Chức năng nhiệm vụ

16/10/2020

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 1 Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường

          1-  UBND phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề  được  quy định tại điều 35 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề  quan trọng khác  mà pháp luật quy định thuộc phẩm quyền của Uỷ ban nhân dân phường.

2- Cách thức giải quyết công việc của UBND phường:

a- Thảo luận tập thể và giải quyết từng vấn đề tại phiên họp UBND phường;

b- Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường, văn phòng thống kê phường gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu xin ý kiến đến từng ủy viên UBND phường để xin ý kiến.

Các  quyết nghị tập thể của UBND phường được thông qua khi có quá nửa số ủy viên UBND phường đồng ý. Trường hợp xin ý kiến các ủy viên UBND phường bằng hình thức phiếu lấy ý kiến thì:

- Nếu vấn đề được  quá nửa ủy viên UBND phường đồng ý, văn phòng thống kê  phường báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định  và báo cáo trong phiên họp UBND phường gần nhất.

- Nếu vấn đề không được quá nửa ủy viên UBND phường đồng ý, văn phòng thống kê phường báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định việc đưa ra thảo luận tại phiên họp UBND phường gần nhất để tiếp tục thảo luận.

Điều 2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân phường

1- Trách nhiệm chung:

a- Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của Ủy ban nhân dân phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban nhân dân, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức  phường, trưởng khu, tổ trưởng dân phố hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại địa phương;

b- Không được nói và làm trái các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

2- Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

a- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại  điều 35, điều 36, điều 121 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời, cùng Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thị phường

b- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường;

c- Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân phường;

d- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân phường và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, trưởng khu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

đ- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân phường;

e- Ký thu chi ngân sách Phường, các loại quỹ và ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân Phường và thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

g- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thị xã;

h- Thường xuyên trao đổi công tác với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân  phường; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

i- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3- Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

* Đ/c Ngô Quốc Khánh- Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách lĩnh vực kinh tế, an ninh, XDCB, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, sản xuất nông nghiệp;

Ký các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng thuộc lĩnh vực đất đai.

* Đ/c Ngô Thanh Minh- Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

a-  Các Phó Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

b- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thị xã. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

c- Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đóđể thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

d- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các khu  thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

đ- Cuối tuần (vào sáng thứ 6), tổng hợp và  báo cáo Chủ tịch kết quả thực hiện công việc trong tuần.

e- Tham gia đầy  đủ các phiên họp của UBND phường, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường.

  1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dân phường:

Ủy viên UBND phường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 123 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

a- Ủy viên UBND phường phụ trách lĩnh vực Công an:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn phường hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an phường và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

 Chịu trách nhiệm trước UBND phường,  Chủ tịch UBND phường và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng với các thành viên khác của UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND phường trước Đảng ủy, Ban thường vụ đảng ủy, HĐND phường, thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND phường,  UBND thị xã; báo cáo công tác trước  thường trực  Đảng ủy, thường trực HĐND phường khi được yêu cầu và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn; chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành tốt công việc đó;

Phối hợp công tác với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, các cán bộ, công chức có liên quan và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thị xã để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình;

Tham gia đầy đủ các phiên họp  của UBND phường, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường, tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp UBND phường, tham gia ý kiến với các ủy viên khác của UBND phường và các ngành, khu thuộc UBND phường để xử lý các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình. Được  văn phòng thống kê phường cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của UBND phường, Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

b- Ủy viên UBND phường phụ trách lĩnh vực Quân sự.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  phường trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm trước UBND phường,  Chủ tịch UBND phường và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng với các thành viên khác của UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND phường trước Đảng ủy, Ban thường vụ đảng ủy, HĐND phường, thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND phường, UBND thị xã; báo cáo công tác trước  thường trực  Đảng ủy, thường trực HĐND phường khi được yêu cầu và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn; chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành tốt công việc đó;

Phối hợp công tác với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, các cán bộ, công chức có liên quan và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thị Phường để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình;

Tham gia đầy đủ các phiên họp  của UBND phường, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường, tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp UBND phường, tham gia ý kiến với các ủy viên khác của UBND phường và các ngành, khu thuộc UBND phường để xử lý các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình. Được  văn phòng thống kê phường cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của UBND phường, Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

Điều 3.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức phường.

