Tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng: Phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội

12/04/2020 15:06

Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 35- CT/TW "Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Chỉ thị nêu rõ: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.

Chỉ thị của Bộ Chính trị đưa ra những yêu cầu, nội dung đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp.

Chỉ thị của Bộ chính trị cũng nhấn mạnh: Một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp là phải tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả, có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân. Đại hội Đảng các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh "qua loa", hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Đối với Đảng bộ thành phố Uông Bí, để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Từ tháng 2/2020, Ban thường vụ Thành ủy đã công bố Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia đối với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, giúp cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, xây dựng một cách đầy đủ, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố trong những năm tới.

Từ ngày 27/2 -15/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận được các ý kiến tham gia từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành của thành phố, cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở cũng như qua hệ thông thư điện tử gửi về tham gia vào nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phổ lần thứ XX.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố đã nghiên cứu chọn lọc và bổ sung vào  nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, tiếp tục tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội, ngày 23/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy có Hướng dẫn số 07- HD/TU, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Hướng dẫn nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố được tiến hành đến hết ngày 30/4/2020 và tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị có thể  theo toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong Dự thảo, trong đó cần tập trung góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng. Về hình thức tham gia ý kiến, Cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể gửi ý kiến đóng góp tới Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; gửi ý kiến đóng góp tới cấp uỷ đảng các cấp; Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội, tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX. Thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến, cấp ủy cấp dưới có thêm gợi ý và định hướng để bổ sung, hoàn thiện các Dự thảo văn kiện của cấp mình. Với những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng, các cấp ủy cần trân trọng nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc. Bên cạnh đó, đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau cần phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, đạt được sự đồng thuận.

Việc tổ chức lấy ý kiến ở cơ sở phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Căn cứ tình hình cụ thể của các cơ sở để lựa chọn cách lấy ý kiến cho phù hợp, tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các cán bộ lão thành, cựu chiến binh...  Cần định hướng, gợi mở những nội dung quan trọng, những vấn đề mới, những vấn đề có nhiều phương án, đồng thời dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận tại Đại hội Đảng của cơ sở. Phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, không định kiến với những ý kiến phản biện khác với ý kiến của đa số, nhưng phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, không mơ hồ, dao động, luôn tỉnh táo, cảnh giác với mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống phá.

Tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời giúp cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong điều kiện thực tế của thành phố.

 

Nguyễn Phái (Phường Thanh Sơn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3412
Đã truy cập: 3114366