Liên đoàn lao động thành phố

 

 

I. Thông tin chung 

 

Tên cơ quan: Liên đoàn lao động thành phố Uông Bí 

Địa chỉ        : 140 Trần Hưng Đạo, phường Yên Thanh, TP Uông Bí

Điện thoại   :  0203 3854 205

Fax              :  0203 3854 205

E-mail: ldld.ub@quangninh.gov.vn 

 

II. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

- Đồng chí: Cù Văn Thắng

- Chức vụ:  Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, kỹ sư nông nghiệp
- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0904 300 616

- Email: cuvanthang@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Quyến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.618.478

- Email: nguyenvanquyen@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí:  Vũ Đức Quyền

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD;

Cử nhân SP Toán học; Cử nhân QTKD quốc tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 038.2314829

- Email: vuducquyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí:  Phạm Thị Hoài

- Chức vụ: Cán bộ Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.110.012

Email: phamthihoai@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí:  Trần Ngọc Ánh

- Chức vụ: Cán bộ Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0986.779.039

- Email: tranngocanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí:  Ngô Quốc Hùng

- Chức vụ: Cán bộ Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0949.801.555

- Email: ngoquochung@quangninh.gov.vn

 

 

III. Phân công nhiệm vụ uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Uông Bí khoá XVI, nhiệm kỳ 2012-2017

 

Căn cứ Nghị quyết hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố khoá XVI, kỳ họp thứ mười bốn, ngày 14/10/2016; BTV LĐLĐ Thành phố thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí uỷ viên BCH LĐLĐ thành phố khoá XVI như sau:

1. Đ/c Cù Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP khoá XVI

- Phụ trách chung, chủ trì công việc của  Ban chấp hành, Ban thường vụ.

- Nắm chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Thành uỷ, của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, vận dụng tổ chức thực hiện vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố.

- Chuẩn bị nội dung chương trình, triệu tập và chủ trì các cuộc họp BCH, BTV và các cuộc họp có nội dung quan trọng của LĐLĐ Thành phố; duy trì đảm bảo chế độ sinh hoạt của BCH, BTV.

- Điều hành hoạt động của cơ quan thường trực. Chăm lo cải tiến lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, nắm vững tình hình thực tiễn để lãnh đạo, tổ chức hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố có hiệu quả.

- Giữ mối quan hệ với cấp uỷ, cấp trên và mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nhà nước, các ngành, các đoàn thể thành phố, các đơn vị phối hợp.

- Phụ trách công tác cán bộ và xây dựng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

- Chỉ đạo các vấn đề thuộc tài chính, tài sản Công đoàn được LĐLĐ tỉnh phân cấp quản lý theo đúng quy định nhằm phục vụ tốt cho hoạt động phong trào.

2.  Đ/c Nguyễn Văn Quyến - P. Chủ tịch thường trực - CN  UBKT LĐLĐ thành phố

- Cùng với đồng chí Chủ tịch tham gia điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố.

- Trực tiếp tham mưu, giúp việc cho đồng chí Chủ tịch; tham mưu cho BTV chỉ đạo tổ chức các chuyên đề trong hoạt động Công đoàn và tổng hợp tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn  thành phố. 

- Xây dựng báo cáo phương hướng định kỳ của LĐLĐ thành phố trình BTV và BCH quyết định. Tổng hợp báo cáo nhanh theo yêu cầu của Thành uỷ, LĐLĐ tỉnh, chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ.

- Thay mặt chủ tịch điều hành công việc và dự các cuộc họp khi chủ tịch đi vắng hoặc được uỷ quyền.

 - Chịu trách nhiệm về hoạt động của UBKT LĐLĐ thành phố.

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng CĐCS vững mạnh, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các Doanh nghiệp.

3. Đ/c Vũ Đức Quyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố

- Phối hợp cùng với đồng chí phó chủ tịch thường trực tham gia điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố.

- Thay mặt đồng chí Chủ tịch và phó chủ tịch thường trực khi được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tại Công đoàn cơ sở phòng Giáo dục và các công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Công đoàn giáo dục Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ do đồng chí Chủ tịch phân công hoặc ký các văn bản của Ban Thường vụ và Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khi được ủy quyền.

