Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị sự nghiệp phải tăng tự chủ tài chính, hoạt động đi vào thực chất theo chức năng, nhiệm vụ được giao

29/10/2018 9:34:00 SA
174
CHUYÊN MỤC: Hoạt động