Phòng Giáo dục Trung học

23/08/2017

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

 Trưởng phòng:

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động:

- Email:

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hạnh
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng: 02033825517

- Điện thoại di động: 0968.933.588 

  - Email:nguyenthithuhanh.vps@quangninh.edu.vn

  Nhân viên: Bùi Thị Ngọc Tuyền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825517 

- Điện thoại di động: 0936982007

- Email: buithingoctuyen.c3tranphu@quangninh.edu.vn

 

  Chuyên viên: Đỗ Thị Bích Ngọc

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825517 

- Điện thoại di động: 0983880318

- Email:dothibichngoc.gdtrh@quangninh.edu.vn

 

  Chuyên viên: Phùng Danh Tú

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Sơ cấp 

- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động: 0983.793.268

- Email: tupd.gdtrh@quangninh.edu.vn

  Chuyên viên: Trương Quốc Tám

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825517
- Điện thoại di động: 0899261919

- email:truongquoctam.vps@quangninh.edu.vn

 

 

 

 

  Cán bộ biệt phái: Bùi Duy Ánh

 - Trình độ chuyên môn: Thiếu tá QĐND Việt Nam

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825517
- Điện thoại di động:0987.099882 

- Email: buiduyanh@quangninh.edu.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

 

Chức năng

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới các trường, lớp cấp trung học. Xây dựng công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra.

2. Soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trung học, nhiệm vụ giáo dục dân tộc và giáo dục Quốc phòng, an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp trung học, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở triển khai các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động giáo dục ở cấp trung học.

4. Giúp Giám đốc Sở quản lý việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học trong toàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học qua từng học kỳ và năm học; là đầu mối quản lý, theo dõi, tổng hợp đối với các trường tư thục thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh; đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

5. Tổ chức, chỉ đạo và đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học và các hoạt động khác thông qua việc tổ chức các kỳ khảo sát, kiểm tra việc dạy-học. Tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch của cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông.

6. Quản lý và tổ chức tiếp nhận, thuyên chuyển học sinh theo quy định.  

7.  Hướng dẫn thực hiện việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ, Sở cho cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tổ chức chỉ đạo duyệt tuyển sinh cấp trung học, thi nghề phổ thông, quản lý việc cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông. Hướng dẫn quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học theo quy định.

8. Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng những tập thể điển hình tiên tiến và nhân rộng trong toàn cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông.

9. Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở tham gia xây dựng cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông theo định hướng phát triển của tỉnh; tham mưu, đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

10. Phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng cùng với các đơn vị liên quan trong tỉnh hướng dẫn các phòng giáo dục, các trường trung học phổ thông, tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh; lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, tuyển chọn tài năng thuộc cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.

11. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông.

12. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp và các cuộc thi có liên quan khác trong phạm vi giáo dục trung học. Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và các kỳ thi do ngành tổ chức liên quan đến giáo dục trung học; tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường có cấp trung học.

13. Là thường trực Hội đồng khoa học của ngành: tổ chức hướng dẫn đề tài, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm và triển khai ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm và triển khai ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm tốt  của cán bộ, giáo viên bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông vào thực tế.

14. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án, phòng Kế hoạch – Tài chính để lập kế hoạch, triển khai, giám sát các hoạt động của đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất ở bậc trung học.

 

  1. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia đối với các địa phương; Chủ trì tham mưu tổ chức đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) để công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (CQG); trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập các đoàn ĐGN và công nhận trường đạt CQG cho các trường trung học theo quy định; phối hợp với Phòng KTKĐCLGD thực hiện công tác ĐGN để công nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công tác báo cáo về việc công nhận trường trung học đạt CQG theo định kỳ hằng năm (gửi về phòng KTKĐCLGD để tổng hợp) theo quy định của Bộ GDĐ.

16. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trung học theo Chuẩn nghề nghiệp

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 395
Đã truy cập: 1922862