Phòng Quản lý đô thị

28/03/2019

 

I. Thông tin chung  

- Tên đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị - UBND Thành phố Uông Bí. 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3707.088 

- Email: phongqldt.ub@quangninh.gov.vn

II. Cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Đô thị:

Điều 1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị);

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị Thành phố có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo, trực tiếp và toàn diện của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở Xây dựng Quảng Ninh, sở Giao thông vận tải Quảng Ninh.

* Nhiệm vụ của phòng Quản lý Đô thị:

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Quản lý đô thị:

1. Tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng, phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư theo thẩm quyền được giao.

2. Hướng dẫn việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tuyên truyền, phổ biến, thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý.

3. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Thành phố trình UBND tỉnh quy hoạch khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí... và trình UBND Thành phố các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn; quy hoạch vật liệu xây dựng và quy hoạch về giao thông.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn Thành phố theo phân cấp.

5. Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh; phát hiện, báo cáo để UBND thị xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông nông thôn trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh.

7. Giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở, nhà công sở; quản lý quỹ nhà ở và quản lý sử dụng công sở trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở, tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn Thành phố.

8. Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, tài liệu quy hoạch xây dựng của Thành phố, của các xã, phường và của các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

10. Giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng.

11. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND Thành phố, Sở Xây dựng và Sở giao thông vận tải Quảng Ninh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

12. Giúp UBND Thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về:

Thẩm tra, tham mưu cho UBND Thành phố cấp giấy phép vận chuyển cho các phương tiện chở than, đất, đá, vật liệu rời trên các tuyến đường nội thị, các tuyến đường do tỉnh quản lý (nếu được uỷ quyền). Cấp giấy phép cho ô tô tải đi vào đường cấm; ô tô tải có trọng lượng trên 8 tấn, xe chuyên dùng hoạt động trên tuyến đường nội thị.

Ký hợp đồng các dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, sự nghiệp giao thông đô thị với Công ty Môi trường đô thị; chủ trì nghiệm thu kết quả thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích đối với Công ty Môi trường đô thị và Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Uông Bí (vệ sinh môi trường trên tuyến đường quốc lộ 18A mới-đoạn đường qua địa bàn Thành phố).

Tổ chức thu các loại phí và lệ phí đã được UBND tỉnh và UBND Thành phố giao.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý đô thị.

14. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra nhà nước trên địa bàn Thành phố về các lĩnh vực thực hiện quy hoạch, xây dựng, công sở, nhà ở, giao thông và hạ tầng đô thị.

Xem xét giải quyết các khiếu lại, tố cáo của công dân về các lĩnh vực được phân công.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND Thành phố.

16. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND Thành phố.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được UBND Thành phố phân công. 

III. Tổ chức bộ máy: 

- Đồng chí: Đào Văn Phức

- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Quản lý Đô thị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ Lợi, Kỹ sư thuỷ lợi, ngành Thuỷ nông cải tạo đất; ĐH Mỏ - Địa chất - Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0932.255.288 

- Email: daovanphuc@quangninh.gov.vn  

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Thọ

- Chức vụ: Phó phòng Quản lý Đô thị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và quản lý đô thị; Thạc sỹ Quản lý đô thị  và Công trình

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.099.556 

- Email: nguyenductho@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Trung Nam

- Chức vụ: Phó phòng Quản lý Đô thị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học dân lập đông đô, kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Luật Kinh tế - ĐH Mở

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.469.169 

- Email: nguyentrungnam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp chung lĩnh vực cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng; tham mưu cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Quang Trung, Bắc Sơn; tham mưu thẩm định thiết kế - dự toán; công tác Quản lý nhà ở công sở; kế toán; văn thư


 

 

 

- Đồng chí: Trịnh Minh Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN. Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.119.069

- Email: trinhminhngoc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; tham mưu công tác quản lý dịch vụ công ích; tham mưu cấp phép vận chuyển

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Thắng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng Ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912 646 404

- Email: nguyenhuythang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách xây dựng cơ bản

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Ngọc Minh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.282.367

- Email: hoangnngocminh@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng Quản lý đô thị

Xem tại đây 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1780
Đã truy cập: 6046480