HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

23/09/2016 09:00

I- Thông tin chung:

 

Tên cơ quan : Hạt kiểm lâm thành phố Uông Bí

Địa chỉ: 245 khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Điện thoại: 0203.3854229

Fax : 0203. 3854229 

Email : hkltxub@quangninh.gov.vn

 

 

Trụ sở Hạt kiểm lâm TP Uông Bí.
 

II- Tổ chức bộ máy:

 

                                                            

 

- Hạt trưởng: Vũ Văn Hùng

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại di động: 0912 714 964

+ Email: vuvanhung@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung.                                                                                                                                                                  

 

            

                                                         

- Phó Hạt Trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại di động: 0912 768 717

+ Email: nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo quản lý rừng và PCCCR.                                                                                                                                     

 

            

                                                                                      

 

- Phó Hạt Trưởng: Lê Hồng Tú

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0963 797 802

+ Email: lehongtu@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo thanh tra pháp chế.                                                                           

 

            

 

 

- Chiến sỹ: Trần Xuân Tỉnh

+ Chức vụ: Tổ trưởng văn phòng

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại di động: 0914 875 696

+ Email: tranxuantinh@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                                              

 

            

                

- Chiến sỹ: Nguyễn Cao Yên

+ Chức vụ: Kế toán

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0912 761 585

+ Email: nguyencaoyen@quangninh.gov.vn       

                                                                                                                             

 

            

 

- Chiến sỹ: Đào Văn Quảng

+ Chức vụ: Thanh tra pháp chế

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0912 792 142

+ Email: daovanquang@quangninh.gov.vn                                                                                                                      

 

            

                                                                                                                                                                               

- Chiến sỹ: Trần Ngọc Vũ

+ Chức vụ: Quản lý rừng

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0976 418 970

+ Email: tranngocvu@quangninh.gov.vn  

 

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Nguyễn Đình Cương

+ Chức vụ: Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Bắc Sơn

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại di động: 0913 066 354

+ Email: nguyendinhcuong@quangninh.gov.vn

 

 

            

                                                                                                                                                                             

- Chiến sỹ: Trần Văn Thạo

+ Chức vụ: Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cửa Ngăn

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại di động: 0917 282 696

+ Email: tranvanthao@quangninh.gov.vn

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Nguyễn Văn Bút

+ Chức vụ: Kiểm lâm viên

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại di động: 0122 837 2924

+ Email: nguyenvanbut@quangninh.gov.vn

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Hoàng Văn Mão

+ Chức vụ: Kiểm lâm viên

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0912 716 373

+ Email: hoangvanmao@quangninh.gov.vn

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Đỗ Hồng Xuân

+ Chức vụ: Kiểm lâm viên

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại di động: 0904 487 342

+ Email: dohongxuan@quangninh.gov.vn

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Đàm Quang Hoài

+ Chức vụ: Kiểm lâm viên

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0985 726 168

+ Email: damquanghoai@quangninh.gov.vn

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Phạm Huy Đốc

+ Chức vụ: Kiểm lâm viên

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0918 148 130

+ Email: phamhuydoc@quangninh.gov.vn

 

 

            

                                                                                                                                                                            

- Chiến sỹ: Phạm Xuân Trường

+ Chức vụ: Lái xe

+ Trình độ chuyên môn: 

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0972 110 666

+ Email: phamxuantruong@quangninh.gov.vn

 

 

            

                                                                                                                                                                                  

- Chiến sỹ: Phạm Hà Phương

+ Chức vụ: Hợp đồng bộ phận hành chính

+ Trình độ chuyên môn: 

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại di động: 0968 671 380

+ Email: phamhaphuong@quangninh.gov.vn

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

Trích Quyết định số 195/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/02/2016 của Sở NN và PTNT:

 

*) Hạt Kiểm lâm cấp huyện:

 

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo chuyên ngành về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn:

a. Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát  triển  rừng; phòng, trừ  sâu bệnh hại rừng;

b. Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

c. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

d. Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng , quy ước bảo vệ rừng;

đ. Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

e. Thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng và phát triển rừng do Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện  giao cho.

3. Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

a. Quản lý tổ chức biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định về phân cấp quản lý của cấp có thẩm  quyền và quy định của pháp luật;

b. Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

c. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

d. Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

đ. Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

e. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. 

4. Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về công tác sử dụng và phát triển rừng theo chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và của chính quyền địa phương giao cho.

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1530
Đã truy cập: 6033796