LĐLĐ TP Uông Bí: Chuyển đổi số để phát triển và hội nhập

09/03/2022 07:20

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cùng với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Uông Bí nói riêng đã tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Liên đoàn Lao động TP Uông Bí (LĐLĐ) là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số đem lại hiệu quả cao.

Với quan điểm Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn cùng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi số, Liên đoàn Lao động TP đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động… góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất, tập trung cao trong thực hiện chuyển đổi số nhất là trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay.

Cán bộ Liên đoàn lao động thành phố triển khai phần mềm kế toán công đoàn.

Thực hiện mục tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Uông Bí đã tích cực tham gia quá trình hội nhập và chuyển đổi số. LĐLĐ thành phố đã khẳng định vai trò hỗ trợ đoàn viên hội nhập và chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài để xây dựng và phát triển Thành phố Uông Bí văn minh, hiện đại.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP cho biết: “Với sự chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, thích ứng linh hoạt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128 NQ/CP của Chính phủ và Chỉ thị số 18 của Tỉnh ủy, Đảng bộ chính quyền và nhân dân toàn Thành phố đã chuyển mọi hoạt động sang trạng thái bình thường mới thích ứng linh hoạt nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid - 19 vừa phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thành phố Uông Bí  đã ban hành kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến công đoàn cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn Thành phố về vị trí, vai trò, lợi ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, trong việc nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân. LĐLĐ thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, trước mắt chủ yếu tập trung chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động”. Theo đó LĐLĐ thành phố đã xây dụng các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

Đến năm 2025: Cơ quan LĐLĐ thành phố và CĐCS được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo kỹ thuật, an toàn phục vụ chuyển đổi số. 100% công việc từ cơ quan LĐLĐ thành phố tới LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, ban, ngành liên quan phải được xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Hết năm 2022, 100% người đứng đầu tổ chức công đoàn từ LĐLĐ thành phố tới CĐCS được đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn và có kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định. 100% cán bộ, công chức LĐLĐ thành phố định kỳ hàng năm tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Thành phố tổ chức, trong đó 50% cán bộ, công chức được tập huấn, bối  dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu bằng các công cụ số. Phấn đấu hết năm 2023: 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, họp trực tuyến, văn bản, báo cáo, ký số của Cơ quan LĐLĐ thành phố được thực hiện trên nền tảng số, đảm bảo tính liên thông, thống nhất, tổng thể. (2) 90% hồ sơ công việc tại Cơ quan LĐLĐ thành phố, 90% hồ sơ công việc tại các công đoàn cơ sở được xử lý trên môi trường mạng; LĐLĐ thành phố và 90% CĐCS hoàn thành triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, triển khai phát, đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho 100% đoàn viên đã được cập nhật khi đủ dữ liệu.

Đến năm 2030: 100% hồ sơ công việc tại LĐLĐ thành phố và các công đoàn cơ sở được xử lý trên môi trường mạng; 90% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan công đoàn các cấp được thực hiện thông qua môi trường số; 80% các quyết định điều hành được hỗ trợ bởi các hệ thống phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn.

Cán bộ Liên đoàn lao động thành phố triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

Để đạt các mục tiêu, LĐLĐ thành phố đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu sau: 

(1). Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 09 đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công đoàn các cấp trong thành phố để thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn đối với công tác chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của công đoàn các cấp trong toàn thành phố. Người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị phụ trách; chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. BCH công đoàn, người đứng đầu công đoàn các cấp nghiêm túc chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết 09. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên CNVCLĐ thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về chuyển đổi số, như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

(2). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các cấp công đoàn thành phố. Khai thác hiệu quả, sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống các phần mềm của tỉnh Quảng Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhất là phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý đoàn viên để phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan công đoàn thành phố với LĐLĐ tỉnh, các phòng, ban, ngành trong và ngoài thành phố. Phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và của thành phố Uông Bí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống Công đoàn toàn thành phố, trong đó chú trọng các hệ thống thông tin báo cáo, thống kê về tổ chức Công đoàn, họp không giấy tờ. LĐLĐ thành phố sử dụng tốt các chức năng về hồ sơ công việc, trình, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng, chuyển hoàn toàn sang phương thức xử lý công việc “không giấy tờ”; 100% các văn bản của các cơ quan LĐLĐ thành phố (trừ các văn bản mật) được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng và có sử dụng chữ ký số. Các cấp công đoàn thành phố tập trung hoàn thành việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, tập trung hướng dẫn cán bộ CĐCS cập nhật thông tin dữ liệu đoàn viên công đoàn. Khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm trong quản lý đoàn viên, thống kê báo cáo tình hình đoàn viên, in thẻ đoàn viên tích hợp dữ liệu cá nhân là cơ sở để triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên. 

(3). Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Hàng năm cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí tổ chức về chuyển đổi số, kỹ năng áp dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị về chính quyền điện tử, chính quyền số phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm nhằm tăng cường lực lượng nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng phục vụ chuyển đổi số của thành phố Uông Bí, của tỉnh Quảng Ninh.

(4). Phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là các phong trào“CNVCLĐ thi đua lao động sáng tạo, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”; phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” phong trào “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”... Vận động đoàn viên, CNVCLĐ toàn thành phố tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác thông qua thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Với sự vào cuộc tích cực của tổ chức Công đoàn các cấp, cùng sự đổi mới của đoàn viên công đoàn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẽ góp phần quan trọng đảm bảo sự thành công chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố Uông Bí./.

Nguyễn Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 710
Đã truy cập: 4802033