Phòng Giáo dục Phổ thông

23/08/2017

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Trưởng phòng: Trương Thị Thúy Vân

 - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0983.723.268

- Email: truongthithuyvan@quangninh.gov.vn

Điều hành chung về mọi hoạt động của Phòng GDPT. Phụ trách và trực tiếp tham mưu, chỉ đạo các nội dung công tác sau:

- Xây dựng công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

- Trình Lãnh đạo Sở ban hành văn bản quy phạm theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học (TH), trung học (TrH); phối hợp tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh TrH.

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông, cơ sở giáo dục (CSGD) có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

- Chủ trì công tác bồi dưỡng chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực cấp TrH; các cuộc thi chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh tổ chức.

- Chủ trì công tác bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT 2018) đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ liên quan đến giáo dục phổ thông (GDPT).

- Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của ngành; thẩm định, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn hoàn thiện quy trình việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

- Chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác của Phòng.

- Chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm các cấp học.

- Tổng hợp dự trù kinh phí hàng năm, theo dõi việc cấp và sử dụng kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Phòng.

- Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia; thi đua, khen thưởng các CSGD, các phòng giáo dục, công tác thi đua của Phòng GDPT.

- Các hoạt động giáo dục khác; giáo dục có yếu tố nước ngoài.

- Soạn thảo văn bản chỉ đạo, báo cáo công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.


Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.517

- Điện thoại di động: 0968.933.588 

- Email: nguyenthithuhanh.vps@quangninh.edu.vn

Giúp Trưởng Phòng điều hành, tham mưu chỉ đạo toàn bộ công tác chuyên môn các cơ sở GDTrH và thực hiện trực tiếp các nội dung công tác sau:

- Thực hiện quy định, tiêu chuẩn, quy trình xây dựng nội dung giáo dục địa phương cấp trung học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp trung học.

- Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trung học GDTrH); Hướng dẫn việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục đối với GDTrH.

- Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Hướng dẫn việc chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tuyển sinh vào 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT).

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học, các nội dung liên quan đến giáo dục chất lượng cao; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các kỳ học và năm học cấp trung học.

- Hướng dẫn kiểm tra học kỳ, thi TNTHPT.

- Chủ trì việc chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh đối với GDTrH.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học; các cuộc thi, giao lưu liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo dạy và học, kiểm tra đánh giá môn học Ngữ văn; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giáo viên cốt cán môn Ngữ văn, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực được phân công.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyển sinh các lớp đầu cấp trung học cơ sở (THCS).

- Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp trung học, các đơn vị trực thuộc khác có thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục trung học theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị;

- Theo dõi tổng hợp đánh giá thi đua, khen thưởng các cơ sở GDTrH, các phòng giáo dục, công tác thi đua của Phòng GDPT.

- Giới thiệu danh sách cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt cho các đơn vị thuộc Sở để tham gia chỉ đạo chuyên môn theo cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trung học.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thúy Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP GD Tiểu học, Thạc sĩ quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.812.821

- Điện thoại di động: 0919.577.858

- Email: vuthithuyha@quangninh.gov.vn

Giúp Trưởng Phòng điều hành công tác của Phòng GDPT. Phụ trách chỉ đạo toàn bộ công tác chuyên môn các cơ sở giáo dục tiểu học (GDTH) và trực tiếp thực hiện các nội dung công tác sau:

- Hướng dẫn việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục đối với GDTH.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH hàng năm; Tham gia công tác bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp TH.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Hội thi giáo viên TH dạy giỏi cấp tỉnh; các hội nghị, hội thảo của cấp học; các cuộc thi, giao lưu đối với cán bộ, giáo viên, học sinh TH.

- Hướng dẫn việc xét công nhận hoàn thành chương trình GDTH.

- Tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp tiểu học, các đơn vị trực thuộc khác có thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo dõi tổng hợp đánh giá thi đua, khen thưởng các cơ sở giáo dục TH, các phòng giáo dục, công tác thi đua của Phòng GDPT.

- Chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh đối vơi học sinh TH.