1- Trách nhiệm chung:

a- Giúp UBND và Chủ tịch UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp trên về lĩnh vực được phân công.

b-  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho dân. Nếu có vấn đề giải quyết vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách để xin ý kiến.

c- Tuân thủ Quy chế làm việc của UBND phường, chấp hành sự phân công công tác của Chủ tịch UBND; giải quyết công việc kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng, ùn tắc; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy cơ quan.

d- Không ®ïn ®Èy công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân lên Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc tự ý chuyển cho cán bộ, công chức khác; không tự ý giải quyết công việc của cán bộ công chức khác; trong trường hợp nội dung công việc có liên quan đến cán bộ, công chức khác thì phải chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch xử lý.

e-  Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn; Tổ chức sắp xếp, lưu giữ tài liệu có hệ thống,  phục vụ cho công tác lâu dài của UBND phường; thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác tình hình lĩnh vực mình phụ trách theo quy định của Chủ tịch UBND phường.

2- Trách nhiệm của Công chức Văn phòng –thống kê:

* Đ/c Nguyễn Thị Hải:

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường;

- Giúp Thường  trực  Ủy ban nhân dân  phường  chuẩn bị các điều kiện phục vụ các phiên họp của UBND, ghi chép, tổng hợp nội dung của các phiên họp của  Ủy ban nhân dân phường;

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và các báo cáo liên quan đến công tác CCHC, Kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo hoạt động của bộ phận một cửa hàng tháng theo chỉ đạo của cấp trên. Dự  thảo các văn bản theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

- Tổ chức tiếp khách của Ủy ban nhân dân phường; công tác thi đua khen thưởng.

- Quản lý, sử dụng con dấu của UBND theo phân cấp các nhiệm vụ được phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường.

- Tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trình ký, trả hồ sơ cho công dân và thu phí theo quy định.

- Tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân  Phường và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND phường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường giao.

* Đ/c Hà Thị Hiển:

-Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  Phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân   phường trong các lĩnh vực: Văn phòng- thống kê, quản lý tài sản; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức, nhân sự, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

-  Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp của HĐND; 

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn  phường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường giao.

3- Trách nhiệm của Công chức Địa chính - xây dựng.

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

* Đ/c Vũ Thị Lý:

- Trực tiếp công dân, giải quyết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết

quả hiện đại;

-Đăng ký và sử dụng đất đai, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

-Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

-Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

-Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất;

- Tham mưu giải quyết đơn thư các lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

* Đ/c Phạm Ngọc Đức :

-Thực hiện  nhiệm vụ trong các lĩnh vực tài nguyên - khoáng sản, xây dựng, đô thị, quản lý trật tự xây dựng, giao thông theo quy định của pháp luật;

-Thực hiện công tác đăng ký thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Quản lý mốc giới, địa giới và hồ sơ địa giới hành chính;

-Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

-Tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất;

- Tham mưu cho UBND phường tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết đơn thư các lĩnh vực phụ trách.

- Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, đô thị, giao thông, địa giới hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

4- Trách nhiệm của Công chức Tài chính - kế toán

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp Phường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn Phường;

b- Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách  Phường và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c- Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách   Phường, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d- Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra,  giám sát, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân  phường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường giao.

5-  Trách nhiệm của Công chức Tư pháp - hộ tịch.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân   phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân   phường trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp; Thực hiện nhiệm vụ  theo dõi về quốc tịch trên địa bàn  phường theo quy định của pháp luật;

-  Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn  Phường trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

- Phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn  phường;

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân   phường báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn  phường;

- Phụ trách công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

6- Trách nhiệm của Công chức Văn hóa - xã hội

* Đ/c Vũ Thị Hoa

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  Phường trong các lĩnh vực: lao động, thương binh & xã hội theo quy định của pháp luật.

 Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

-Tham gia  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thuộc lĩnh vực lao động, thương binh & xã hội; Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động  của các đối tượng chính sách; theo dõi thực hiện chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý công trình ghị tên  liệt sĩ ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình giảm nghèo trên địa bàn  phường;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường giao.

* Đ/c Ngô Đình Tùng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  phường trong các lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục.