- Theo dõi các hoạt động phối hợp của Phòng GD&ĐT thành phố với LĐLĐ Thành phố; Chịu trách nhiệm công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non tư thục.

- Phụ trách theo dõi hoạt động phối hợp của Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, TNCN, THPT, Trung tâm giáo dục và GD thường xuyên trên địa bàn thành phố.

- Tham gia công tác kiểm tra của BCH và UBKT LĐLĐ thành phố.

4. Đ/c Nguyễn Đình Trung - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND Thành phố - Uỷ viên BTV LĐLĐ thành phố

- Theo dõi các hoạt động phối hợp của UBND thành phố với LĐLĐ Thành phố. Phối hợp chỉ đạo phong trào xây dựng “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu” và phong trào “Cơ quan, đơn vị văn hoá” của thành phố.

- Tham gia trả lời, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của CNVCLĐ liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thành phố.

5. Đ/c Phạm Thị  Hoài - UV BTV - Trưởng Ban nữ công -  LĐLĐ thành phố

-  Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công Thành phố; củng cố, kiện toàn Ban nữ công CĐCS.

- Tham mưu về công tác tài chính, trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán  LĐLĐ thành phố.

- Giúp Ban thường vụ Liên đoàn lao động thành phố theo dõi, phối hợp các ban, ngành của thành phố kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, bà mẹ và trẻ em.

- Đề xuất với Ban thường vụ LĐLĐ thành phố, tham gia với cấp uỷ Đảng, chính quyền về chủ trương quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ nữ; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho lao động nữ.

- Bồi dưỡng cán bộ nữ công cho Công đoàn cấp dưới.

6. Đ/c Trần Ngọc Ánh - UV BTV LĐLĐ - Cán bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố

- Phụ trách công tác tổng hợp, văn phòng của cơ quan TT LĐLĐ thành phố.

- Giúp BTV, Ban chấp hành theo dõi công tác thi đua khen thưởng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của LĐLĐ thành phố với các cấp, đơn vị liên quan.

- Phối hợp thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn.

7. Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhâm UV BTV LĐLĐ thành phố – P. Giám đốc cơ quan BHXH TP

- Theo dõi và cung cấp thông tin về tình hình thực hiện trách nhiệm BHXH của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cho BCH LĐLĐ Thành phố để tổng hợp báo cáo chung và thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện... của tổ chức Công đoàn.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố.

8. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên BCH LĐLĐ thành phố – Phó trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố

- Theo dõi hoạt động của Công đoàn khối Chính quyền.

- Theo dõi và cung cấp thông tin cho Ban chấp hành LĐLĐ thành phố về việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố; phối hợp vận động thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Tham gia tư vấn pháp luật lao động cho CNVCLĐ các nội dung về thực hiện pháp luật lao động (khi cần).

9. Đồng chí Triệu Thị  Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thuế Uông Bí

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn Chi cục Thuế thành phố.

- Theo dõi và cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, doanh nghiệp tạm dừng, dừng và DN phát sinh thực hiện nghĩa vụ thuế cho BCH LĐLĐ thành phố để báo cáo chung và vận dụng thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

10. Đồng chí Phạm Hồng Điệp - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch - Chủ tịch CĐ khối chính quyền

- Tham gia theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở khối Hành chính của thành phố.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn khối chính quyền.

11. Đồng chí Nguyễn Nhật Thủy - P.Chủ tịch UBND - Chủ tịch CĐ P. Quang Trung

- Tham gia theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở khối xã, phường.

- Trực tiếp phụ trách cụm VHTT trong CNVCLĐ khu vực Quang Trung.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn phường Quang Trung.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Thinh - P. giám đốc - Chủ tịch CĐ Cty CP Môi trường và công trình đô thị Uông Bí

- Tham gia theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở khối Công ty Cổ phần của thành phố.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Uông Bí.

13. Đồng chí Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn Chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng Uông Bí.

- Phối hợp theo dõi hoạt động của các tổ CNLĐ tự quản khu nhà trọ phường Yên Thanh, CLB nữ CNLĐ xa nhà phường Yên Thanh.

