ĐẢNG BỘ CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN THÀNH PHỐ

17/07/2018

ĐẢNG BỘ CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN THÀNH PHỐ

  

1. Thông tin chung 

Tên cơ quan: Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố.

Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 

Điện thoại    : 0333.565.834  

E-mail: dukdn.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Lãnh đạo Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố. 

 

- Đồng chí: Dương Thị Thủy
- Chức vụ:  Bí thư Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố
- Điện thoại: 02033.565.834
- Email: dukdn.ub@quangninh.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố 

Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Uông Bí quyết định thành lập, đảng bộ hoạt động theo chức năng nhiệm vụ tại quy định số 170-QĐ/TW ngày 07/03/2013 của Bộ Chính trị (khóa IX) cụ thể: 

1. Chức năng: 

“Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân” là tổ chức cơ sở đảng đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Thành ủy, có chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, chủ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cải thiện nâng cao đời sống của người lao động, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bí mật của đảng, nhà nước, bảo vệ sản xuất kinh doanh, chủ động tham mưu đề xuất, kiến nghị với thành ủy và các cấp có thẩm quyền những chủ trương giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp trong đảng bộ, ngoài đảng bộ.

2.2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp thông suốt và chấp hành đường lối, chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng và việc làm sai trái với cương lĩnh chính trị, đường lối nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2.3. Lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cấp ủy có phẩm chất, năng lực, làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

2.4. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng, các chủ trương lãnh đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, tích cực phòng chống tham nhũng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác, giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2.5. Tham gia góp ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý và đảng viên trong doanh nghiệp.

2.6. Lãnh đạo xây dựng đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động đúng đường lối, chính sách pháp luật, điều lệ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trực tiếp thẩm tra, xác minh, xem xét kết luận những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ, đảng viên của đảng bộ khối.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 594
Đã truy cập: 6332628