Chức năng nhiệm vụ

16/10/2020

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Bộ phận “ Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” của UBND phường Hoàng Quế  được thành lập theo Công văn số 5775/UBND-TH4 ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 29/10/2015 V/v xây dựng “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” xã, phường thuộc thị xã Đông Triều. Chức năng, nhiệm vụ của “ Bộ phận” được quy định cụ thể như sau:

  1. Chức năng:

  Bộ phận thực hiện chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo quy định.

 2. Nhiệm vụ:

  a. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...);mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

  b. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

  c. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã Hoàng Quế (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh);

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ: giải quyết ngay trong ngày cho cá nhân, tổ chức không phải viết giấy hẹn.

 + Nếu không giải quyết ngay trong ngày thì viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

  - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 d. Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt hoặc chuyển hồ sơ cho các bộ phận liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã quy định.

  đ.  Phối hợp với các bộ phận, cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

  e. Căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính, khối lượng công việc, Bộ phận “ Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”  để đề xuất Chủ tịch UBND xã cử số lượng cán bộ, công chức, làm việc tại “ Bộ phận” cho phù hợp.

g. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

  h. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của “ Bộ phận”  theo quy định của pháp luật.

  i. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  k. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; Tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của “ Bộ phận”.

  l. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân xã Hoàng Quế giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 49
Đã truy cập: 28985