14. Đồng chí Đào Thị Quỳnh Như - Phó phòng kế toán - Chủ tịch CĐ Công ty PT ViệtMinđô

- Phối hợp theo dõi và chỉ đạo hoạt động tại CĐCS khối FDI trên địa bàn thành phố.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn Cty PT ViệtMinđô.

- Phối hợp theo dõi cụm VHTT trong CNVCLĐ khu vực Bắc Sơn, Vàng Danh, Thượng Yên Công.

15. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quảng - Giám đốc Nhà máy chế tạo thiết bị Nâng hạ

- Phối hợp theo dõi, chỉ đạo và tham gia phụ trách cụm VHTT trong CNVCLĐ khu vực Phương Đông, Phương Nam.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ.

16. Đồng chí Lê Văn Hanh - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí

- Theo dõi các hoạt động phối hợp của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí với phong trào CNVCLĐ Thành phố.

17. Đồng chí Trần Thanh Tịnh - Chủ tịch CĐ Công ty CP Xi măng và XD Quảng Ninh

- Theo dõi các hoạt động phối hợp của Công đoàn Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh với phong trào CNVCLĐ Thành phố.

- Chỉ đạo các CĐCS thành viên trên địa bàn thành phố phối hợp tham gia hoạt động cụm VHTT trong CNVCLĐ trên địa bàn thành phố Uông Bí.

18. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa -  P. Giám đốc - Chủ tịch CĐ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển  Uông Bí:

- Phối hợp theo dõi, chỉ đạo và tham gia phụ trách cụm VHTT trong CNVCLĐ khu vực Thanh Sơn - Yên Thanh.

- Theo dõi các hoạt động phối hợp của Công đoàn Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí với phong trào CNVCLĐ Thành phố.

19. Đồng chí Nguyễn Văn Quý - P. Giám đốc - Chủ tịch CĐ C.ty CP phát triển Tùng Lâm

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Công đoàn công ty CP PT Tùng Lâm,

- Phối hợp theo dõi cụm VHTT trong CNVCLĐ khu vực Bắc Sơn, Vàng Danh, Thượng Yên Công.

IV. Quy chế làm việc Bổ sung, sửa đổi, của Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Uông Bí khoá XVI, nhiệm kỳ 2012-2017 

Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khoá XVI và tình hình thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố Uông Bí. Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khoá XVI ban hành quy chế làm việc như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          1. Quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt và hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn thành phố khoá XVI, đảm bảo tính tổ chức, kỷ luật, chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

          2. BCH khoá XVI phải thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện cho CNVCLĐ, cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ. Đại diện cho CNLĐ trong DN nơi chưa có tổ chức Công đoàn. Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh.

3. Đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức công đoàn gắn với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức cỏc phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Coi trọng công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ; Đảm bảo tốt công tác tài chính của Công đoàn; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và hoạt động UBKT.

 

PHẦN THỨ  HAI

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ BAN CHẤP HÀNH

VÀ CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ THÀNH PHỐ

 

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố

1. Ban chấp hành LĐLĐ thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết, quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

2. Ban chấp hành LĐLĐ thành phố chịu trách nhiệm trước LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Thành uỷ Uông Bí trong việc đảm bảo cho chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, của Thành uỷ và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI được cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả trong CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn trên địa bàn.

3. Những vấn đề BCH thảo luận và quyết định

- Chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Thành uỷ Uông Bí;

- Chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố.

- Phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác hằng năm, 6 tháng và báo cáo của BCH Công đoàn, Uỷ ban kiểm tra đồng cấp.

- Những vấn đề mới và quan trọng về kinh tế, xã hội thấy cần tham gia với lãnh đạo địa phương.

- Các vấn đề khác mà Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định phải đưa ra BCH quyết định.

- Nội dung chuẩn bị Đại hội, báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, dự kiến số lượng, cơ cấu BCH LĐLĐ thành phố khoá tới, thời gian, số lượng đại biểu triệu tập Đại hội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố

Ban thường vụ thay mặt Ban chấp hành, chỉ đạo điều hành mọi công tác của LĐLĐ thành phố giữa các kỳ họp Ban chấp hành, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể như sau:

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập các hội nghị BCH. Báo cáo đánh giá kết quả các mặt hoạt động Công đoàn và quyết định các nội dung, biện pháp công tác lớn giữa 2 kỳ họp BCH, báo cáo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và cấp uỷ địa phương.

