Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

28/03/2019

1. Thông tin chung: 

 

- Tên đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.854.207

- Fax: 02033.662.490

- Email: ubndub@quangninh.gov.vn 

 

3. Tổ chức bộ máy:  

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa - ĐH Mỏ địa chất; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854.375 

- Email: nguyenhongquang.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo chung, toàn diện các hoạt động của Văn phòng và trực tiếp chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của đơn vị trước Thường trực HĐND, UBND Thành phố; Tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chính quyền, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, xã, phường.


                                                                           

   

 

 

 

- Đồng chí: Dương Thu Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị tài chính-kế toán-ĐH BKHN; Kỹ sư Điện- ĐH BKHN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3856.184

- Email: duongthuha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc giao phụ trách.

 

   

 

 

 - Đồng chí: Đặng Nhật Hải

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế;Học viện Hành chính Quốc gia

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0384.592.488

- Email: dangnhathai@quangninh.gov.vn

 

            

- Đồng chí: Vũ Ngọc Anh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính- HV Hành chính; Cử nhân ngành Kế toán doanh nghiệp-HV Tài chính; Th.S Chính sách công

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 038.9655.888

- Email: vungocanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác quản trị Văn phòng HĐND&UBND thành phố, bộ phận lái xe của thành phố.  

 

 

 

            

- Đồng chí: Trần Thị Vân

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất. Kỹ sư ngành kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.664.704 - 0906119838

- Email: tranthivan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán.   

 

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Thị Xuốt

- Chức vụ: Thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kế toán

- Điện thoại: 02033.664.704 - 0389345929

- Email: nguyenthixuot@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán. Trực tiếp phụ trách về công tác Thủ quý và Thủ kho.   

 

                 

                                                                                                            

- Đồng chí: Nguyễn Thị Như Duyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0359.070.080

- Email: nguyenthinhuduyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

      

  

- Đồng chí: Phạm Thị Hà

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá

- Điện thoại: 0989.581.930

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn 

 

  

                             

                                                                                                                                                       

- Đồng chí: Hoàng Phi Sơn

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trung học KT Quảng Ninh - ngành Kế toán DN sản xuất

- Điện thoại: 02033.854.207 - 0943522002

- Email: hoangphison@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, lưu trữ

  

                                                                                                                                                        

- Đồng chí: Trần Thị Phương Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Cử nhân cao đẳng quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984666808

- Email: tranthiphuongngoc@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp đơn thư kiến nghị của nhân dân, thường trực tại ban tiếp công dân thành phố.

 


 

- Đồng chí: Trương Thị Thanh Hoa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng công nghiệp và xây dựng, cử nhân Quản trị tài chính- kế toán; ĐHBK HN, Kỹ sư quản trị Tài chính- Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854.429 - 0984.448.188

- Email: truongthithanhhoa@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: trực tại ban tiếp công dân thành phố

 

3. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của Văn phòng:

Điều 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, làm tham mưu trực tiếp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; thực hiện chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bố trí phương tiện, vật chất phục vụ các hoạt động của HĐND và UBND Thành phố.

Điều 2. Văn phòng HĐND & UBND thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra các mặt hoạt động thông qua sự hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban dân tộc Tỉnh.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Nhiệm vụ của Văn phòng:

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND thành phố:

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản Quyết định, Chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền; giúp UBND thành phố xây dựng báo cáo kết quả công tác hàng tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề khác của Uỷ ban nhân dân thành phố heo sự phân công; tham mưu và chuẩn bị các kỳ họp sơ, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân Thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố hàng tháng, quý, năm trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND, UBND Thành phố được phân công quyết định;

Trong quá trình xây dựng chương trình công tác, Văn phòng HĐND & UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy để tham mưu cho Thành phố xây dựng lịch cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố trên cơ sở chương trình công tác của Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố;

2. Giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Thành phố;

Giúp HĐND, UBND Thành phố thực hiện thẩm định các văn bản (trừ văn bản quy phạm pháp luật) do các phòng, ban, ngành chuyên môn của Thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố soạn thảo trước khi trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND Thành phố;

3. Tham mưu, soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội theo sự chỉ đạo, phân công của UBND thành phố. Giúp UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố. Giúp UBND, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể Thành phố và các doanh nghiệp Than, Điện, Xi măng trên địa bàn Thành phố;

4. Tham mưu giúp UBND thành phố về công tác dân tộc;

5. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung giúp UBND thành phố, tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ kịp thời và chính xác trong chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;

6. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố tổ chức thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

7. Chuẩn bị các điều kiện vật chất, phương tiện phục vụ làm việc và các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND thành phố và thực hiện một số công việc do Thường trực HĐND thành phố giao;

8. Tham mưu trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung và các điều kiện phục vụ các kỳ họp; đồng thời báo cáo với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố về thời gian và nội dung cuộc tiếp khách, làm việc theo đề nghị của Thủ trưởng các phòng, ban, ngành chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND thành phố;

9. Giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức điều hoà, phối hợp hoạt động của các phòng, ban chuyên môn của Thành phố, HĐND và UBND các xã, phường để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND thành phố; tham mưu giúp UBND thành phố về công tác ngoại vụ;

10. Văn phòng HĐND & UBND Thành phố tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể từng chuyên viên dự các phiên họp do UBND thành phố tổ chức và ghi chép biên bản, nghị quyết đầy đủ, chính xác các ý kiến phát biểu, diễn biến của phiên họp. Biên bản phải có chữ ký xác nhận của Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; đồng thời chịu trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản về ý kiến kết luận của chủ tại kỳ họp, gửi các thành viên UBND thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện;

11. Ngoài ra, Văn phòng HĐND & UBND thành phố giải quyết một số công việc cụ thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố giao. 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1593
Đã truy cập: 6467802