Phòng Giáo dục Mầm non

 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3823787
- Điện thoại di động:

- Email: nguyenthithuha@quangninh.gov.vn

  Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3823787
- Điện thoại di động:

- Email: nguyenthithuhien.vps@quangninh.edu.vn

   Chuyên viên:  Nguyễn Thị Vân Anh
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Điện thoại văn phòng: 02033823787

- Điện thoại di động:

- Email: nguyenthivananh.vps@quangninh.edu.vn

 

 
 

 

 

 

 

 

Chức năng

Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục mầm non; các văn bản về công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục mầm non (nếu có).

2. Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

3. Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm  non ở mọi loại hình trường, lớp thuộc cấp học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

4. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo trong toàn cấp học: công tác cải cách hành chính; tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; phổ biến kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng; triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục mầm non; triển khai các chuyên đề về Giáo dục mầm non; thực hiện tổng kết, đánh giá các hoạt động.

5. Chủ trì tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng thuộc cấp học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc ban hành; tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến Giáo dục mầm non.

6. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đối với các địa phương; Chủ trì tham mưu tổ chức đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) để công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (CQG); trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập các đoàn ĐGN và công nhận trường đạt CQG cho các trường mầm non theo quy định; phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) thực hiện công tác ĐGN để công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công tác báo cáo về việc công nhận trường mầm non đạt CQG theo định kỳ hằng năm (gửi về phòng KTKĐCLGD để tổng hợp) theo quy định của Bộ GDĐT.

7. Chủ trì, phối hợp với các phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Kế hoạch Tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

8. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên mầm non.

9. Phối hợp với phòng Giáo dục Tiểu học trong công tác chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số; chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo năm tuổi trước khi vào lớp 1 và tổ chức bàn giao trẻ mẫu giáo năm tuổi vào lớp 1.

10. Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường mầm non theo phân cấp quản lý; theo dõi công tác trang bị, bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em; tham gia xây dựng các chính sách thuộc cấp học; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh (nếu có);

11. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo, kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các quy định Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; việc thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc cấp học;

12. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

13. Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục mầm non.

14. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các cơ quan, đơn vị ngoài Sở và các lực lượng xã hội có liên quan tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ.​

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 251
Đã truy cập: 1981834