- Thay mặt BCH cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và cấp uỷ địa phương trong các cấp Công đoàn toàn thành phố.

- Đại diện cho CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tham gia quản lý kinh tế - xã hội, các chế độ chính sách, hoạt động chính trị văn hoá xã hội với các ngành và Uỷ ban nhân dân địa phương.

- Căn cứ vào quy định hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh và Thành uỷ trong việc phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, BTV thay mặt BCH xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ là BCH LĐLĐ thành phố và Chủ tịch CĐCS. Chịu trách nhiệm nhận xét đánh giá cán bộ Công đoàn định kỳ hằng năm, quyết định việc chia, tách, sát nhập, giải thể và thành lập mới các CĐCS, các tổ chức quần chúng của LĐLĐ thành phố.

- Lãnh đạo công tác kiểm tra, công tác nữ công của LĐLĐ thành phố.

- Sơ tổng kết, rút kinh nghiệm những vấn đề lớn về hoạt động Công đoàn trong thời kỳ CNH-HĐH và thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới của Đảng và Nhà nước. Đề nghị, kiến nghị những vấn đề xét thấy cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chủ trương, chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Đảng và Nhà nước.

- Ngoài những vấn đề do Hội nghị BCH quyết định, BTV được thay mặt BCH quyết định những vấn đề cấp thiết thuộc thẩm quyền của BCH, sau đó báo cáo lại BCH tại kỳ họp gần nhất.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực LĐLĐ thành phố

Ban chấp hành, Ban thường vụ LĐLĐ thành phố uỷ nhiệm cho thường trực LĐLĐ thành phố giải quyết các công việc sau:

- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 6 tháng, quý và hàng tháng của Ban thường vụ; kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV Công đoàn hoặc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Ban thường vụ quyết định cho chủ trương thực hiện.

- Định kỳ hàng tuần, tháng hoặc đột xuất nghe báo cáo, kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, kết luận của BCH, BTV LĐLĐ thành phố về các nội dung xét thấy cần thiết .

- Thường trực thay mặt BTV xử lý các công việc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn thành phố trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban thường vụ LĐLĐ thành phố

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ viên Ban chấp hành

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của BCH, và tham gia đóng góp ý kiến thiết thực vào sự lãnh đạo của tập thể BCH, biểu quyết Nghị  quyết các kỳ họp Ban chấp hành. 

- Quán triệt và gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên liên hệ với CNVCLĐ, nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của đơn vị; phản ánh kịp thời tình hình tại đơn vị, đề xuất những ý kiến cần thiết với Ban thường vụ, tham gia chuẩn bị các đề án đưa ra Ban chấp hành, Ban thường vụ thảo luận  quyết định.

- Mỗi uỷ viên BCH được phân công phụ trách một ngành, một địa phương, một cơ sở hoặc một công tác nhất định, có trách nhiệm nghiên cứu sâu vào  công việc được phân công để hoàn thành tốt nhiêm vụ. Đồng thời cần phải giành thời gian thích hợp tiếp xúc với CNVCLĐ và BCH Công đoàn các cấp nắm thêm các mặt công tác khác để góp phần vào sự lãnh đạo chung của LĐLĐ thành phố.

- Các uỷ viên BCH được quyền chất vấn Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố về những vấn đề thuộc trách nhiệm của cá nhân cũng như của Ban thường vụ, Ban chấp hành.

- Trên cương vị chức vụ công tác của mình về chính quyền, đoàn thể hoặc cơ quan Đảng, các uỷ viên BCH giải quyết công việc theo chức trách được giao. Chỉ thay mặt LĐLĐ thành phố để giải quyết công việc cụ thể khi được uỷ nhiệm của Ban thường vụ hoặc thường trực LĐLĐ thành phố.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện tốt nghị quyết của BCH, BTV đề ra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ viên Ban thường vụ

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận quyết định các công việc thuộc trách nhiệm của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố.

