Tổ chức bộ máy

29/05/2023

 

XÃ THANH LÂN

 

  

1. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lân

 Địa chỉ:  Thôn 2 xã Thanh Lân huyện Cô Tô

Số điện thoại:  0333 889 169

Thư công vụ: ubndthanhlan.ct@quangninh.gov.vn

  2. Tổ chức bộ máy       

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
    

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912472987

- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthithanhthai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung

  

Đồng chí: Vũ Văn Phúc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
     
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh Tế
- Trình độ LLCT- HC: Cao cấp LLCT
- Điện thoại: 0333500166 - 0913968136
- Hòm thư điện tử công vụ: vuvanphuc.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, phụ trách chung Hội đồng nhân dân

 

Đồng chí: Hoàng Viết Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý nhà nước
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987363169
Hòm thư điện tử công vụ: hoangvietthinhct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tuyên Giáo Đảng ủy, Khối vận 

  

Đồng chí: Lê Xuân Thịnh - Chủ tịch UBMTTQ
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 0333500502
- Điện thoại di động:
- Hòm thư điện tử công vụ:lexuanthinh@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phó HĐND, UBMTTQ xã, Trưởng khối MTTQ và các Đoàn thể
 

  

Đồng chí: Nguyễn Văn Chung - Phó chủ tịch HĐND
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 02033500004
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvanchung.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

 

Đồng chí:  Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh Tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cố định: 0335160982
- Điện thoại di động: 0919217368
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvanngoc.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

Đồng chí: Phạm Chí Hiếu
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT:
Điện thoại di động: 0378106030
Hòm thư điện tử công vụ: phamchihieu@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đoan - Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng QS
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0977897046
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvandoan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quốc phòng Quân sự địa phương

 

Đồng chí: Hoàng Trí Dũng - Trưởng Công an
 
 Trình độ chuyên môn: Đại học – Học viện An ninh nhân dân
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0902068663
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: An ninh trật tự trên địa bàn

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0945326526
Hòm thư điện tử công vụ: Nguyenhonghai.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND xã

 

Đồng chí: Thái Mạnh Hùng
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0865440858
Hòm thư điện tử công vụ: thaimanhhung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng Đảng ủy, HĐND

 

Đồng Chí: Nguyễn Văn Đoàn
 
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên mô: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 02033500886
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

Đồng chí:  Vũ Thị Bích Diệp
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ LLCT:
Điện thoại di động: 0356286186
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách

 

 

Đồng chí:  Phạm Hồng Bào
 
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
Trình độ LLCT:
Điện thoại: 0333500679
Hòm thư điện tử công vụ: phamhongbao@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Môi trường - Nông nghiệp

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ
 
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hô tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp cấp
Điện thoại di động: 01687769721
Hòm thư điện tử công vụ:Nguyenthihue.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

 

Đồng chí: Vương Văn Thành
Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ Tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 01652.357.811
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, hộ tịch
 

 

Đồng chí: Đoàn Đắc Hùng
 
 
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985643889
Hòm thư điện tử công vụ: doandachung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa, tuyên truyền

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333500002
Điện thoại di động: 0984663540
Hòm thư điện tử công vụ: Nguyenvantuyen.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa, Lao động Thương binh - Xã hội

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Huyền
 
Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333500073
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthihuyen.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ xã

 

Đồng chí:  Nguyễn Duy Hòe
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987610388
Hòm thư điện tử công: nguyenduyhoe.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã

 

Đồng chí: Lê Đức Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0976042868
Hòm thư điện tử công vụ: leductuan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân xã

 

Đồng chí: Ngô Thị Ánh Nguyệt
 
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0388546515
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên xã

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 42643