- Chủ trì công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ: (1) Xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục- xóa mù chữ toàn tỉnh. (2) Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo thực hiện, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XNC) của các địa phương và của tỉnh. (3) Tổng hợp báo cáo kết quả, số liệu về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. (4) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lí PCGD-XNC đúng biểu mẫu, thời gian, đầy đủ, chính xác. (5) Sử dụng hệ thống thông tin quản lí PCGD-XNC thống nhất trong cả nước để cập nhật, lưu giữ, quản lí, khai thác thông tin về PCGD- XNC của tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học, các nội dung liên quan đến giáo dục chất lượng cao; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các kỳ học và năm học đối với cấp tiểu học.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

 

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Lan Hương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục tiểu học

- Trình độ LLCT: Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng: 02.033.823.786 

- Điện thoại di động: 0963.348.588

- Email: hoangthilanhuong.vps@quangninh.edu.vn

Giúp Trưởng Phòng điều hành công tác của Phòng GDPT. Phụ trách, trực tiếp chỉ đạo và tham gia chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Hướng dẫn, chỉ đạo, tuyển sinh lớp 1.

- Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các CSGD tiểu học.

- Hồ sơ, sổ sách, tài liệu tham khảo cấp tiểu học; Công tác thư viện các CSGD.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH hàng năm; Tham gia công tác bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp TH.

- Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học, khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy và học, phòng học thông minh; chuyển đổi số trong GDTH.

- Công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm trường tiểu học.

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp TH, các đơn vị trực thuộc khác có thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực GDTH theo các qui định của Bộ GDĐT và tham gia giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách các môn: Toán, Khoa học, TNXH; Hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động, chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn.

- Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của cấp tiểu học.

- Phối hợp rà soát các thủ tục hành chính công và Cải cách hành chính của cấp tiểu học. Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên: Trương Quốc Tám

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.517

- Điện thoại di động: 0899.261.919

- Email: truongquoctam.vps@quangninh.edu.vn

Phụ trách, tham mưu chỉ đạo và tham gia chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Chỉ đạo dạy và học, kiểm tra đánh giá môn học Lịch sử, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực môn Lịch sử; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giáo viên cốt cán môn Lịch sử và các hoạt động giáo dục liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Thường trực Ban chỉ đạo hoạt động kiểm tra đánh giá, công nhận danh hiệu thư viện trường học của toàn Ngành; Hướng dẫn và kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện trường trung học.

- Phối hợp, rà soát các Thủ tục hành chính công và cải cách hành chính của cấp TrH.

- Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDTrH; các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu công tác Phổ cập giáo dục THCS: (1) Kiểm tra, công nhận kết quả phổ cập giáo dục THCS. (2) Quản lí các thông tin về phổ cập giáo dục THCS. (3) Tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục-xóa mù chữ. (4) Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục THCS đúng biểu mẫu, thời gian, đầy đủ, chính xác.

- Tham gia công tác bồi dưỡng CTGDPT 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp TrH (bao gồm cả giáo viên dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên).

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các phòng GDĐT, các trường có cấp trung học, các đơn vị trực thuộc khác có thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục TrH theo các qui định của Bộ GDĐT và tham gia giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị.

- Hướng dẫn, quản lý, đánh giá công tác giáo dục di sản, giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các CSGDTrH.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, các hoạt động: Hướng nghiệp, phân luồng học sinh; giáo dục Nghề phổ thông, tổ chức kỳ thi, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông.

- Phụ trách công tác Phổ cập giáo dục THCS.

- Quản lí, theo dõi tài sản cơ quan Phòng.

- Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của cấp TrH.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

 

Chuyên viên: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 

- Email: 

Phụ trách, tham mưu chỉ đạo và tham gia chỉ đạo, thực hiện các nội dung công tác sau:

- Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học, khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy và học, phòng học thông minh; chuyển đổi số trong giáo dục; nguồn học liệu tham khảo GDTrH.

- Chỉ đạo, hướng dẫn quản lí sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách (bao gồm cả hồ sơ điện tử) của nhà trường, của giáo viên cấp TrH.

- Hướng dẫn khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học đối với GDPT.

- Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) trong các CSGD; Chỉ đạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

- Tham gia công tác bồi dưỡng CTPT 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp TrH (bao gồm cả giáo viên dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên).

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các phòng GDĐT, các trường có cấp trung học, các đơn vị trực thuộc khác có thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục trung học theo các qui định của Bộ GDĐT và tham gia giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị.

- Chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giáo viên cốt cán đối với môn học, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu hướng dẫn việc xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, hướng dẫn xét, công nhận tốt nghiệp THCS.

- Quản trị dữ liệu về phát triển, đánh giá GDTrH.

- Chỉ đạo dạy và học, kiểm tra đánh giá các môn học Toán học, Tin học, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực Toán học, Tin học. Chỉ đạo các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực Khoa học tự nhiên.

- Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động về giáo dục STEM, STEAM và tổ chức các cuộc thi liên quan đến các lĩnh vực phụ trách;

- Phối hợp Phòng TCCB xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đối với GDTrH.

- Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDTrH.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên chính: Đỗ Thị Bích Ngọc 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lí

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825517 

- Điện thoại di động: 0983880318

- Email: dothibichngoc.gdtrh@quangninh.edu.vn

Phụ trách, tham mưu chỉ đạo và tham gia chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Chỉ đạo dạy và học, kiểm tra đánh giá các môn học Địa lí, Giáo dục công dân các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực môn Địa lí, Giáo dục công dân, giáo dục kinh tế pháp luật.

- Chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giáo viên cốt cán đối với môn học, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực được phân công.

- Tham gia công tác bồi dưỡng CTPT 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp trung học (bao gồm cả giáo viên dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên).

- Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục môi trường, biển đảo, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các phòng GDĐT, các trường có cấp trung học, các đơn vị trực thuộc khác có thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực GDTrH theo các qui định của Bộ GDĐT và tham gia giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị.

- Tham gia chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh đối với GDTrH.

- Tham gia các nội dung liên quan việc xây dựng tài liệu địa phương, lựa chọn sách giáo khoa cấp TrH.

- Công tác chủ nhiệm lớp; giáo dục hành vi, đạo đức học sinh.

- Tham gia chỉ đạo và kiểm tra, thẩm định công tác thư viện trường học đạt chuẩn GDTrH.

- Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDTrH; soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các môn học Địa lí, Giáo dục công dân, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu công tác giáo dục phòng chống tham nhũng.

- Thủ quỹ, kiểm soát sử dụng kinh phí đã được duyệt trong dự toán, quyết toán các hoạt động do các cán bộ tổ chức hoạt động.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng GDPT.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Âm nhạc

- Trình độ LLCT: sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.823.786  

- Điện thoại di động: 0356.800.736 

- Email: nguyenthithuyen.vps@quangninh.edu.vn

Phụ trách, tham mưu chỉ đạo và tham gia chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Công tác Phổ cập GDTH.

- Hướng dẫn, quản lý, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn cấp tiểu học.

- Theo dõi, quản lý các số liệu, báo cáo; tổng hợp đánh giá kết quả triển khai các chương trình, Đề án, Dự án, Quản trị dữ liệu về phát triển, đánh giá của GDTH.

- Công tác Đội thiếu niên Tiền phong và Sao Nhi đồng.

- Trực tiếp phụ trách các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật các cấp học; các hoạt động, chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn.

- Phối hợp các Phòng TCCB, KHTC tham mưu hướng dẫn chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đối với GDTH: (1) Chính sách đối với cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. (2) Tổng hợp số liệu về công tác giáo dục dân tộc cấp tiểu học. (3) chế độ chính sách, khen thưởng đối với HSDTTS cấp tiểu học. (4) Tham mưu công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giáo dục văn hóa dân tộc trong các CSGD vùng dân tộc thiếu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đối với GDTH.(5) Giáo dục môi trường đối với cấp tiểu học.

- Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện trường tiểu học.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên: Bùi Thị Ngọc Tuyền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tiếng Anh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.517

- Điện thoại di động: 0936.982.007

- Email: buithingoctuyen.c3tranphu@quangninh.edu.vn

Phụ trách, tham mưu chỉ đạo và tham gia chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Thường trực về công tác nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên theo Đề án dạy và học ngoại ngữ; tham mưu đề án liên quan về dạy và học ngọai ngữ đối với GDPT.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học, kiểm tra đánh giá các môn học Ngoại ngữ GDPT; các hoạt động giáo dục, các mô hình giáo dục liên quan các môn học ngoại ngữ.

- Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDTrH; soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các môn học Ngoại ngữ.

- Phụ trách công tác GD dân tộc. Cụ thể: (1) Phối hợp các Phòng TCCB, KHTC tham mưu hướng dẫn chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đối với GDTrH: Chính sách đối với CSGD ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. (2) Hướng dẫn, tham mưu, tổng hợp công tác giáo dục dân tộc (GDDT)của ngành. (3) Tuyển sinh học sinh dân tộc (HSDTTS) vào các trường DTNT Trung ương. (4) Chế độ chính sách, khen thưởng đối với HSDTTS cấp trung học. (5) Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giáo dục văn hóa dân tộc trong các CSGD vùng dân tộc thiếu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đối với GDTrH.