- Các uỷ viên BTV làm việc tại cơ quan LĐLĐ thành phố được thay mặt BTV LĐLĐ thành phố để giải quyết công việc hằng ngày về lĩnh vực mình phụ trách, trên cơ sở Nghị quyết của BTV LĐLĐ thành phố, của LĐLĐ tỉnh và của cấp uỷ địa phương. Theo dõi chấm điểm thi đua hằng năm giúp cho BTV xét duyệt và quyết định.

- Các uỷ viên BTV LĐLĐ thành phố không là cán bộ chuyên trách hoặc là cán bộ đang chuyên trách ở CĐCS theo chức trách và cương vị công tác của mình giải quyết công việc được giao, chỉ thay mặt BCH, BTV LĐLĐ thành phố giải quyết công việc cụ thể khi được uỷ nhiệm của BTV hoặc thường trực LĐLĐ thành phố.

- Chuẩn bị các ý kiến đề xuất với tập thể BTV, thường xuyên thông tin, báo cáo và dự thảo phương hướng giải quyết các nội dung, vấn đề mình phụ trách.

V. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố

1. Chủ tịch LĐLĐ thành phố

     Chủ tịch LĐLĐ thành phố chịu trách nhiệm chung và chủ trì công việc của  Ban chấp hành, Ban thường vụ và có trách nhiệm, quyền hạn sau:

- Nắm vững chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Thành uỷ, của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, vận dụng tổ chức thực hiện vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố.

- Chuẩn bị nội dung chương trình, triệu tập và chủ trì các cuộc họp BCH, BTV;  duy trì đảm bảo chế độ sinh hoạt của BCH, BTV. Kết luận các nội dung kỳ họp của BCH, BTV LĐLĐ Thành phố.

- Điều hành hoạt động của cơ quan thường trực. Chăm lo cải tiến lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, nắm vững tình hình thực tiễn để lãnh đạo, tổ chức hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố có hiệu quả.

- Giữ mối quan hệ với cấp uỷ, cấp trên và mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nhà nước, các ngành, các đoàn thể thành phố, các đơn vị phối hợp.

- Phụ trách công tác cán bộ và xây dựng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

- Chỉ đạo các vấn đề thuộc tài chính, tài sản Công đoàn được LĐLĐ tỉnh phân cấp quản lý  theo đúng quy định nhằm phục vụ tốt cho hoạt động phong trào.

- Ký Nghị quyết của BTV, BCH, quyết định khen thưởng, quyết định công nhận Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên BCH, BTV CĐCS trực thuộc và các văn bản quy chế liên tịch với các tổ chức, các ngành đồng cấp.

2. Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố (Nguyễn Văn Quyến)

- Trực tiếp tham mưu, giúp việc cho đ/c Chủ tịch; tham mưu cho BTV chỉ đạo tổ chức các chuyên đề trong hoạt động Công đoàn và tổng hợp tình hình phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn  thành phố. 

- Xây dựng báo cáo phương hướng định kỳ của LĐLĐ thành phố trình BTV và BCH quyết định. Tổng hợp báo cáo nhanh theo yêu cầu của Thành uỷ, LĐLĐ tỉnh, chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ.

- Thay mặt chủ tịch điều hành công việc dự các cuộc họp khi chủ tịch đi vắng hoặc được uỷ quyền.

- Đi sâu nghiên cứu xây dựng CĐCS vững mạnh, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các đơn vị ngoài quốc doanh.

- Ký các văn bản trong nội bộ tổ chức Công đoàn thành phố, văn bản báo cáo các chuyên đề với Thành uỷ, LĐLĐ tỉnh.

3. Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố (Vũ Đức Quyền)

- Phối hợp cùng với đồng chí phó chủ tịch thường trực tham gia điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố.

- Thay mặt đồng chí Chủ tịch và phó chủ tịch thường trực khi được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tại Công đoàn cơ sở phòng Giáo dục và các công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Công đoàn giáo dục Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ do đồng chí Chủ tịch phân công hoặc ký các văn bản của Ban Thường vụ và Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khi được ủy quyền.

