Phổ biến pháp luật đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

21/08/2021 22:42

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới.

 

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/8/2017 về triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nghiêm túc quán triệt, xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện, xác định lộ trình triển khai phù hợp theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và điều kiện thực tế của địa phương.

Ngay trong tháng 9/2017, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc tổ chức phổ biến, quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Hằng năm, tỉnh Quảng Ninh đều ban hành kế hoạch triển khai công tác PBGDPL,hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện nền nếp, kịp thời việc xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm, thường xuyên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong từng lĩnh vực và từng thời điểm, nhất là những thời điểm quan trọng tổ chức các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước như: Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới được thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội… Trong đó, vai trò của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng được phát huy ngày càng hiệu quả, rõ nét.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các Đề án về PBGDPL giai đoạn tiếp theo 2022-2027, trên cơ sở tổng kết, đánh giá các Đề án và bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương. Quảng Ninh tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; coi đây là một bộ phận không thể tách rời của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá các chính sách, thể chế, quy định pháp luật; kịp thời ban hành mới, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn công tác PBGDPL.

Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; đổi mới phương thức kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời; chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương các gương điển hình và có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện PBGDPL.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của từng sở, ban, ngành, địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm; triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tiếp cận thông tin; tăng cường các hoạt động đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ người làm công tác PBGDPL gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hướng tới tính chuyên sâu, chuyên nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Tổ Thư ký giúp việc và của cơ quan thường trực Hội đồng; xây dựng các giải pháp nhằm thắt chặt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong PBGDPL.

Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; cung cấp thông tin về pháp luật; chuẩn hóa tài liệu PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; bảo đảm nguồn lực thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù và tại các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện khó khăn.

Tiếp tục đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL từ tài chính, con người đến kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong PBGDPL, xây dựng và mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tăng cường PBGDPL thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang Thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, đoàn thể và thông qua hệ thống thông tin cơ sở, phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Pháp luật Việt Nam


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 57025