Phường Yên Thanh

04/07/2019

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Yên Thanh
Địa chỉ: Khu Bí Giàng - Phường Yên Thanh - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: 0203.3856.644
Fax : 0203.3856.644

E-mail:  ubndpyenthanh.ub@quangninh.gov.vn

Ảnh Trụ sở phường Yên Thanh

* Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân phường Yên Thanh:

1. Ủy ban nhân dân phường giải quyết công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 59 và Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường quyết định.

2. Cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường:

a) Thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề tại phiên họp thường kỳ hoặc bất thường.

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Văn phòng UBND phường gửi toàn bộ hồ sơ và Phiếu xin ý kiến đến từng thành viên Ủy ban nhân dân để xin ý kiến.

Các quyết nghị tập thể của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên của Ủy ban nhân dân phường đồng ý. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân phường thông qua phiếu thì:

- Nếu vấn đề được đa số thành viên ủy ban nhân dân phường đồng ý, Văn phòng UBND phường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân phường trong phiên họp gần nhất. 

- Nếu vấn đề chưa được đa số thành viên Ủy ban nhân dân phường đồng ý, Văn phòng UBND phường báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp Ủy ban nhân dân phường gần nhất để thảo luận thêm. 

2. Tổ chức bộ máy:

 

 

- Đồng chí: Trịnh Quang Vinh

Chức vụ: Bí thư Đảng bộ phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ QLKT

Điện thoại: 0904.496.197

- Email: trinhquangvinh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Huy Toàn

- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, kỹ sư kinh tế, ngành kinh tế xây dựng; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.856.353

Email: hoanghuytoan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Văn Lùng
- Chức vụ: Phó Bí thư TT ĐU, Chủ tịch HĐND phường Yên Thanh

- Điện thoại: 0203.3566559 - 0982564252
- Email: phamvanlung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Việt Doanh  

- Chức vụ:  Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 

- Điện thoại: 0203.3600068 - 0962892385

- Email: vuvietdoanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Hoàng Trọng Hiếu  

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 

- Điện thoại: 0989707888

- Email: hoangtronghieu@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Đinh Thị Trà Linh

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.856.353

Email: dinhthitralinh@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nga

- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ 

- Điện thoại: 0203.3565.559 - 01216380458

- Email: nguyenthithanhnga.ub@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

- Đồng chí: Dương Thị Thu 

- Chức vụ: Chủ Tịch Hội LHPN

- Điện thoại: 0203.3600.088 - 0984023379

- Email: duongthithu@quangninh.gov.vn

 

  

                                                                                          

- Đồng chí: Hoàng Văn Cường

- Chức vụ: BT Đoàn thanh niên

- Điện thoại: 0974378534

- Email: hoangvancuong@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

- Đồng chí: Đỗ Văn Minh

- Chức vụ: CT Hội CCB - CHP BCH quân sự

- Điện thoại: 0906267179

- Email: dovanminh@quangninh.gov.vn

 

 

  

                                    

- Đồng chí: Cao Thị Thu Hằng

- Chức vụ: CT Hội Nông dân - cc Môi trường 

- Điện thoại: 0974960826

- Email: caothithuhang@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Viết Vụ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội NN Dacam Điôxin kiêm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.

- Điện thoại:  0904.310.372

- Email: nguyenvietvu@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hương

- Chức vụ: Công chức 

- Điện thoại: 0203.3856.644 - 0982347907

- Email: nguyenthimaihuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng - Thống kê

 

 

 

 

 - Đồng chí: Nguyễn Thành Liêm

- Chức vụ: CC địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0902.078.286

- Email: nguyenthanhliem@quangninh.gov.vn

   
 

- Đồng chí: Phạm Văn Yên

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật

- Điện thoại: 0934.323.828

- Email: phamvanyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

  - Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Chi 

  - Chức vụ: Công chức 

  - Điện thoại: 0977.676.728

  - Email: buithithom@quangninh.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - Kế toán 

 

 

 

  - Đồng chí: Mai Thị Quỳnh Trang  

  - Chức vụ: Công chức kiêm PCT Hội LHPN phường

  - Điện thoại: 0972621789

  - Email: maithiquynhtrang.ub@quangninh.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

 

 

 

