Ban Pháp chế

17/07/2018

I. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố:

 


 

- Đồng chí: Trần Phi Long

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân quản trị KDTM 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.182.688

- Email: tranphilong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Email: phamthithuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Huy Thục 

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng TC-KH thành phố - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị D.nghiệp mỏ; Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sỹ Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.028.782

- Email: buihuythuc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra; Thạc sỹ Chính sách công

- Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn

 
II. Nhiệm vụ chung.

         Các thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố Uông Bí khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thực hiện nhiệm vụ theo Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 07/7/2011 của HĐND Thành phố Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Uông Bí khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

 

III. Nhiệm vụ cụ thể.

          1. Trưởng Ban: Phụ trách chung, trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động của UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn trong khối nội chính, tư pháp.

          Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND Thành phố liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

          Chịu trách nhiệm ký duyệt các văn bản và tài liệu của Ban; trình bày trước Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân tại kỳ họp về các lĩnh vực được phân công phụ trách theo Luật định hoặc khi có yêu cầu.

          2. Phó Ban: Theo dõi, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố và Nghị quyết HĐND xã, phường. Giám sát việc chấp hành pháp luật của các đơn vị kinh tế trên địa bàn.

          Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.

          Chịu trách nhiệm điều hành và thực hiện nhiệm vụ thay Trưởng Ban khi được phân công hoặc khi Trưởng Ban vắng mặt.

          3. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên:

         Theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, Luật, văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND Thành phố.

         Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

        Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự thảo Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; làm Thư ký và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban.

         Theo dõi, giám sát các cơ quan Nhà nước về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thanh tra. Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến nghị với HĐND về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương.

          Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

          Theo dõi, giám sát về kết quả thi hành, việc ban hành các quyết định xử phạt hành chính của một số ngành trong khối nội chính và của các xã, phường.

          Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

          Ngoài nhiệm vụ cụ thể được phân công, thành viên Ban phải có trách nhiệm tham gia công việc chung theo chức năng, quyền hạn của Ban và đảm nhận các công việc khác khi Trưởng, Phó Ban phân công và Thường trực HĐND Thành phố yêu cầu. 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3150
Đã truy cập: 6472042