; cụ thể như sau:

 1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố
 2. a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn;
 3. b) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế Thành phố.
 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo phân công về y tế trên địa bàn.
 5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về y tế sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tế.
 6. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 7. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tế đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
 9. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế.
 10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế.
 11. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Thành phố.
 12. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Y tế Thành phố theo quy định của pháp luật.
 13. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1739
Đã truy cập: 9155443