UBND xã

29/06/2023

 

 Đồng chí Trần Văn Trí

Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0968,888.975.

- Email: tranvantri@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân xã, của các thành viên UBND xã, các công chức chuyên môn, các cơ quan đơn vị trực thuộc và các thôn trên địa bàn xã.Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:Tổ chức bộ máy,tài chính - ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội chính; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thống kê; hợp tác kinh tế quốc tế, xây dựng nông thôn mới; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,xây dựng;thương mại dịch vụ, quản lý thị trường; tiếp công dân (tùy từng trường hợp cụ thể có thể ủy quyền cho đồng chí phó chủ tịch UBND xã giải quyết); giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác của chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (Theo quyết định cụ thể); Chủ tịch HĐTĐKT, trưởng ban ATGT, trưởng BCH PCTT&TKCN,trưởng ban liên ngành về ATTP, chủ tịch Hội đồng NVQS, trưởng Ban chỉ đạo tăng cường thu NSNN... Giữ mối quan hệ làm việc với UBND huyện,Thường trực Đảng ủy xã, Thường trực HĐND xã, các ban của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế làm việc

Đồng chí Phạm Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0915.194.969.

- Email: phamvanminh.hh@quangninh.gov.vn,

- Nhiệm vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phụ trách lĩnh vực văn hóa,xã hội, y tế, giáo dục): Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực: Kinh tế - tài chính, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên - môi trường;

+ Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường, cải cách hành chính. 

+ Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành khác (BCĐ, Hội đồng....) của xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo;

+ Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135, Đề án 196, chương trình 2085…

+ Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã”.

Đồng chí Phùn Văn Hòa

Phó chủ tịch UBND

 • Trình độ chuyên môn: Đại học luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại: 0399.679.588
 • Email: Phunvanhoa@quangninh.gov.vn
 • Nhiệm vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (Phụ trách khối kinh tế - tài chính, đất đai, tài nguyên - Môi trường): Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân xã phù hợp với luật tổ chức chính quyền địa phương.
 • Chỉ đạo thực hiện kế hoạch văn hóa, xã hội hằng năm theo ngành, lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục...
 • Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục.
 • Trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. 
 • Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành khác (BCĐ, Hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.
 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

Đồng chí Phạm Hồng Ngọc

Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0964.860.137.

- Email: phamhongngoc@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Quản lý, sử dụng con dấu, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công văn đi, đến, sao (quét) văn bản, đóng dấu vào sổ, vào máy theo dõi, phát hành và lưu văn bản trên hệ thống chính quyền điện tử và thư công vụ. Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, thu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả; là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm nhằm đảm bảo hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo HĐND, UBND xã giao.

 

Đồng chí Đinh Như Sim

Công chức Tư pháp  - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật, TC công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0383.334.475.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã công tác theo dõi chấp hành pháp luật trên địa bàn xã. Hỗ trợ Địa chính - Xây dựng tham mưu UBND xã giải quyết các vi phạm liên quan đến tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đất đai...; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND xã phân công.

 

Đồng chí Phạm Văn Hưng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0986.827.895. 

- Email: phamvanhung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã. Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê báo cáo công tác tư pháp - hộ tịch ở xã. Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp khác theo quy định của pháp luật.  Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND xã phân công.

 

Đồng chí Đàm Vương Long

Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 03690091.818.

- Email: damvuonglong@quangninh.gov.vn.

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội, truyền thông theo quy định của pháp luật. Tổ chức, theo dõi và báo cáo về công tác giảm nghèo, công tác trẻ em, công tác dạy nghề nông thôn; tổ chức thực hiện việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo hằng năm, quản lý đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi...Thực hiện các nhiệm vụ về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng các bản thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giao..

Đồng chí Nguyễn Cao Cường

Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Số điện thoại: 0978.170.000. 

- Email: nguyencaocuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Lập sổ địa chính đối với Chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình để Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Thu thập tài liệu, số liệu về lĩnh vực đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra môi trường đối với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn; đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh môi trường. Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý các công trình các tuyến đường trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

Đồng chí Phạm Văn Trường

Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.318.990.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Lập sổ địa chính đối với Chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình để Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Thu thập tài liệu, số liệu về lĩnh vực đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra môi trường đối với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn; đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh môi trường. Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý các công trình các tuyến đường trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

 

Đồng chí Phùn Quay Tắc

Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0975.411.222.

- Email: phunquaytac@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật. Làm công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao văn hoá văn nghệ; quản lý các cơ sở vật chất trang thiết bị ngành văn hoá, hệ thống nhà văn hoá, hệ thống truyền thanh xã; Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao. Lập chương trình kế hoạch công tác văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.  Khánh tiết, loa máy phục vụ các hội nghị của Đảng, HĐND, UBND xã. Phối hợp với công chức khác và trưởng các bản xây dựng hương ước, quy ước ở bản. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ và đột xuất với UBND xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

Đồng chí Trưởng Hòa Đức

Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0948.685.988

- Email: truonghoaduc@quangninh.gov.vn  

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực: Tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo cho UBND xã về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, An ninh - Quốc Phòng trên địa bàn xã hàng tháng, quý, năm. Chuẩn bị hội trường, ánh sáng, chè nước... liên quan các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ...  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn

Công chức Tài chính - Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0986.481.983

- Email: nguyenvantoan.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã; Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức văn phòng quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

Đồng chí Nông Tiến Mạnh

Trưởng công an

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0987.601.333.

- Email: caquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gồm: Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn; Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao và theo Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Phạm Ngọc Quý

Chỉ huy trưởng quân sự

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0984.392.703.

- Email: qsquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, gồm: Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tuần tra biên giới, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, phòng thủ của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quân sự quốc phòng địa phương, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự; Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, quân nhân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương. 

Đồng chí Phan Công Cường

Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0968.168.162.

- Email: phancongcuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Quản lý, sử dụng con dấu, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công văn đi, đến, sao (quét) văn bản, đóng dấu vào sổ, vào máy theo dõi, phát hành và lưu văn bản trên hệ thống chính quyền điện tử và thư công vụ. Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, thu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả; là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm nhằm đảm bảo hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo HĐND, UBND xã giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 19125