- Tổ chức, theo dõi , tổng hợp  báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn   Phường;

-Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng khu xây dựng hương ước, quy ước ở khu, tổ dân phố trên địa bàn  phường.

- Tham mưu cho UBND phường về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  Phường giao.

Chương IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC.

Điều 4. Chế độ hội họp,

1- Phiên họp UBND Phường.

a- Ủy ban nhân dân Phường họp mỗi tháng ít nhất một lần, ngày họp cụ thể do Chủ tịch quyết định.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND; Chủ tịch UBND mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND cùng tham dự; trong từng nội dung cụ thể hoặc bàn về công việc có liên quan, Chủ tịch UBND Phường mời Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, cán bộ không chuyên trách, công chức Phường và các trưởng thôn dự họp. Đại biểu mời có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

b- Nội dung phiên họp:

Nội dung phiên họp của UBND Phường gồm những vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này. Tuỳ theo công việc cụ thể, Chủ tịch UBND Phường chọn nội dung cụ thể của phiên họp.

c-Trình tự phiên họp.

- Chủ tịch UBND chủ toạ phiên họp. Khi Chủ tịch vắng, uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ toạ phiên họp;

- Văn phòng – thống kê báo cáo số thành viên UBND và đại biểu mời dự, số đại biểu có mặt và số đại biểu vắng mặt, nội dung chương trình phiên họp.

- Cán bộ được phân công trình bày đề án, kế hoạch, những vấn đề cần xin ý kiến tại phiên họp.

- Các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến.

- Chủ toạ phiên họp kết luận từng đề án, kế hoạch và lấy biểu quyết, đề án, kế hoạch được thông qua khi có quá nửa số thành viên UBND biểu quyết tán thành. Trường hợp những vấn đề thảo luận chưa được thông qua thì Chủ tọa  yêu cầu chuẩn bị thêm để trình lại vào phiên họp khác.

2- Giao ban của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường:

a- Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban một lần theo quyết định của Chủ tịch để kiểm điểm tình hình, thống nhất chỉ đạo các công tác; xử lý các vấn đề mới nảy sinh; những vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân  thị xã, chuẩn bị nội dung các phiên họp UBND, các hội nghị cuộc họp khác do UBND phường chủ trì triển khai. Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân  phường và cán bộ, công chức Phường được mời tham dự khi bàn về các vấn đề có liên quan;

b- Trình tự giao ban:

- Các thành viên họp báo cáo những công việc chính đã giải quyết tuần trước, những khó khăn vướng mắc, tồn tại và những công việc cần xử lý.

- Chủ tịch UBND phường nhận xét, đánh giá công tác của các thành viên, phân công chỉ đạo công việc cụ thể tới từng thành viên và xếp lịch công tác tuần.

3-  Khi cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phường triệu tập các trưởng khu, một số cán bộ, công chức họp để chỉ đạo giải quyết các vấn đề theo yêu cầu nhiệm vụ.

4- Sáu tháng một lần hoặc khi thấy cần thiết, UBND phường họp liên tịch với thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân trong phường, cán bộ không chuyên trách và công chức phường, trưởng khu để thông báo tình hình kinh tế  xã hội, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND và triển khai nhiệm vụ công tác sắp tới.

5- Các hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng, cả năm của UBND phường về các nhiệm vụ công tác cụ thể được tổ chức theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên.

6- Làm việc với UBND thị xã và cơ quan chuyên môn thị xã tại phường.

a- Theo chương trình đã được UBND thị xã thông báo, Chủ tịch UBND chỉ đạo Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND, các cán bộ, công chức có liên quan cùng văn phòng UBND phường chuẩn bị nội dung tài liệu, làm việc với UBND thị xã và cơ quan chuyên môn thị xã;

b- Căn cứ nội dung công tác cụ thể, Chủ tịch UBND phường có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trực tiếp làm việc với cơ quan chuyên môn thị xã, báo cáo kết quả và xin ý kiến Chủ tịch về những công việc cần triển khai.

7- Các cán bộ, công chức phường phải tham dự đầy đủ và đúng thành phần quy định các cuộc họp tập huấn do cấp trên triệu tập; sau khi họp, tập huấn xong phải báo cáo kết quả cuộc họp và kế hoạch công việc cần triển khai với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phường.

8- Việc tổ chức các cuộc họp và tiếp khách của UBND phường phải quán triệt tinh thần thiết thực, tiết kiệm, chống lãnh phí.

