Văn phòng Thành ủy

28/03/2019

I. THÔNG TIN CHUNG

 

Tên cơ quan: Văn phòng Thành ủy 
Địa chỉ        : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại   : 02033.854441
Fax              : 0203.3660551

E-mail: vanphong.tuub@quangninh.gov.vn 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  

 


 - Đồng chí: Mạc Xuân Tú

- Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân chính trị, ngành CT tổ chức; Thạc sĩ khoa học chính trị  

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 02033.854.085 - 0912.348.567 

- Email: macxuantu@quangninh.gov.vn

 

 

   
   

 

 

 - Đồng chí: Bùi Thị Thìn

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.32213615

- Email: buithithin@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đoàn

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Kỹ sư xây dựng 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.707.619

- Email: nguyenhuudoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí:  Hoàng Thị Hằng

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0948.846.086

- Email: hoangthihang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đồng chí: Đào Thị Phượng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854441

- Email: daothiphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Lưu trữ

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Trung Kiên

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD;

Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854441

- Email: phamtrungkien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Liên lạc

 

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Trang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0911.620.986

- Email: dothitrang@quangninh.gov.vn

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

   

III. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Thành ủy; phối hợp điều hòa hoạt động với các Ban Đảng Thành ủy, đồng thời là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Nội dung tham mưu: Văn phòng Thành ủy phối hợp với các ngành có liên quan tổng hợp thông tin các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy.

1.2. Là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy: Tổ chức Hội nghị của BCH, BTV và Thường trực Thành ủy; tổ chức in sao, phát hành và lưu trữ tài liệu; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của Thành ủy, các Ban Đảng của Thành ủy theo phân cấp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp BCH, BTV và Thường trực Thành ủy phối hợp, điều hòa hoạt động với các Ban Đảng của Thành ủy; chủ trì giúp BTV và Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ; dự thảo các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các hội nghị BCH, BTV, ghi biên bản các cuộc hội ý của Thường trực Thành ủy khi có yêu cầu.

Giúp Thường trực Thành ủy điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ Thành phố và những công việc liên quan khi được Thường trực Thành ủy giao.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các nội dung, đề án trình Hội nghị BCH, BTV Thành ủy (chủ vếu về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản).

Tham gia cùng chủ Đề án chỉnh lý, biên tập toàn bộ các văn bản của cấp ủy trước khi trình ký, phát hành (trừ các văn bản về công tác cán bộ); trực tiếp chuẩn bị các đề án và biên tập những văn bản được Ban Thường vụ và Thường trực giao.

2.3. Theo dõi, tổng họp tình hình của các cấp ủy cấp dưới về tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố; phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp cấp ủy tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của Thành ủy.

2.4. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; quản lý, khai thác mạng tin học và các thiết bị công nghệ thông tin có hiệu quả.

2.5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến cấp ủy; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng họp kết quả giải quyết.

2.6. Tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

2.7. Quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của Thành ủy và các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy; Phối họp với các cơ quan chức năng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn; đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại trụ sở làm việc của Thành ủy. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Thành ủy.

2.8. Tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác Văn phòng cấp ủy; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng đối với cấp ủy cấp dưới.

IV. Quy chế làm việc của Văn phòng Thành uỷ Uông Bí: xem tại đây

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1638
Đã truy cập: 5850587