- Theo dõi các hoạt động phối hợp của Phòng GD&ĐT thành phố với LĐLĐ Thành phố; Chịu trách nhiệm công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non tư thục.

- Phụ trách theo dõi hoạt động phối hợp của Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, TNCN, THPT và TTGD và GDTX trên địa bàn thành phố.

- Tham gia công tác kiểm tra của BCH và UBKT LĐLĐ thành phố.

 

PHẦN THỨ  BA

MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC VỚI LĐLĐ TỈNH, THÀNH UỶ VÀ CÁC CƠ QUAN

 CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ

 

I. Đối với Thành uỷ và LĐLĐ tỉnh

BCH LĐLĐ thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ và LĐLĐ tỉnh, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo bằng văn bản hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu hướng dẫn của Thành uỷ và LĐLĐ tỉnh. Khi có những công việc đột xuất thường trực LĐLĐ thành phố báo cáo trực tiếp để xin ý kiến chỉ đạo.

II. Đối với UBND thành phố

BCH LĐLĐ thành phố có mối quan hệ phối hợp đặc biệt với UBND thành phố.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố tham dự Hội nghị thường kỳ của UBND thành phố, khi bàn về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo pháp luật; khi có công việc đột xuất phải vắng mặt thì uỷ quyền cho đồng chí phó chủ tịch dự họp.

Định kỳ hàng năm BTV LĐLĐ thành phố làm việc với thường trực UBND thành phố (theo quy chế phối hợp giữa UBND và LĐLĐ thành phố) để cùng trao đổi những vấn đề về kinh tế xã hội ở địa phương, những đề nghị của CNVCLĐ đối với UBND thành phố.

III. Đối với Mặt trân tổ quốc và các đoàn thể thành phố

BCH LĐLĐ thành phố là thành viên của MTTQ thành phố, có mối quan hệ phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thành phố.

Hằng năm phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể trong vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức.

 

PHẦN THỨ TƯ

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ

 

I. Chế độ làm việc của BCH, BTV LĐLĐ thành phố:

BCH, BTV LĐLĐ thành phố làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

- Hằng năm BCH, BTV LĐLĐ thành phố có nghị quyết và chương trình công tác, thường trực điều hành công việc theo Nghị quyết và chương trình đã được tập thể quyết định.

- Thường trực LĐLĐ thành phố hội ý hằng tuần để chỉ đạo các công việc theo Nghị quyết của BTV, của BCH  và chỉ  đạo của Thành uỷ, của LĐLĐ tỉnh.

- BTV, BCH mỗi quý họp 1 lần (vào tháng cuối quý hoặc đầu quý sau đó).

- Ngoài cuộc họp định kỳ có thể có các cuộc họp bất thường. 

- Thường trực LĐLĐ thành phố có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các kỳ họp, thông báo trước để các Uỷ viên BCH, BTV biết chuẩn bị ý kiến sắp xếp thời gian tham gia Hội nghị đạt kết quả tốt.

- Các đồng chí uỷ viên BCH, BTV không chuyên trách công tác Công đoàn trong tuần đầu của tháng cuối quý có trách nhiệm gửi báo cáo chuyên môn và các vấn đề phát sinh liên quan, phản ánh cho thường trực LĐLĐ thành phố về kết quả công việc mình được phân công hoặc phối hợp.

- Các đồng chí uỷ viên BCH, BTV công tác ở cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành cấp trên, cần kịp thời trao đổi chương trình công tác, kết quả thực hiện với thường trực LĐLĐ thành phố để tổng hợp chung phương hướng hoạt động và kết quả của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; chế độ đi cơ sở hàng tháng; chế độ thông tin báo cáo theo quy định của BCH, BTV, với cấp uỷ, cấp trên và các đơn vị phối hợp.

II. Tổ chức thực hiện quy chế

Mỗi đồng chí uỷ viên BCH LĐLĐ thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và góp ý kiến với tập thể BTV về những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi, BCH sẽ bổ sung, điều chỉnh.

Văn phòng thường trực LĐLĐ thành phố có trách nhiệm giúp Ban thường vụ theo dõi thực hiện quy chế này./. 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10323.
Đã truy cập: 49293345.