- Đồng chí: Đỗ Hồng Hải

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0385.886.436

- Email: dohonghai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - kế toán

  

 

       

- Đồng chí: Nguyễn Thành Luân

- Chức vụ: CHT BCH quân sự

- Điện thoại: 0969.658.919

- Email: nguyenthanhluan3@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Quyên

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0203.3856.644 - 0945097667

- Email: nguyenthiquyen.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: LĐTB&XH

 

 

 

- Đồng chí: Lê Huy Sơn

- Chức vụ: Công chức  

- Điện thoại: 0936911033

- Email: lehuyson@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội  và Truyền thanh

 

 

 

- Đồng chí: Lê Thị Luân

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0906055542

- Email: lethiluan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng - Thống kê

  

 

            

- Đồng chí: Phạm Thị Khánh Hòa

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

kiêm Phó bí thư Đoàn thanh niên Phường

- Điện thoại: 0934499366

- Email: phamthikhanhhoa@quangninh.gov.vn

  

 

 

- Đồng chí: Đỗ Quang Đạo

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Phường

- Điện thoại: 0935608971  

- Email: doquangdao@quangninh.gov.vn                                                                                                                                             

  

 

 

- Đồng chí: Trịnh Xuân Hạnh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội NCT phường

- Điện thoại: 0904017288

- Email: trinhxuanhanh@quangninh.gov.vn 

  

                                           

- Đồng chí: Vũ Văn Nghi

- Chức vụ: Chủ tịch Hội NN Dacam Đioxin

- Điện thoại: 0368475242

- Email: dovannghi@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Hoa

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0969275626

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy kiêm tuyên truyền cấp ủy

- Email: buithihoa@quangninh.gov.vn                           

 

 

        

- Đồng chí: Phạm Thị Bằng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ phường

- Điện thoại: 0935098870

- Email: phamthibang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trịnh Thị Hồng Ngọc

- Chức vụ: Cán bộ thú y kiêm cán bộ thủy lợi, Nông - Lâm - Ngư nghiệp

- Điện thoại: 0397437876

- Email: trinhthihongngoc@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Hiển

- Chức vụ: Công chức địa chính - xây dựng, môi trường - đô thị

- Điện thoại: 090.346.3118

- Email: hoangthihien@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường     

Xem tại đây 

Xem tại đây

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức UBND phường

 xem tại đây

3. Đặc điểm tình hình:  

Phường Yên Thanh được thành lập theo Nghị định 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở từ xã Phương Đông và một phần của phường Thanh Sơn - Thị xã Uông Bí (Nay là Thành phố Uông Bí).

  1. Vị trí địa lí: 

Phường Yên Thanh có tổng diện tích tự nhiên là 14,44km2. Phía Bắc giáp với phường Thanh Sơn; Phía Đông giáp với phường Quang Trung; Phía Tây giáp với xã Phương Đông; Phía Nam giáp với huyện Thuỷ Nguyên - Thành phố Hải Phòng.

Phường được chia thành 07 khu dân cư, gồm: Khu I, Khu Lạc Thanh, Khu Bí Giàng, Khu Núi Gạc, Khu Phú Thanh Đông, Khu Phú Thanh Tây và Khu Cầu Sến.

Phường nằm sát trung tâm Thành phố, có đường Quốc lộ 18A chạy qua với chiều dài trên 3km, hệ thống đường liên khu đều đã được bê tông hoá. Dân số của phường có  8946 nhân khẩu với trên 2.658 hộ gia đình.

  1. Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn phường có 06 dân tộc anh em sinh sống gồm: Dân tộc Kinh, Dao, Tày, Nùng, Hoa, Sán Rìu.  

Trong đó:  

               + Dân tộc Kinh chiếm đa số: 8923 nhân khẩu           = 99,75%  

               + Dân tộc Dao có 03 nhân khẩu                                 = 0,034%  

               + Dân tộc Tày có 07 nhân khẩu                                  = 0,078%  

               + Dân tộc Nùng có 03 nhân khẩu                               = 0,034%  

               + Dân tộc Hoa có 07 nhân khẩu                                 = 0,078% 

               + Dân tộc Sán Rìu có 03 nhân khẩu                           = 0,034% 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 578
Đã truy cập: 6332612