Phòng Giáo dục - Đào tạo

28/03/2019

1. Thông tin chung
 

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan, số 03 Trần Hưng Đạo, phường Thanh Sơn, tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3854227

Fax: 0203.3661527

E-mail công vụ: cbphonggd.ub@quangninh.gov.vn  

Email: pgduongbi.quangninh@moet.edu.vn

 

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP QUẢN LÝ PGD&ĐT UÔNG BÍ

 

 

2. Ban lãnh đạo phòng GD-ĐT

 

 

BAN LÃNH ĐẠO

 

- Đồng chí: Phan Hồng Anh

Chức vụ: Thành ủy viên -Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố.

Điện thoại: 0966.306.333; 02033854471

- Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Nam Hải 

Chức vụ: Phó phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

Điện thoại: 0904.600.648; 02033.661.689

Email: trannamhai@quangninh.gov.vn; haittub@gmail.com

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Thu

- Chức vụ: Phó phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Điện thoại: 0936.422.539

- Email: tranthihongthu@quangninh.gov.vn; tranthu.bs@gmail.com

 

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

- Đồng chí: Phạm Việt Hùng

Chức vụ: Cán bộ CSVC

Điện thoại: 02033.661.699 - 0912.325 533

- Email: phamviethung@quangninh.gov.vn; phamhung.pgduongbi@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Vinh 

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: 02033.660.661- 0386.311.989

Email: phamthithuyvinh@quangninh.gov.vn; vinhpt.246@gmail.com

 

Đồng chí: Đào Thị Loan

Chức vụ: Cán bộ kế toán

Điện thoại: 02033.661.699 -0904.540.365

Email: daothiloan@quangninh.gov.vn; daoloanttxd@gmail.com

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tới

- Chức vụ: Chuyên viên CNTT

- Điện thoại: 0333.660.661 - 0904.559 139

- Email: nguyenvantoi@quangninh.gov.vn;nguyenvantoi.pgdubqn@moet.edu.vn

 

CHUYÊN MÔN THCS

 

- Đồng chí: Bùi Hải Vượng

- Chức vụ: Chuyên viên THCS-Tổ trưởng

- Điện thoại: 02033.661.698 - 0988.147.477

- Email: buihaivuong@quangninh.gov.vn; buihaivuongpgd.uongbi@gmail.com

 

- Đồng chí: Trần Mạnh Đề

- Chức vụ: Chuyên viên THCS

- Điện thoại: 02033.600.613 - 0904.626 610

- Email: tranmanhde@quangninh.gov.vn; tranmde@gmail.com

 

- Đồng chí: Hoàng Diệu Khánh

- Chức vụ: Chuyên viên THCS

- Điện thoại: 02033.600.614 - 0972.307 851

- Email: hoangdieukhanh@quangninh.gov.vn; hoangkhanhpgdub@gmail.com

 

- Đồng chí:  Ngô Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Chuyên viên THCS

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0978.884998

- Email: ngothingoclan@quangninh.gov.vn; ngoclan8583@gmail.com

 

CHUYÊN MÔN TH

 

- Đồng chí: Phạm Thị Minh Thúy

- Chức vụ: Chuyên viên TH

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0915.510 406

- Email: phamthiminhthuy@quangninh.gov.vn; phamminhthuy1987.ub@gmail.com

 

- Đồng chí: Ngô Thị Việt Hà

- Chức vụ: Chuyên viên TH

- Điện thoại: 02033.600.612 - 0915.510 406

- Email: ngothivietha@quangninh.gov.vn; goviethapgd@gmail.com

 

CHUYÊN MÔN MN: 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Phiên

- Chức vụ: Chuyên viên MN

- Trình độ CM: Đại học GD MN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.661.699 - 0978.419.129

- Email: vuthiphien@quangninh.gov.vn; vuthiphien.pgdubqn@moet.edu.vn

 

 THI ĐUA, TỔNG HỢP – THANH TRA, PHỔ CẬP

 

- Đồng chí:  Lê Viết Hiền

- Chức vụ: Thanh tra, Phổ cập GD

- Trình độ CM: ĐHSP Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.854.227 - 0986.587.789

- Email: leviethien@quangninh.gov.vn; lehien1959ub@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: CB Tổng hợp, Thi đua

- Điện thoại: 02033.566.670 - 0972.887.945

- Email bộ phận: td.pgdubqn@moet.edu.vn

- Email: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn;nguyenvanthanh.pgdubqn@moet.edu.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp phát bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và đào tạo 

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về hoạt động giáo dục ở địa phương; 

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương; 

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phổ. 

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục. 

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn băng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra Thành phố, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố. 

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. 

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục. 

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

12. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

13. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật. 

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã, phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương. 

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo Quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Tổ chức

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó; 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư liên tịch này theo thẩm quyền và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; 

- Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố khi có yêu cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trường các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng; 

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định trong tổng biên chế công chức của Thành phố do cơ quan có thẩm quyền giao;

b) Việc bố trí công tác đổi với công chức của phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; 

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vói Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non và cơ sở giáo dục mầm non. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2007
Đã truy cập: 3743626