HĐND Thành phố


1. Thông tin chung


          Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí 
          Địa chỉ          : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 0203.3854.425
          Fax               : 0203.3662.490

          

UBND Thanh pho.JPG


2. Tổ chức bộ máy  

 

Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 

 

 

- Đồng chí: Trần Văn Lâm 

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán; Thạc sỹ tài chính ngân hàng; Tiến sỹ kinh tế 

- Trình độ LLCT: Cử nhân 

- Số điện thoại: 0203.3854.423 

- Email: tranvanlam@quangninh.gov.vn

 


Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 


- Đồng chí: Phạm Ngọc Hải 

 

- Chức vụ: UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố  

- Trình độ chuyên môn: ĐH Thể dục thể thao, chuyên ngành giáo dục thể chất; Cử nhân Luật 

- Trình độ lý luận: Cử nhân  

- Số điện thoại: 0203.3854.423  

- Email: phamngochai@quangninh.gov.vn

                                

            

 

  

 


- Đồng chí: Đỗ Trường Sơn 

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố 

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Thương Mại, ngành TCKToán, Thạc sỹ Kinh tế 

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 0986.724.999

- Email: dotruongson@quangninh.gov.vn   

                             

 

 3. Phân công công việc cụ thể:

3.1. Ông Trần Văn Lâm - Chủ tịch HĐND thành phố: Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thành phố;
- Việc tổ chức, điều hành các kỳ họp HĐND thành phố và ký chứng thực các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo luật định;
- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn…);
- Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố hàng năm và cả nhiệm kỳ;
- Giữ mối liên hệ của Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Thành ủy.
3.2. Ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND thành phố, thay mặt Chủ tịch HĐND thành phố giải quyết các công việc của Chủ tịch HĐND thành phố khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực pháp chế (gồm thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch;
- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực HĐND thành phố theo luật định (gồm quyết định chủ trương đầu tư, điều hành kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội) thống nhất với Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND. Trực tiếp chỉ đạo các công việc này theo lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thành phố; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thành phố và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thành phố và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách; ký những văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền;
- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thành phố; giữ mối quan hệ công tác với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Uông Bí; Uỷ ban nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND và Thường trực HĐND các phường, xã trên địa bàn;
- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố; dự các cuộ họp của các Ban HĐND thành phố và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố (nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thành phố và pháp luật với quyết định của mình;
- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo chung công tác Văn phòng nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thành phố;
- Phân công theo dõi địa bàn: Vàng Danh, Thượng Yên Công, Phương Nam, Quang Trung.

3.3. Ông Đỗ Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐND: Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thành phố khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội (gồm giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo…); tham gia chỉ đạo công việc trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách, pháp chế theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;
- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thành phố trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (gồm: phê duyệt chủ trương đầu tư, điều hành kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách) và thống nhất với Phó Chủ tịch Thường trực trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thành phố;
- Thay mặt Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thành phố (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND thành phố;
- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thành phố và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND thành phố và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thành phố theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố;
- Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố;
- Ký các văn bản của Thường trực HĐND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm;
- Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND thành phố; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp;
- Chịu trách nhiệm công tác phát hành kỷ yếu các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo chung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp qua mạng thông tin điện tử;
- Phân công theo dõi địa bàn: Thanh Sơn, Điền Công, Phương Đông.

4. Các ban của HĐND Thành phố
4.1. Ban Kinh tế - Xã hội:    

 

 

- Đồng chí: Cù Văn Thắng
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy - Trưởng Ban

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3562960
- Email: cuvanthang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Hòa
- Chức vụ:
 Phó Ban

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3562960
- Email: buithihoa@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Phan Hồng Anh

- Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT - Thành viên

- Điện thoại: 0966.306.333

- Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học, cử nhân quản trị tài chính  - kế toán

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854204

- Email: td_txub@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hải

- Chức vụ: Bí thư Đảng bộ phường Yên Thanh - Thành viên

- Điện thoại: 0917.388.659

- Email: phamthihai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lưu Quang Trung

- Chức vụ: Phó Ban Quản lý DT và RQG Yên Tử - Thành viên

- Điện thoại: 0917.388.659

- Email: luuquangtrung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa

- Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0917.388.659

-Email: nguyenthihonghoa@quangninh.gov.vn

 

 

 

4.2. Ban Pháp chế:  


 

- Đồng chí: Đỗ Trường Sơn
- Chức vụ: Trưởng Ban
- Điện thoại: 0986.724.999
- Email: dotruongson@quangninh.gov.vn 

 

                                              - Đồng chí: 
                                  - Chức vụ: Đội trưởng Đội KTTTĐT và MT - Phó Ban

                                  - Điện thoại: 0203.3853.474

                                  - Email: @quangninh.gov.vn 

 


 


 

- Đồng chí: Bùi Đức Anh

- Chức vụ: Trưởng phòng QLĐT - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai; Cử nhân địa chính; Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854.824

