Trung tâm dân số- Kế hoạch hóa gia đình

I. Thông tin chung

Tên cơ quan : Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Địa chỉ          : Số 38 - Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại     : 0203.3854.390

E-mail: ttdskhhgd.ub@quangninh.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm 

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình thành phố Uông Bí  đặt tại thành phố, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ truyền thông, giáo dục về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn Thành phố.

2. Trung tâm DS-KHHGĐ Thành phố chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh thuộc Sở y tế và chuyên môn về Dịch vụ - Kế hoạch hoá gia đình, truyền thông giáo dục sức khoẻ của các Trung tâm chuyên ngành liên quan ở cấp Tỉnh.

3. Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Uông Bí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Uông Bí

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục sức khoẻ về DS-KHHGĐ, trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ và tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của cán bộ DS-KHHGĐ và cộng tác viên xã hội thôn, khu phố.

5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ phân công.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số-KHHGĐ xã, phường và cộng tác viên xã hội thôn, khu.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/sức khoẻ sinh sản.

8. Quản lý cán bộ, viên chức DS-KHHGĐ, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Quản lý viên chức dân số cấp xã phường và công tác viên dân số thôn khu, bản.

9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND Thành phố và Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh giao.

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã, phường

1. Vị trí, chức năng

a) Viên chức DS-KHHGĐ cấp xã phường được bố trí phòng làm việc tại UBND các xã phường, là Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ do Chủ tịch UBND xã phường bổ nhiệm.

b) Được phân công theo Quyết định của UBND thành phố. Tham mưu giúp việc cho đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phường - Trưởng Ban công tác DS - KHHGĐ xã phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động, các chương trình DS - KHHGĐ trên địa bàn xã phường.

c) Chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã phường đồng thời cũng chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm DS- KHHGĐ thành phố.

2. Nhiệm vụ quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch công tác năm, chương trình công tác hàng tháng, quý về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phối hợp với các ban ngành đoàn thể  tổ chức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giám sát hoạt động của cộng tác viên DS- KHHGĐ thôn, khu, bản, các ngành đoàn thể theo đúng nhiệm vụ được phân công.

c) Hướng dẫn cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn bản; Lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ tổ chức thực hiện chế độ nghi chép ban đầu về DS - KHHGĐ, thu thập số liệu về DS - KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS - KHHGĐ của xã phường; tuyên truyền, vận động, tư vấn về DS-KHHGĐ; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai.

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên Ds - KHHGĐ thôn khu; giúp Trưởng ban công tác DS- KHHGĐ xã phường tham mưu cho Ủy ban nhân dân  xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn xã phường.

e) Tổ chức giao ban cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn bản hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS - KHHGĐ của từng thôn. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại thành phố hàng tháng.

f) Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn về DS - KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức.

g) Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS - KHHGĐ.

h)Theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực DS - KHHGĐ của  xã, phường. Nghiêm túc thực hiện tốt công tác tư vấn tuyên truyền Chính sách dân số, các mô hình nâng cao chất lượng dân số tại địa phương và các thông tin báo cáo thường kỳ, đột xuất theo quy định của cấp có thẩm quyền.

i) Chủ động cập nhập các thông tin biến động dân số từ cộng tác viên để trung tâm DS - KHHGĐ  thành phố cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý chuyên ngành về DS-KHHGĐ.

Điều 4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình thôn (khu)

1. Vị trí, chức năng

a) Cộng tác viên Dân số- KHHGĐ thôn (khu) có trách nhiệm cùng với viên chức DS-KHHGĐ tuyên truyền vận động về DS-KHHGĐ.

b) Cộng tác viên Dân số - thôn (khu) hoạt động theo chế độ tự nguyện, có thù lao hàng tháng, chịu sự quản lý, chỉ đạo của UBND xã phường và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của BCĐ công tác DS - KHHGĐ xã phường và Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố.

2. Cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn (khu) có nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình công tác tháng, tuần về DS - KHHGĐ, phối hợp với các tổ chức trên địa bàn triển khai các hoạt động quản lý và vận động tới từng hộ gia đình về công tác DS-KHHGĐ.

b) Trực tiếp tuyên truyền vận động, tư vấn về DS-KHHGĐ và cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai đến từng hộ gia đình.

c) Kiểm tra duy trì thực hiện các nội dung DS-KHHGĐ của các hộ gia đình trên địa bàn quản lý.

d) Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo tháng về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành; Lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý sổ hộ gia đình về DS-KHHGĐ tại địa bàn quản lý.

