Văn phòng Thành ủy

28/03/2019

I. THÔNG TIN CHUNG

 

Tên cơ quan: Văn phòng Thành ủy 
Địa chỉ        : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại   : 02033.854441
Fax              : 0203.3660551

E-mail: vanphong.tuub@quangninh.gov.vn 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  

 


- Đồng chí: Mạc Xuân Tú 

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại: 0203.3854607 - 0912348567

- Email: macxuantu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

  

 - Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng và CQNN; Cử nhân Qlý XH; Cử nhân tiếng Anh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.32213615

- Email: lethinhuquynh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 - Đồng chí: Bùi Thị Thìn

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.32213615

- Email: buithithin@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 - Đồng chí:  Hoàng Thị Hằng

- Chức vụ: Kế toán Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0948.846.086

- Email: hoangthihang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 - Đồng chí: Vũ Anh Xuân

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3851773

- Email: vuanhxuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên viên tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 - Đồng chí: Đào Thị Phượng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854441

- Email: daothiphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Trung Kiên

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD;

Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854441

- Email: phamtrungkien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Liên lạc

  

 

 


 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hoa

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0121.534.8968

- Email: phamthihoa@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 
   

III. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Thành ủy; phối hợp điều hòa hoạt động với các Ban Đảng Thành ủy, đồng thời là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Nội dung tham mưu: Văn phòng Thành ủy phối hợp với các ngành có liên quan tổng hợp thông tin các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy.

1.2. Là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy: Tổ chức Hội nghị của BCH, BTV và Thường trực Thành ủy; tổ chức in sao, phát hành và lưu trữ tài liệu; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của Thành ủy, các Ban Đảng của Thành ủy theo phân cấp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp BCH, BTV và Thường trực Thành ủy phối hợp, điều hòa hoạt động với các Ban Đảng của Thành ủy; chủ trì giúp BTV và Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ; dự thảo các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các hội nghị BCH, BTV, ghi biên bản các cuộc hội ý của Thường trực Thành ủy khi có yêu cầu.

Giúp Thường trực Thành ủy điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ Thành phố và những công việc liên quan khi được Thường trực Thành ủy giao.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các nội dung, đề án trình Hội nghị BCH, BTV Thành ủy (chủ vếu về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản).

Tham gia cùng chủ Đề án chỉnh lý, biên tập toàn bộ các văn bản của cấp ủy trước khi trình ký, phát hành (trừ các văn bản về công tác cán bộ); trực tiếp chuẩn bị các đề án và biên tập những văn bản được Ban Thường vụ và Thường trực giao.

2.3. Theo dõi, tổng họp tình hình của các cấp ủy cấp dưới về tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố; phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp cấp ủy tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của Thành ủy.

2.4. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; quản lý, khai thác mạng tin học và các thiết bị công nghệ thông tin có hiệu quả.

2.5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến cấp ủy; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng họp kết quả giải quyết.

2.6. Tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

2.7. Quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của Thành ủy và các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy; Phối họp với các cơ quan chức năng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn; đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại trụ sở làm việc của Thành ủy. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Thành ủy.

2.8. Tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác Văn phòng cấp ủy; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng đối với cấp ủy cấp dưới.

IV. Nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Thành ủy

1- Chánh Văn phòng Thành ủy: Là người điều hành chung mọi hoạt động của Văn phòng Thành ủy, chịu trách nhiệm trước Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy về toàn bộ công tác của Văn phòng. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng và tham mưu việc thực hiện chương trình làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

- Giúp Ban Thường vụ (trực tiếp là Thường trực Thành ủy) giải quyết công việc hàng ngày, đôn đốc kiểm tra cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Thành ủy. Tiếp nhận và xử lý ban đầu các loại công văn, đơn thư gửi Thành ủy.

- Hoàn chỉnh các dự thảo văn bản của BCH, BTV Thành ủy, các loại báo cáo của Đảng bộ; duyệt thể thức các văn bản của Thành ủy và các Ban xây dựng Đảng, tổ chức in sao, phát hành các loại văn bản.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp tài chính, được sự ủy quyền của chủ tài khoản về công tác tài chính của cấp ủy theo quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản của cơ quan.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Văn phòng. Quyết định các vấn đề điều hành, phối kết hợp, hỗ trợ hoạt động của các thành viên trong Văn phòng cấp ủy thực hiện nhiệm vụ chung và chủ trì các cuộc họp của Văn phòng.

2. Phó Chánh Văn phòng phụ trách tổng hợp

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị điều kiện phục vụ các Hội nghị BCH, BTV Thành ủy; tham gia ý kiến về nội dung, thể thức văn bản với các chủ đề án; liên hệ chắp mối, quán xuyến một số công việc khi có yêu cầu, điều hành công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng ủy quyền.

- Biên tập dự thảo một số văn bản, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề do Thường trực Thành ủy và Chánh Văn phòng giao; theo dõi tổng hợp tình hình công tác các Khối, quản lý số liệu của Văn phòng cấp ủy. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

- Theo dõi, tổng họp công tác thi đua của Văn phòng, trực tiếp chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn tại cơ quan.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các cuộc họp được ủy nhiệm khác. Ký thay Chánh Văn phòng các công văn, báo cáo liên quan đến công tác được giao và ủy nhiệm.

3. Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác Hành chính - Quản trị

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ, hành chính quản trị, thanh quyết toán tài chính của cơ quan, đảm bảo phương tiện làm việc, điều hành ô tô phục vụ c ông tác cho Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ, công tác Văn phòng. 

- Dự các cuộc họp và ký các Văn bản của Văn phòng liên quan đến công tác được giao. 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 581
Đã truy cập: 3215030