- Email: buiducanh@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Lê Văn Tuấn

- Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sĩ quan Chỉ huy tham mưu

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại:

- Email: levantuan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Trung Hải

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên

- Điện thoại: 0912.144.445 

- Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn 

 


 

- Đồng chí: Vũ Thị Mai Hương

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường Trưng Vương - Thành viên

- Điện thoại: 0166.896.6187

- Email: vuthimaihuong@quangninh.gov.vn 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

I. Tổ số 01 (phường Vàng Danh + xã Thượng Yên Công):

1. Ông Lã Hoàng Mai                                 - Tổ trưởng;

2. Ông Trịnh Quang Vinh                             - Tổ phó;

3. Ông Phạm Ngọc Hải

4. Ông Bùi Đức Anh

5. Ông Lê Văn Tuấn

II. Tổ số 02 (phường Trưng Vương + phường Bắc Sơn):

1. Ông Nguyễn Trung Hải                           - Tổ trưởng;

2. Bà Vũ Thị Mai Hương                            - Tổ phó;             

3. Ông Cù Văn Thắng

4. Ông Đỗ Trường Sơn

5. Ông Nguyễn Khánh Toàn

III. Tổ số 03 (phường Quang Trung):

1. Ông Phan Hồng Anh                              - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Thành (Nam Mẫu)     - Tổ phó;

3. Ông Mạc Trung Dũng

4. Bà Bùi Thị Hoà

IV. Tổ số 04 (phường Yên Thanh + phường Nam Khê):

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung                         - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Quang Nghĩa                     - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Mạnh Hà

4. Ông Nguyễn Văn Thành

5. Bà Phạm Thị Hải

V. Tổ số 05 (phường Thanh Sơn):

1. Ông Dương Trọng Kháng                        - Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa                       - Tổ phó;   

3. Ông Trần Văn Lâm

4. Ông Nguyễn Văn Bích

VI. Tổ số 06 (phường Phương Đông):

1. Ông Vũ Đức Tính                                   - Tổ trưởng;

2. Ông Lưu Quang Trung                            - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Đình Trung

VII. Tổ số 07 (phường Phương Nam + xã Điền Công):

1. Ông Vũ Văn Đổng                                  - Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Xuân Việt                                   - Tổ phó;

3. Ông Phạm Tuấn Đạt

4. Bà Phạm Thị Thuý

 

DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TP UÔNG BÍ 
Khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 

TT

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1.

  Đoàn Thị Kim Chuyên

  Phó chi cục trưởng - Chi cục thuế Uông Bí

SĐT: 0964.029.869

2.

  Phạm Thị Dung


  Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

SĐT: 0904.597.156

3.

  Thái Quang Định


  Cán bộ nghỉ hưu, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh

4.

  Trần Văn Giầu

  Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

SĐT: 0936.620.468

5.

  Nguyễn Thị Hạnh


  Phó Trưởng phòng LĐTB&XH thành phố

SĐT: 0983.438.776

6.

 Nguyễn Trung Hoan


  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

SĐT: 0904.219.428

7.

  Nguyễn Thị Mai


  Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

SĐT: 0912.470.667

8.

Phạm Thị Nga


  Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố

SĐT: 0904.612.577

9.

 Nguyễn Xuân Phong  UVBTV Hội CCB TP, CT Hội CCB phường Phương Đông

SĐT: 01668.806.708

10.

  Lê Minh Quang

  Trưởng phòng VH-TT thành phố

SĐT: 0904.448.709

11.

  Nguyễn Văn Quyến


  Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

SĐT: 0904.618.478

12.

 Nguyễn Tiến Tập

  Cán bộ nghỉ hưu (Nguyên chánh án Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên) khu 5B, phường Quang Trung

13.

 Cù Văn Thắng


  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

SĐT: 0966.307.999

14.

 Hoàng Trung Thuấn

  Phó Trưởng phòng BV-QS, Công ty than Vàng Danh

SĐT: 0904.002.569

15. 

Phạm Thị Thúy

  Trưởng phòng Tư pháp thành phố

SĐT: 0904.796.806

16.

  Nguyễn Đức Thủy

  Phó Phòng An toàn, Công ty Nhiệt điện Uông Bí

17.

  Nguyễn Thị Thương

  Giảng viên, Trưởng Bộ môn Tâm lý GD, ĐH Hạ Long

SĐT: 0987.397.227

18.

  Nguyễn Văn Tuấn


  Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố

SĐT: 0932.255.886

19.

  Đặng Thị Vui

  Giáo viên nghỉ hưu, PCT UBMTTQ phường Vàng Danh

20

  Nguyễn Thị Xuân

  Cán bộ nghỉ hưu (Nguyên Phó chánh Tòa án nhân dân thành phố) khu 11, phường Thanh Sơn

SĐT: 0904.310.648

21.

            Vũ Thị Xuyến

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thanh Sơn

SĐT: 0902.046.963

 

 NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

 

Xem tại đây 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5413
Đã truy cập: 1302692