e) Bảo quản và sử dụng các tài liệu về (sổ sách, biểu mẫu báo cáo…) liên quan đến nhiệm vụ được giao.

f) Dự giao ban cộng tác viên DS-KHHGĐ hàng tháng để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động DS-KHHGĐ của địa bàn được giao quản lý, giải quyết hoặc xin ý kiến Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ xã (phường) để giải quyết những vấn đề phát sinh.

g) Tham dự đầy đủ các khóa tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức.

h) Phát hiện và đề xuất với Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ xã (phường) các vấn đề cần thực hiện về DS-KHHGĐ tại địa bàn quản lý.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố  có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm DS-KHHGĐ, gồm có:

a) Ban Hành chính tổng hợp

b) Ban Truyền thông và Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

3. Giám đốc: là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hoạt động của Trung tâm DS - KHHGĐ.

4. Phó Giám đốc: giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Uông Bí do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

6. Biên chế của Trung tâm DS- KHHGĐ thành phố là biên chế sự nghiệp y tế - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho UBND thành phố Uông Bí

Việc bố trí công tác đối với viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Uông Bí phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp và phẩm chất, trình độ, năng lực của viên chức.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

1. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình  thành phố Uông Bí làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện theo quy chế dân chủ.

2. Giám đốc: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan ngành dọc cấp trên và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, điều hành các hoạt động của Trung tâm. Phối hợp với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 7. Mối quan hệ công tác và sinh hoạt

1. Mối quan hệ công tác giữa Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Uông Bí các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường của thành phố là mối quan hệ phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Uông Bí và ngành dọc cấp trên.

2. Cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế của cơ quan, các quy định của Trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, viên chức, người lao động nếu vi phạm khuyết điểm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

4. Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể, tổ công tác, cá nhân lãnh đạo, viên chức, người lao động phải xây dựng kế hoạch công tác chi tiết, cụ thể theo tháng, quý, năm.

5. Cuối năm mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức, đoàn thể tiến hành kiểm điểm, đánh giá viên chức hàng năm theo quy định.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố bao gồm

1. Ngân sách sự nghiệp về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

2. Ngân sách hỗ trợ theo chương trình mục tiêu Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

3. Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố có trách nhiệm phổ biến, tổ chức triển khai và hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện nghiêm túc quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

III. Tổ chức bộ máy:

 

- Đồng chí: Hà Thị Điểm

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình

- Điện thoại: 0988.629.324

- Email: hathidiem@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Bình

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại: 0166.9.213.658

- Email: nguyenhuubinh@quangninh.gov.vn


 

 

- Đồng chí: Trương Thị Hoa
- Chức vụ:
 Viên chức Kế toán 
- Điện thoại: 0983.728.565
- Email: 
truongthihoa@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng
- Chức vụ:
 Viên chức Dịch vụ - Thủ quỹ 
- Điện thoại: 0978.743.846
- Email: 
nguyenthihong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Khánh Ly
- Chức vụ:
 Viên chức Truyền thông - Hành chính
- Điện thoại: 01698.080.750
- Email:
 trankhanhly@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Bùi Thu Phương
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Vàng Danh 
- Điện thoại: 0987.189.933
- Email:
 buithuphuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Quỳnh
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Bắc Sơn
- Điện thoại: 0974.062.026
- Email:
 phamthiquynh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Hiểu
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Nam khê
- Điện thoại: 0932.295.396
- Email: 
vuthihieu@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hải
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Trưng Vương
- Điện thoại: 0902.018.115
- Email: 
nguyenthihai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Dương
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Quang Trung
- Điện thoại: 01675.297.712
- Email: 
phamthiduong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Mỹ Dung
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Yên Thanh
- Điện thoại: 01682.216.066
- Email: 
lemydung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Thanh Sơn
- Điện thoại: 0972.885.188
- Email: 
nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Đoàn Mai Chi
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách xã Thượng Yên Công
- Điện thoại: 01673.558.789
- Email: 
doanmaichi@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Tâm
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Phương Đông
- Điện thoại: 01664.382.426
- Email:
phamthitam@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Thị Hoan
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách phường Phương Nam
- Điện thoại: 01666.830.388
- Email:
 lethihoan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lưu Văn Nhuận
- Chức vụ:
 Viên chức phụ trách xã Điền Công
- Điện thoại: 0932.255.088
- Email:
 luuvannhuan@quangninh.gov.vn

 

IV. Phân công nhiệm vụ trong cán bộ, viên chức Cơ quan Trung tâm Dân số- KHHGĐ thành phố

 

Xem tại đây Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1997
Đã truy cập: 4628280