Giới thiệu Hội Cựu chiến binh thành phố Cẩm Phả

30/06/2014 14:00

HỘI CỰU CHIẾN BINH
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Hội Cựu chiến binh thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : 207 - Trần Phú - Cẩm Tây - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại/Fax : 0333.863.542

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY :

1)  Chủ tịch Hội : ông Nguyễn Huy Cận

 

- Ngày sinh : 26/02/1958
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0986.043.388


2) Phó Chủ tịch Hội : ông Lại Văn Bảo 

 

- Ngày sinh : 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 

 3. Cán bộ văn phòng: Bà Dương Thị Dung

 
 • Ngày sinh : 20/03/1987
  - Dân tộc : Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
  - Điện thoại di động : 0852.655.299
 • Emai:dungvptucp@gmail.com

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 1. Chức năng:

          Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Hội làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

          2.Nhiệm vụ:

          2.1. Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, trong thời gian, chi hội xem xét và ban chấp hành tổ chức cơ sở Hội quyết định. Nơi có phân hội thì do phân hội đề nghị, báo cáo lên chi hội xem xét, ban chấp hành tổ chức cơ sở Hội quyết định.

          2.2. Tham gia phát triển - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, cựu chiến binh và hội cựu chiến binh.

          2.3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

          Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền ở cơ sở.

          2.4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và cựu chiến binh tương trợ  giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

          2.5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và cựu chiến binh.

          2.6. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của mặt trân Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

          2.7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

Hội Cựu chiến binh Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 6984769