TUYÊN TRUYỀN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2020 – 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG TÂN

20/12/2019 11:23

MỜI CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THEO DÕI NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2020 – 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG TÂN

      Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

        Căn cứ Quyết định số 2555/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

       Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2022.

        Ủy ban nhân dân xã Quảng Tân đã xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ tổ chức bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2020 – 2022.

        - Mục tích Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022 phải an toàn, tiết kiệm và đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

         - Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát theo quy định.

         - Tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng dân cư, sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

          - Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình bầu cử.

          - Công tác chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, thiết thực và tiết kiệm; đảm bảo thật sự dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, qua đó xem xét, lựa chọn những người có uy tín, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022.

          - Nghiêm cấm các hành vi làm trái với các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở như bao che, cản trở, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử hoặc lợi dụng việc thực hiện dân chủ vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác bầu cử, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

           * Về thời gian tổ chức bầu Trưởng thôn

Thống nhất nhiệm kỳ bầu Trưởng thôn với nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc với bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 10/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

          Việc bầu Trưởng thôn trong toàn xã được tiến hành thống nhất vào ngày Chủ nhật Ngày 05/01/2020.

         *Tiêu chuẩn của Trưởng thôn

          Tiêu chuẩn của Trưởng thôn được quy như sau:

      -  Phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn.

      - Có độ tuổi từ đủ 21 tuổi trở lên và không quá 70 tuổi.

      - Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

     - Có kiến thức văn hóa, có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

     - Ngoài ra, người được đề cử, tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử Trưởng thôn phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

      *  Nhiệm kỳ của Trưởng thôn

    - Trưởng thôn có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường hợp do thành lập thôn mới hoặc khuyết Trưởng thôn thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôntrong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng thôn lâm thời

     - Nhiệm kỳ của Phó trưởng thôn (nếu có) thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn.

       *  Quy trình bầu Trưởng thôn

       - Trên cơ sở thống nhất với Chi ủy Chi bộ (hoặc với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nơi không có chi uỷ), Ban công tác Mặt trận thôn đề cử danh sách để Hội nghị của thôn bầu Trưởng thôn; tại Hội nghị này, cử tri tại thôn có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử (có đủ tiêu chuẩn, điêu kiện theo quy định để bầu Trưởng thôn. Căn cứ kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Trưởng thôn

      - Trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và đại diện cử tri ở thôn; quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn và chỉ đạo lập danh sách cử tri theo quyết định thành phần cử tri.

      - Các quyết định nêu trên phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

     *  Trình tự bầu cử Trưởng thôn

      -  Tổ trưởng Tổ bầu cử thực hiện các nội dung:

     - Chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị này được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

     - Đọc Quyết định công bố Ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

      - Quyết định việc để Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn nhiệm kỳ trước

       - Phổ biến tiêu chuẩn của Trưởng thôn;

       - Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử và Ban Chi uỷ chi bộ thôn thống nhất theo quy trình quy định. Tại hội nghị này, cử tri trong thôn có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử (đề cử).

      - Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách nhừng người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

    * Tiến hành bầu Trưởng thôn:

   - Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định.

   - Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết (và số không biểu quyết). Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

    - Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

      - Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

        Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

          Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

      - Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiêu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

      - Trường hợp kết quả bầu Trưởng thôn mà không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

        Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

       Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới.

         * Việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn:

        Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn (trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử); trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

       Tùy theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức công bố quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc phân công cán bộ xã hoặc Bí thư chi bộ tại thôn công bố quyết định trong cuộc họp của thôn.

         Trên đây nội dung tuyên truyền Kế hoạch, nhiệm vụ tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 của UBND xã Quảng Tân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cán bộ và nhân dân xã Quảng Tân. 

 

Phạm Văn Thịnh (UBND xã Quảng Tân)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 18023