9- Trách nhiệm của văn phòng thống kê  phường trong phục vụ các cuộc họp và tiếp khách của UBND Phường:

  1. a) Chủ động đề xuất, bố trí lịch họp, làm việc cùng với các cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung họp, tiếp khách, chuẩn bị các điều kiện phục vụ.
  2. b) Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND, phối hợp với cán bộ, công chức liên quan, chuẩn bị nội dung chương trình các cuộc họp, làm việc; gửi giấy mời và tài liệu đến các đại biểu; ghi biên bản các cuộc họp.

Điều 5.Giải quyết các công việc của UBND phường.

1- Chủ tịch và Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo cơ chế “Một cửa” từ tiếp nhận  hồ sơ đến trả kết quả thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” tại UBND theo quy trình và tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả cho công dân theo quy định hiện hành.

2- Công khai niêm yết tại trụ sở UBND các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của HĐND, UBND phường, các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức; bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và công dân; xử lý kịp thời mọi biểu hiện g©y phiền hà, s¸ch nhiễu nhân dân của cán bộ, công chức phường.

3- UBND Phường có trách nhiệm phối hợp các bộ phận có liên quan của UBND hoặc với UBND thị xã để giải quyết công việc của công dân và tổ chức; không để người có nhu cầu liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần.

4- Bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực và phÈm chất tốt, có khả năng giao tiếp với công dân và tổ chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí phòng làm việc thích hợp, tiện nghi, đủ điều kiện phục vụ nhân dân.

Điều 6. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1- Hàng tuần, UBND phường tiếp dân vào các ngày và giờ hành chính  trong tuần. Lịch tiếp dân được công bố công khai tại  bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại để công dân biết. Chủ tịch và các thành viên khác của UBND phải luôn có ý thức lắng nghe ý kiến phản ánh, giải quyết kịp thời hoặc hướng dẫn công dân thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. UBND phường phối hợp với các đoàn thể có liên quan, chỉ đạo cán bộ công chức tổ chức việc tiếp dân theo thẩm quyền; không đùn đẩy công việc lên cấp trên, những thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc vượt quá thẩm quyền, phải hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ để công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.

Trưởng khu có trách nhiệm nắm vững tình hình an ninh trật tự,  những thắc mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động giải quyết hoặc đề xuất  với UBND phường kịp thời giải quyết, không để tån đọng kéo dài.

2- Công chức Tư pháp- Hộ tịch có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn thư, chuyển kịp thời đến bộ phận, cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Chủ tịch giải quyết đơn thư  1 tháng 4 lần vào ngày thứ 5 hàng tuần.

Chủ động tham mưu cho thường trực UBND Phường thực hiện  nghiêm túc Quy định số 06-ỌĐ/TU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch số 136- KH/TU ngày 14/9/2017 của Thị ủy Đông Triều về việc triển khai thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công khai đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)” để tiếp nhận các thông tin, tin báo liên quan đến tham nhũng, suy thoái của cán bộ, công chức, người lao động trong nội bộ UBND phường. Là đầu mối tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh,

Điều 7.Phối hợp giữa UBND với thanh tra nhân dân ở phường.

1-  Thông báo kịp thời cho ban thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của HĐND, UBND phường; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

2- Xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; xử lý nghiêm minh người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

3-  Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả theo quy định pháp luật.

Điều 8.Thông tin tuyên truyền và báo cáo.

1- UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của HĐND, UBND phường cho nhân dân bằng những hình thức thích hợp; khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa, tủ sách pháp luật, để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật.

Khi có vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, UBND phường phải báo cáo tình hình kịp thời với UBND thị xã bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

2- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên UBND, cán bộ công chức Phường, trưởng khu có trách nhiệm tổng hợp tình hình về lĩnh vực địa bàn mình phụ trách, báo cáo Chủ tịch UBND phường để báo cáo UBND thị xã  và cơ quan chuyên môn thị xã theo quy định.

3-Văn phòng  thống kê  Phường giúp UBND, Chủ tịch UBND tổng hợp báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành UBND theo định kỳ 6 tháng và cả năm; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo quy định. Báo cáo được gửi HĐND phường và UBND thị xã đồng gửi các thành viên UBND, thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 47727