Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

01/04/2019

 1. Thông tin chung:   

- Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3.854.433

- Fax: 0203.3.854.433

- Email: bqlduct.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án công trình thành phố  

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng - công nghiệp, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.060.423

- Email: nguyenvanhung1.ub@quangninh.gov.vn

   

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Đổng Chi

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.080.158

- Email: nguyendongchi@quangninh.gov.vn

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

- Đồng chí: Ngô Thị Tân Hợp

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân kế toán, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3565.802 - 083.2897879

- Email: ngothitanhop@quangninh.gov.vn  

     

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Lan Hồng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Điện thoại: 0203.3661.353 - 0912.528.756

- Email: dothilanhong@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Đỗ Thị Hường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Thủ quỹ, hành chính

- Điện thoại: 0203.3854.433 - 0932.295.435

- Email: dothihuong.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Trần Thùy Linh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Chức vụ: Bộ phận Kế toán

- Điện thoại: 0906.189.885

- Email: nguyentranthuylinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Chức vụ: Bộ phận Kế toán

- Điện thoại: 0979.333.292

- Email: nguyenthithanhnhan.ub@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Phạm Hoài Thu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Chức vụ: Bộ phận Kế toán

- Điện thoại: 082.305.1111

- Email: phamhoaithu@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0203.3565.800 - 0903.262.363

- Email: nguyenthuhuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Đoàn Quang Huy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; thạc sỹ quản lý tài nguyên và môi trường

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0934.316.613

- Email: doanquanghuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Xuân An

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0973.660.666

- Email: hoangxuanan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Đình Cư

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0985.295.345

- Email: hoangdinhcu@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Long

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0915.220.033

- Email: nguyenduclong.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Dương Đức Lân

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.407.621

- Email: duongduclan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Tiến Dũng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông, thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0983.425.385

- LLCT: Sơ cấp

- Email: vutiendung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0912.576.776

- Email: vumanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Đỗ Đình Kiên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0799.268.266

- Email: dodinhkien@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Đình Thi

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Chức vụ: Bộ phận Kỹ thuật

- Điện thoại: 0988.892.333

- Email: nguyendinhthi@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trần Văn Trường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Bộ phận Kế hoạch

- Điện thoại: 0919.711.838

- Email: tranvantruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Duy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Chức vụ: Bộ phận Kế hoạch

- Điện thoại: 0984.838.989

- Email: nguyenvanduy.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Văn Độ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đầu tư

- Chức vụ: Bộ phận Kế hoạch

- Điện thoại: 0388.474.285

- Email: hoangvando@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Tình

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư ngành tin học trắc địa

- Chức vụ: Bộ phận Kế hoạch

- Điện thoại: 0907.887.988

- Email: nguyenchitinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Linh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân tiếng anh

- Chức vụ: Bộ phận Kế hoạch

- Điện thoại: 0982.275.686

- Email: nguyenngoclinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Luyện

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0974.852.387

- Email: nguyenxuanluyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Quân

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Mỏ địa chất- Kỹ sư Cơ điện

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.295.146

- Email: vuhongquan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.565.725      

- Email: tranthimyhanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Khắc Hoàng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng CTDD và công nghiệp, Kỹ sư Quy hoạch và Quản lý GTVT đô thị

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0935.183.169   

- Email: nguyenkhachoang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904.105.997

- Email: nguyenthanhtung@quangninh.gov.vn


 

- Đồng chí: Trần Ngọc Văn

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0389443509

 


 

- Đồng chí: Vũ Hồng Chiến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0982.369.478

- Email: vuhongchien@quangninh.gov.vn

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1248
Đã truy cập: 2514575