HĐND Thành phố

1. Thông tin chung

          Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí 
          Địa chỉ          : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 0203.3854.425
          Fax               : 0203.3662.490

2. Tổ chức bộ máy 

2.1. Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 

 

- Đồng chí: 
- Chức vụ: 

- Trình độ chuyên môn: 
- Trình độ LLCT: 
- Điện thoại: 0203.6.576.467
- Email:                                                             

 

2.2. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

- Đồng chí: Đỗ Trường Sơn
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sĩ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận: Cao cấp
Số điện thoại: 0986724999
- Email: dotruongson@quangninh.gov.vn     

 

 

3. Phân công công việc cụ thể:

3.1. Ông ... - Chủ tịch HĐND thành phố: Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thành phố;
- Việc tổ chức, điều hành các kỳ họp HĐND thành phố và ký chứng thực các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo luật định;
- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn…);
- Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố hàng năm và cả nhiệm kỳ;
- Giữ mối liên hệ của Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Thành ủy.
3.2. Ông Đỗ Trường Sơn - PCT Thường trực HĐND thành phố : Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND thành phố, thay mặt Chủ tịch HĐND thành phố giải quyết các công việc của Chủ tịch HĐND thành phố khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực pháp chế (gồm thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch;
- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực HĐND thành phố theo luật định (gồm quyết định chủ trương đầu tư, điều hành kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội) thống nhất với Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND. Trực tiếp chỉ đạo các công việc này theo lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thành phố; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thành phố và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thành phố và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách; ký những văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền;
- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thành phố; giữ mối quan hệ công tác với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Uông Bí; Uỷ ban nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND và Thường trực HĐND các phường, xã trên địa bàn;
- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố; dự các cuộ họp của các Ban HĐND thành phố và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố (nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thành phố và pháp luật với quyết định của mình;
- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo chung công tác Văn phòng nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thành phố;
- Phân công theo dõi địa bàn: Vàng Danh, Thượng Yên Công, Phương Nam, Quang Trung.

Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thành phố khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội (gồm giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo…); tham gia chỉ đạo công việc trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách, pháp chế theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;
- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thành phố trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (gồm: phê duyệt chủ trương đầu tư, điều hành kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách) và thống nhất với Phó Chủ tịch Thường trực trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thành phố;
- Thay mặt Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thành phố (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND thành phố;
- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thành phố và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND thành phố và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thành phố theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố;
- Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố;
- Ký các văn bản của Thường trực HĐND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm;
- Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND thành phố; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp;
- Chịu trách nhiệm công tác phát hành kỷ yếu các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo chung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp qua mạng thông tin điện tử;
- Phân công theo dõi địa bàn: Thanh Sơn, Điền Công, Phương Đông.

 

4. Các ban của HĐND Thành phố
 4.1. Ban Kinh tế - Xã hội: 

 

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố - Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.6.338.777 - 0913.369.258

- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Hòa

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3562960

- Email: buithihoa@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phan Hồng Anh

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0966.306.333

- Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Đông - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0975.667.888

- Email: nguyenvanhung@quangninh.gov.vn

   

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phương Nam - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0906.008.398

- Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

 

 

4.2. Ban Pháp chế:

 


 

- Đồng chí: Trần Phi Long

- Chức vụ: Trưởng Ban

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân quản trị KDTM 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.182.688

- Email: tranphilong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Email: phamthithuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Huy Thục 

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị D.nghiệp mỏ; Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.853.124 - 0912.028.782

- Email: buihuythuc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị ngành Kiểm tra

- Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 0203.3.660.926- 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn   

 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

I. T bầu cử số 1 (Gồm phường Vàng Danh và xã Thượng Yên Công)

1. Ông: Phan Minh Toàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vàng Danh - Tố trưởng;

2. Ông: Trần Phi Long - Thành ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố - Tổ phó;

3. Ông: Bùi Văn Thành - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố;

4. Ông: Mai Văn Nam (Đại Đức Thích Trúc Tử Kiến), Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

II. T bu cử s 2 (Gồm phường Bắc Sơn và phường Nam Khê)

1. Ông: Phạm Xuân Thành - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Khê - Tổ trưởng;

2. Ông: Nguyễn Khánh Toàn - Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố - Tổ phó;

3. Ông: Hoàng Quốc Trung - Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố.

III. Tổ bầu cử số 3 (Phường Quang Trung)

1. Ông: Nguyễn Trung Hải - Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - T trưởng;

2. Ông: Phan Hồng Anh - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy - T phó;

3. Ông: Phạm Tuấn Đạt - Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố;

4. Ông: Vũ Quang Chiến - Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty, Phó Giám đốc Công ty nhiệt điện Uông Bí;

IV. T bầu c số 4 (Gồm phường Yên Thanh và phường Phương Nam)

1. Ông: Trịnh Quang Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thanh - T trưởng;

2. Ông: Nguyễn Quang Nghĩa - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phương Nam - Tổ phó;

3. Ông: Đỗ Trường Sơn - Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố;

4. Ông: Cù Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

V. Tổ bầu cử số 5 (Phường Thanh Sơn)

1. Ông: Bùi Tiến Hưng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn - Tổ trưởng;

2. Ông: Bùi Huy Thục - Thành ủy viên, Trưởng phòng TC-KH thành phố - Tổ phó;

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

VI. Tổ bầu c số 6 (Phường Phương Đông)

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Đông - Tổ trưởng;

2. Bà: Bùi Thị Hòa - Phó Ban KT-XH HĐND thành phố - Tổ phó;

3. Ông: Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Bí thư Thường trực thành ủy;

4. Ông: Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên BTV Thành ủy, PCT Thường trực UBND thành phố.

VII. Tổ bầu cử số 7 (phường Trưng Vương)

1. Bà: Nguyễn Lan Anh - Uỷ viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương - Tổ trưởng;

2. Bà: Phạm Thị Thúy - Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thành phố - T phó;

3. Ông: Đào Ngọc Sơn - Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố;

 

* Danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

* Danh sách phê chuẩn hội thẩm tòa án nhân dân thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2021-2026 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 6582669