Chức năng nhiệm vụ

25/08/2023

 

 1. Chức năng

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường

- Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

 

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường

 1. UBND phường giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường quyết định.
 2. Cách thức giải quyết công việc của UBND phường
 3. a) UBND phường họp, thảo luận và quyết định theo đa số từng vấn đề tại phiên họp của Ủy ban nhân dân.
 4. b) Đối với những vấn đề không nhất thiết phải tổ chức họp, thảo luận tập thể hoặc vấn đề do yêu cầu cấp bách, không có điều kiện tổ chức họp tập thể UBND phường, thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân phường gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên UBND phường để xin ý kiến, thời gian lấy ý kiến được ghi rõ trong phiếu, khi nhận được phiếu lấy ý kiến, các thành viên UBND phường phải nghiên cứu và có ý kiến trả lời đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác đúng thời gian quy định. Nếu trên 50% thành viên UBND phường nhất trí, thì Văn phòng kiểm tra, trình Chủ tịch UBND phường thay mặt UBND phường quyết định và báo cáo kết quả với UBND phường tại phiên họp gần nhất. Trường hợp trên 50% các thành viên UBND phường không nhất trí thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét, giải quyết.
 5. c) Việc biểu quyết được thực hiện theo Điều 117,118 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quyết nghị tập thể của UBND phường phải được trên 50% tổng số thành viên Ủy ban nhân dân đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch UBND phường đã biểu quyết. Các thành viên Ủy ban nhân dân được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực hiện theo quyết định của tập thể Ủy ban nhân dân phường.

Điều 2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân phường

 1. Trách nhiệm chung
 2. a) Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND phường, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND phường; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn, cán bộ, công chức cấp phường, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại địa phương.
 3. b) Không được nói và làm trái các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND phường
 5. a) Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 64, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
 6. b) Chủ tịch UBND phường triệu tập, chủ trì các phiên họp, Hội nghị khác của UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch UBND chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường.
 7. c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các Tổ dân phố và các cá nhân khác trên địa bàn phường trong việc chấp hành Hiến pháp, Pháp luật, các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, cấp phường và trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 8. d) Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân; trực tiếp chỉ đạo các công việc đột xuất, quan trọng, nhạy cảm trên các lĩnh vực.

đ) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND phường và thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật.

 1. e) Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật.
 2. f) Thường xuyên trao đổi công tác với Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể phường; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.
 3. g) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ủy quyền cho Phó Chủ tịch chỉ đạo công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng; phân công công việc cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân được phân công công việc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và tập thể Ủy ban nhân dân các công việc của mình.
 4. h) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của phường.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Quản lý, điều hành các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch hàng năm và một số công trình, dự án khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Điều hành chung về tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, quyết toán ngân sách hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại, những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá trong chỉ đạo điều hành ở từng thời điểm.

- Chỉ đạo chung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư; công tác quản lý đất đai.

- Giải quyết những vấn đề do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, những người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, các tổ dân phố đề nghị liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường.

 1. i) Cách thức giải quyết và điều hành công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường điều hành công việc của Ủy ban nhân dân theo quy chế được ban hành.

- Trực tiếp phân công giao nhiệm vụ công việc đối với Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND phường, cán bộ, công chức thuộc UBND phường khi thấy cần thiết ngoài phạm vi quy định của quy chế này. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND phường có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND phường giải quyết công việc.

- Trực tiếp hoặc phân công, hoặc cùng Phó Chủ tịch UBND thay mặt Ủy ban nhân dân phường họp, làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi quyết định.

 1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND phường
 2. a) Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch UBND phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tập thể Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy, HĐND, cơ quan nhà nước cấp trên và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định.
 3. b) Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết của những thành viên khác của UBND thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.
 4. c) Chủ động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận công chức, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân phường, các Tổ dân phố tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.
 5. d) Chủ trì và phối hợp liên ngành để xem xét, xử lý những kiến nghị của các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường trong phạm vi được phân công. Giải quyết những vấn đề phát sinh hằng ngày thuộc phạm vi mình phụ trách. Định kỳ hoặc đột xuất, Phó Chủ tịch UBND phường làm việc, kiểm tra các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường và các tổ dân phố.

đ) Các phó chủ tịch trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

* Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách mảng kinh tế: Phụ trách lĩnh vực kinh tế, an ninh, Xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, sản xuất nông nghiệp; Ký các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng thuộc lĩnh vực đất đai; Công tác quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

* Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách mảng văn hóa - xã hội:

-  Phụ trách giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; Ký các văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm, các thủ tục hành chính về Chứng thực, sao y, các giấy tờ có liên quan về hộ tịch và một số văn bản khác trên lĩnh vực được giao phụ trách; Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của đội ngũ công chức phường trong Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001:2015.

- Chỉ đạo về công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ.

