Giới thiệu Kho bạc Nhà nước thành phố Cẩm Phả

08/07/2014 11:30

 

A.   GIỚI THIỆU: 

I.  Giới thiệu chung. 

Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Cẩm Phả

Địa chỉ: Khu Hòa Lạc – Phường Cẩm Bình – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3862208 

Fax: 0203.863659 

Emai: kbnn.cp@quangninh.gov.vn

  

  

I.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:
Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:
a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật.
b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
c) Thực hiện lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo quy định.
d) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:
a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.
b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:
a) Tiếp nhận, kiểm tra thông tin tài chính do các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp theo quy định của pháp luật.
b) Lập và gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính đồng cấp để biết theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh với các đơn vị liên quan tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các đơn vị, tổ chức có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.
9. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.
10. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
11. Thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.
12. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
13. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
14. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.
3. Quyền hạn:
Kho bạc Nhà nước cấp huyện có quyền:
1. Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

III. Tổ chức bộ máy

        III. Tổ chức bộ máy:

          * Ban lãnh đạo:

1. Giám đốc: Lê Quang Hiếu

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân kinh tế

-  Trình độ LLCT: Trung cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203. 3863283

-  Điện thoại di động: 0913.388.444

-  Email: hieulq@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Cẩm Phả;

+ Trực tiếp phụ trách công tác công tác kiểm soát đầu tư XDCB; công tác cán bộ, đào tạo, thi đua, khen thưởng, công tác nội vụ, bảo vệ, hành chính, an toàn kho quỹ, văn thư lưu trữ, ISO, PCCC, phòng chống bão lụt;  công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

   

2.  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Linh

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

-  Trình độ LLCT: Trung cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3863659

-  Điện thoại di động: 0914.478.188

-  Email: linhvd0301@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ:

+ Phụ trách công tác kế toán; công tác kho quỹ.

+ Điều hành hoạt động KBNN Cẩm Phả khi đồng chí Giám đốc ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 

*  Bộ phận Giao dịch:

1. Kế toán trưởng: Bùi Thu Hiền:

 

 

 

 

 

 -  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Tương đương sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3863202

-  Điện thoại di động: 0948.048.699

-  Email: hienbt01@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ: Phụ trách chung toàn bộ công việc của bộ phận kế toán. Thực hiện công tác kiểm tra kế toán. Chịu trách nhiệm  chỉ đạo triển khai chế độ theo hướng dẫn của KBNN cấp trên, chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Cẩm Phả và kế toán trưởng KBNN Quảng Ninh về toàn bộ công việc kế toán nghiệp vụ của KBNN Cẩm Phả. Ký và kiểm soát toàn bộ chứng từ kế toán trên các chương trình Tabmis, TTSP. Phụ trách kế toán tài chính nội bộ.

 

2. Giao dịch viên: Vũ Thúy Hà

 

 

 

- Trình độ chuyên môn:Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: : 0203.3862208

-  Điện thoại di động: 01254.556.566

-  Email: Havt55@vst.gov.vn

 

 3.  Giao dịch viên: Lê Thu Hiền

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208.

-  Điện thoại di động: 0935.231.988

-  Email:Hienlt12@vst.gov.vn

 

4. Giao dịch viên: Lê Phạm Thảo Thu

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

-  Điện thoại di động: 0376602723

-  Email: Thulpt@vst.gov.vn

 

           5. Giao dịch viên: Phạm Hồng Thủy

 

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

-  Điện thoại di động: 0978.005.044

- Email: Thuyph@vst.gov.vn 

6. Giao dịch viên: Lương Thị Thúy Hằng

 

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

-  Điện thoại di động: 035.610.4158

- Email: Hangltt06@vst.gov.vn

 

7. Giao dịch viên: Quách Thị Vân

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

-   Điện thoại di động: 0902.101.929

-   Email: vanqt@vst.gov.vn

 

8. Giao dịch viên: Hà Thị Thu

 -  Trình độ chuyên môn: Đại học

 -  Trình độ LLCT: Sơ cấp

 -  Điện thoại văn phòng: 0203.3863283

-  Điện thoại di động: 0936.699.308 

-  Email: Thuht05@vst.gov.vn   

9. Giao dịch viên: Nguyễn Thị Thu Thủy

 

-   Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLCT: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3863283

-  Điện thoại di động: 0903.528.485

-  Email: Thuyntt15@vst.gov.vn

 

10. Giao dịch viên: Lương Thị Bích Liên

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0303.3862208

-Điện thoại di động: 0902.066.528

- Email: lienltb@vst.gov.vn

  

11. Giao dịch viên: Trần Văn Trưởng


-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

-   Điện thoại di động:

-  Email: Trươngtv@vst.gov.vn

 

 

12.  Giao dịch viên: Nguyễn Anh Thuấn

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLTC: Trung cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

- Điện thoại di động: 0977.660.187

- Email: thuanna@vst.gov.vn 

 

 

14. Nhân viên thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân: Nguyễn Thị Huyền Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLTC: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3862208

- Điện thoại di động: 0978.249.923

- Email: trangth08@vst.gov.vn 

 

 

           * Bộ phận lái xe, bảo vệ cơ quan:

          1. Nhân viên lái xe:  Nguyễn Văn Nhàn


-  Điện thoại văn phòng: 0203.3863283

- Điện thoại di động: 0123 3013 698

 

2. Nhân viên bảo vệ:  Vũ Tiến Hùng 

 

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3869039

- Điện thoại di động: 0912.258.199

  

             3. Nhân viên bảo vệ:  Nông Thanh Hải 

 

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3869039

- Điện thoại di động: 0985 494 594

 

 

 

B.  Tin hoạt động:

 < Bấm vào đây để xem tin hoạt động của Kho bạc nhà nước thành phố Cẩm Phả >

 

C. Thủ tục hành chính: 

< Bấm vào đây để tra cứu nội dung thủ tục Hành chính >

1, Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước;

2, Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc nhà nước nhận gửi và bảo quản;

3, Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

4, Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

5, Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu    ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

6, Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư);

7, Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

8, Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp;

9, Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau;

10, Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển;

11, Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di rời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

12, Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản  trên đất của công ty nhà nước;

13, Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư;

14, Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

 

D. Văn bản hướng dẫn: 

< Bấm vào đây để tra cứu văn bản hướng dẫn >

 

 

 

 

 

Kho bạc Nhà nước thành phố Cẩm Phả


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4960
Đã truy cập: 4844002