Tổ chức bộ máy

11/10/2023

 

XÃ THANH LÂN

 

  

1. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lân

 Địa chỉ:  Thôn 2 xã Thanh Lân huyện Cô Tô

Số điện thoại:  0333 889 169

Thư công vụ: ubndthanhlan.ct@quangninh.gov.vn

  2. Tổ chức bộ máy       

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
    

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912472987

- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthithanhthai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các lĩnh vực, và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công đồng thời thực hiện theo các quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa V; Chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công, các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước của xã, làm chủ tài khoản ngân sách xã; chủ trương chỉ đạo về đầu tư công; chủ trương chỉ đạo về đầu tư ngoài ngân sách; chủ trương quy hoạch, xây dựng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng; quản lý địa giới hành chính; Nội chính; Đối ngoại; Tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng chính quyền; Cải cách hành chính; Cân đối các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Thi đua - khen thưởng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Chỉ đạo công tác an ninh - quốc phòng; Quản lý và tổ chức sử dụng công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật. Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã. Chỉ đạo chương trình phối hợp hàng năm với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội . Quyết định các chủ trương lớn trên các lĩnh vực  

  

Đồng chí: Vũ Văn Phúc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
     
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh Tế
- Trình độ LLCT- HC: Cao cấp LLCT
- Điện thoại: 0333500166 - 0913968136
- Hòm thư điện tử công vụ: vuvanphuc.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, phụ trách chung Hội đồng nhân dân

 

Đồng chí: Nguyễn Công Hoan - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
     
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại di động: 0969969298
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quốc phòng - An ninh, công tác dân vận
Đồng chí: Hoàng Viết Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý nhà nước
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987363169
Hòm thư điện tử công vụ: hoangvietthinhct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tuyên Giáo Đảng ủy, Khối vận 

  

Đồng chí: Lê Xuân Thịnh - Chủ tịch UBMTTQ
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 0333500502
- Điện thoại di động:
- Hòm thư điện tử công vụ:lexuanthinh@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách:  UBMTTQ xã, Trưởng khối MTTQ và các Đoàn thể
 

  

Đồng chí: Nguyễn Văn Chung - Phó chủ tịch HĐND
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 02033500004
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvanchung.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

 

Đồng chí:  Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh Tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cố định: 0335160982
- Điện thoại di động: 0919217368
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvanngoc.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

Đồng chí: Phạm Chí Hiếu
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0378106030
Hòm thư điện tử công vụ: phamchihieu@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đoan - Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng QS
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0977897046
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvandoan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quốc phòng Quân sự địa phương

 

Đồng chí: Hoàng Trí Dũng - Trưởng Công an
 
 Trình độ chuyên môn: Đại học – Học viện An ninh nhân dân
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0902068663
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: An ninh trật tự trên địa bàn

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0945326526
Hòm thư điện tử công vụ: Nguyenhonghai.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND xã

 

Đồng chí: Thái Mạnh Hùng
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0865440858
Hòm thư điện tử công vụ: thaimanhhung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng Đảng ủy, HĐND

 

Đồng Chí: Nguyễn Văn Đoàn
 
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên mô: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 02033500886
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

Đồng chí:  Vũ Thị Bích Diệp
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ LLCT:
Điện thoại di động: 0356286186
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách

 

 

Đồng chí:  Phạm Hồng Bào
 
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
Trình độ LLCT:
Điện thoại: 0333500679
Hòm thư điện tử công vụ: phamhongbao@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Môi trường - Nông nghiệp

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ
 
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hô tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp cấp
Điện thoại di động: 01687769721
Hòm thư điện tử công vụ:Nguyenthihue.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

 

Đồng chí: Vương Văn Thành
Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ Tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 01652.357.811
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, hộ tịch
 

 

Đồng chí: Đoàn Đắc Hùng
 
 
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985643889
Hòm thư điện tử công vụ: doandachung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa, tuyên truyền

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333500002
Điện thoại di động: 0984663540
Hòm thư điện tử công vụ: Nguyenvantuyen.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa, Lao động Thương binh - Xã hội

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Huyền
 
Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333500073
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthihuyen.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ xã

 

Đồng chí:  Nguyễn Duy Hòe
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987610388
Hòm thư điện tử công: nguyenduyhoe.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã

 

Đồng chí: Lê Đức Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0976042868
Hòm thư điện tử công vụ: leductuan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân xã

 

Đồng chí: Ngô Thị Ánh Nguyệt
 
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0388546515
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên xã

  


Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 66582