- Các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển trên lĩnh vực văn hóa – xã hội.

 1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy viên UBND phường
 2. a) Các Ủy viên UBND phường có trách nhiệm chung: Cùng tham gia đóng góp ý kiến những nội dung công việc thuộc UBND khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND phường; đóng góp ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại các phiên họp của UBND phường; chịu trách nhiệm tập thể toàn bộ hoạt động của UBND, trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và cơ quan nhà nước cấp trên. Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phân công.

- Thực hiện kế hoạch đi công tác cơ sở, kế hoạch tiếp dân, đối thoại với nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình và các vấn đề khác do sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực do mình phụ trách; nắm chắc tình hình thực tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy; chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường, các cán bộ, công chức phường; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo các quy chế và quy định có liên quan; nghiên cứu, giải quyết và chủ động báo cáo, đối thoại, trả lời các kiến nghị chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân phường, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị- xã hội phường về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

 1. b) Ủy viên UBND - Trưởng Công an phường chịu trách nhiệm chính và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; đề xuất với cấp uỷ đảng, Ủy ban nhân dân phường về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự ant oàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức triển khai thực hiện những chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó.

- Làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về những nội dung có liên quan; hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư..., kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo thẩm quyền.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng phải chấp hành phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn phường; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện ma tuý và người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động và phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện quản lý về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 1. c) Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ; tổ chức biên chế, quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở; kế hoạch tổ chức các lực lượng, huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xây dựng các kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân phường; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi  giải quyết công việc của công chức phường

Ngoài việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ các công chức phường còn có nhiệm vụ:

 1. Tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn thuộc mình phụ trách; thường xuyên báo cáo Chủ tịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong trường hợp nảy sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND phường để xin ý kiến.
 2. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo lĩnh vực được giao; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo về công tác chuyên môn của cơ quan chuyên môn thị xã; thường xuyên liên hệ, tranh thủ sự giúp đỡ và kiến nghị, đề xuất vướng mắc với cơ quan chuyên môn cấp trên.
 3. Nghiêm túc chấp hành các quyết định dưới các hình thức của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, phải giải quyết kịp thời công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng, ùn tắc; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện phải kịp thời báo cáo, nêu rõ lý do với Chủ tịch UBND phường.
 4. Không tự ý chuyển công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân cho cán bộ, công chức khác hoặc tự ý giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của cán bộ, công chức khác; trong trường hợp nội dung công việc có liên quan đến cán bộ, công chức khác thì phải chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND để xử lý.
 5. Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn; tổ chức sắp xếp, lưu trữ tài liệu có hệ thống phục vụ cho công tác lưu trữ của Ủy ban nhân dân phường; thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, chính xác tình hình về lĩnh vực công việc mình phụ trách.
 6. Trực tiếp soạn thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước tập thể UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND về nội dung, trình tự, nguyên tắc thể thức của văn bản đó. Đồng thời có trách nhiệm tham gia góp ý với tổ chức hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của UBND phường.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên, các Công chức chuyên môn UBND phường còn có trách nhiệm thực hiện các công việc do Chủ tịch UBND phường phân công.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức Văn phòng - Thống kê  phường

Ngoài thực hiện các quy định theo Điều 5 của Quy chế này, công chức Văn phòng - Thống kê còn có trách nhiệm sau:

 1. Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và các công việc khác theo quy định pháp luật.
 2. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính ở địa phương. Tổ chức thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc các bộ phận thuộc UBND trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân phường.
 3. Thực hiện chức trách là đầu mối kiểm soát toàn bộ thủ tục hành chính, đề xuất phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung công việc của các tổ chức, cá nhân liên quan.
 4. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, UBND theo trình tự, nội dung và thể thức được quy định. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường
 5. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND phường. Giúp Thường trực HĐND và UBND phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND, UBND phường.
 6. Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của UBND phường; theo dõi và báo cáo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
 7. Định kỳ hằng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân phường tổng hợp tình hình, báo cáo cho Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công việc thuộc UBND theo quy định.

Do tổ chức biên chế và số lượng hoạt động trong Văn phòng UBND có nhiều người, trên cơ sở quy định của Quy chế này để có sự phân công công việc cụ thể cho các thành viên phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ công việc của địa phương.

 1. Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch UBND phường giao.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của những người hoạt động không chuyên trách cấp phường, Trưởng các khu trên địa bàn phường

 1. Những người hoạt động không chuyên trách cấp phường chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND phường về nhiệm vụ chuyên môn được Chủ tịch UBND phường phân công, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 5 Quy chế này.
 2. Trưởng các khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về mọi mặt hoạt động của tổ dân phố; tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ công tác trên địa bàn; thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, tổ chức nảy sinh liên quan đến hoạt động của tổ dân phố.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 43
Đã truy cập: 62086