Phòng Giáo dục Tiểu học

 

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

 Trưởng phòng: Vũ Thị Thúy Hà
 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý GD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.812821
- Điện thoại di động: 0919577858

- Email: vuthithuyha@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0918564186

- Email:nguyenthitam.vps@quangninh.edu.vn

 

 Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Lan Hương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp   

- Điện thoại văn phòng:0203.3823786 

- Điện thoại di động: 0963.348.588

- Emailhoangthilanhuong.vps@quangninh.edu.vn

 

 Nhân viên: Nguyễn Thị Huyền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3823786  

- Điện thoại di động: 01656800736 

- Email: Nguyenthithuyen.vps@quangninh.edu.vn 

 

 
 

 

Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đối với các địa phương; Chủ trì tham mưu tổ chức đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) để công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (CQG); trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập các đoàn ĐGN và công nhận trường đạt CQG cho các trường tiểu học theo quy định; phối hợp với Phòng KTKĐCLGD thực hiện công tác ĐGN để công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công tác báo cáo về việc công nhận trường tiểu học đạt CQG theo định kỳ hằng năm (gửi về phòng KTKĐCLGD để tổng hợp) theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học. Phối hợp với các phòng, ban  của Sở chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh; đôn đốc kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và  thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học qua từng học kỳ và năm học; đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học.

4. Hướng dẫn thực hiện việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ, Sở cho cấp học tiểu học.

5. Hướng dẫn quản lý, bảo quản, sử dụng đồ dùng dạy học và công tác thư viện trường học theo quy định.

6. Xây dựng công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ chức, chỉ đạo và đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học và  các hoạt động khác. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục tiểu học.   

7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Sở tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo công tác giáo dục hòa nhập trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo và quản lý việc tổ chức giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật của cấp tiểu học.

8. Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và nhân rộng trong toàn cấp học tiểu học.

9. Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở tham mưu, đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.

10. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của cấp học. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, tuyển chọn tài năng thuộc cấp tiểu học về các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.

11. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức hướng dẫn đề tài, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm và triển khai ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm tốt của cán bộ, giáo viên tiểu học.

12. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án, phòng Kế hoạch – Tài chính để lập kế hoạch, triển khai, giám sát các hoạt động của đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất của cấp học.

13. Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học; phối hợp với phòng Chính trị tư tưởng và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục Tiểu học tham gia các hoạt động về giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

15. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp



Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 1922812