- Các cuộc thi, Hội thảo, trao đổi giao lưu liên quan đến các lĩnh vực phụ trách và chỉ đạo.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giáo viên cốt cán đối với môn học, các hoạt động giáo dục liên quan lĩnh vực được phân công.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Thư kí các kỳ họp chuyên môn của Phòng.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Cán bộ biệt phái: Bùi Duy Ánh

- Trình độ chuyên môn: Thiếu tá QĐND Việt Nam

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.517

- Điện thoại di động: 0987.099.882

- Email: buiduyanh@quangninh.edu.vn

Phụ trách, tham mưu chỉ đạo và tham gia chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các trường trung học phổ thông; lồng ghép chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường TH và THCS.

- Hướng dẫn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; an ninh, trật tự an toàn của Sở và trong các cơ sở giáo dục đào tạo; hướng dẫn những nội dung mới về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về an ninh cho học sinh.

- Tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu);

- Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học; soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh.

- Các cuộc thi liên quan đến các lĩnh vực phụ trách và chỉ đạo.

- Lập và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên: Hoàng Thị Lan

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ văn, Thạc sĩ Ngôn ngữ học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3823786

- Điện thoại di động: 0934.232.686

- Email: hoangthilan@quangninh.gov.vn 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông, bao gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phố thông; giáo dục dân tộc; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác thư viện trường học; hoạt động khoa học, công nghệ.

2. Tham mưu chỉ đạo chuyên môn đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị.

II. Nhiệm vụ

1. Đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông

a) Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh và các hoạt động khác về công tác quốc phòng.

b) Thực hiện quy định, tiêu chuẩn, quy trình xây dựng nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung giáo dục địa phương.

c) Tham mưu hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

d) Tham mưu hướng dẫn việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục đối với giáo dục phổ thông; sử dụng thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông.

đ) Tham mưu công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục đối với giáo dục phổ thông; chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học; chất lượng giáo dục trung học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xét công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học, trung học cơ sở.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông 

a) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, trung học; phối hợp tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh trung học; xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hằng năm.

b) Chủ trì công tác bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên.m nay

c) Tham mưu hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông để nâng cao năng lực chuyên môn.

d) Chủ trì tham mưu công tác bồi dưỡng chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực cấp trung học; các cuộc thi chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh tổ chức; chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tuyển sinh vào 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

đ) Tham mưu hướng dẫn khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học.

e) Thường trực về công tác nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên theo Đề án dạy và học ngoại ngữ.

g) Tham mưu hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục phổ thông.

h) Tham mưu tổ chức thi nghề phổ thông, quản lý việc cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông.

i) Chủ trì tham mưu tổ chức hướng dẫn thực hiện Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp phổ thông, bao gồm cả giáo viên dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên.m nay

3. Quản lý tổ chức, hoạt động các cơ sở giáo dục

a) Tham mưu Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

b) Tham mưu hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6.

4. Công tác thư viện trường học

a) Là Thường trực Ban chỉ đạo hoạt động kiểm tra đánh giá, công nhận danh hiệu thư viện trường học của toàn Ngành.

b) Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, thẩm định công tác thư viện trường học đạt chuẩn.

5. Công tác Giáo dục dân tộc

a) Phối hợp tham mưu hướng dẫn chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn: Chính sách đối với cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

b) Tham mưu công tác kiểm tra, đánh giá dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; dạy học ngoại ngữ; giáo dục văn hóa dân tộc trong các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiếu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

6. Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh

a) Tham mưu hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các trường trung học phổ thông; lồng ghép chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiếu học và trung học cơ sở.

b) Tham mưu hướng dẫn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

c) Tham mưu công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; an ninh, trật tự an toàn của Sở và trong các cơ sở giáo dục đào tạo; hướng dẫn những nội dung mới về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về an ninh cho học sinh.

đ) Tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu); quản lý sĩ quan biệt phái công tác tại ngành Giáo dục.

7. Hoạt động khoa học, công nghệ

a) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục.

b) Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ liên quan đến giáo dục phổ thông.

c) Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của ngành; thẩm định, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn hoàn thiện quy trình việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

8. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục- xóa mù chữ toàn tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo thực hiện, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các địa phương và của tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả, số liệu về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tham mưu chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đúng biểu mẫu, thời gian, đầy đủ, chính xác. Sử dụng hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ thống nhất trong cả nước để cập nhật, lưu giữ, quản lí, khai thác thông tin về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh.

9. Công tác khác

a) Chủ trì tham mưu chỉ đạo các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

b) Giới thiệu danh sách cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt cho các đơn vị thuộc Sở để tham gia chỉ đạo chuyên môn theo cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 319
Đã truy cập: 3533806