Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân GD Mầm non, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.823.787
- Điện thoại di động:0912.063.155

- Email: nguyenthithuha@quangninh.gov.vn

 

1. Phụ trách và chỉ đạo công tác tổ chức của Phòng

 Điều hành chung mọi hoạt động của Phòng GDTXMN, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở toàn bộ công tác của Phòng theo chức năng và nhiệm vụ; Chỉ đạo, chủ trì tham mưu các nội dung công tác sau:

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học; Các quy chế, quy định đảm bảo hoạt động nội bộ Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc liên quan đến lĩnh vực quản lí;

- Dự thảo quyết định, chương trình, kế hoạch hằng tháng, năm, định kỳ; tổ chức, đôn đốc các thành viên trong Phòng thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao;

- Kiểm soát, thẩm định (ký nháy, ký số) các văn bản tham mưu của cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng, trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ GDMN, GDTX;

- Xây dựng các báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; Xây dựng kế hoạch: sơ kết, tổng kết theo các lĩnh vực Phòng quản lý; Tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng;

- Công tác thi đua khen thưởng của Phòng; Lập kế hoạch và dự toán kinh phí và theo dõi việc cấp kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Phòng.

- Chủ trì các cuộc họp của Phòng; Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức của Phòng; Quản lý hành chính về nhân sự và tài sản của Phòng.

- Tiếp nhận từ Trung tâm phục vụ Hành chính công các thủ tục thuộc lĩnh vực phòng GDTXMN phụ trách.

2. Trực tiếp chủ trì tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Lĩnh vực GDTX

2.1.1.  Lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

- Tổ chức triển khai, thực hiện Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học lĩnh vực GDTX;

- Xây dựng: kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, các báo cáo liên quan đến phát triển các trường đại học, các cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh;

- Công tác Xây dựng xã hội học tập;

- Công tác kiểm tra các cơ sở GDTX;

2.1.2. Lĩnh vực quản lí tổ chức, hoạt động của các cơ sở GDTX

- Tham mưu cho phép hoạt động giáo dục, chuyển đổi địa điểm hoạt động, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của trung tâm: tin học, ngoại ngữ-tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX trên địa bàn tỉnh. Xác nhận hoạt động Giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các cơ sở giáo dục theo qui định của Bộ GDĐT.

-  Tham mưu cho phép, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống thực hiện các Đề án: “tăng cường nghe nói ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài”, “tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống”.

- Quản lý hoạt động của các cơ sở GDTX.

2.2. Lĩnh vực Đại học

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện: Liên kết đào tạo đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; liên kết đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

- Phối hợp tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của UBND cấp tỉnh với các cơ sở đại học tùy theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và các phòng ban của GDĐT.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

2.3. Lĩnh vực hợp tác quốc tế

Tham mưu tuyển chọn, cử học sinh đi học tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các đề án học bổng, chương trình hợp tác quốc tế của Chính phủ, của tỉnh.

2.4. Lĩnh vực Giáo dục mầm non

- Xây dựng Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chương trình công tác thuộc cấp học mầm non;

- Tổ chức triển khai, thực hiện Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học lĩnh vực Giáo dục mầm non;

- Công tác phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp, CSVC; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi thuộc cấp học theo quy định;

- Công tác Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; các nội dung liên quan đến dự thảo Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 3-4 tuổi.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ;

- Công tác kiểm tra, thanh tra thuộc cấp học;

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN; các hội thi thuộc cấp học;

3. Công tác khác

 - Tham gia: BCH Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và BCH Công đoàn Cơ quan Sở GDĐT;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của phòng, của Sở: Công tác đánh giá ngoài, công tác tham mưu xây dựng chính sách...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở phân công.

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân SP Mầm non, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.823.787
- Điện thoại di động: 0936.2.9.135

- Email: nguyenthithuhien.vps@quangninh.edu.vn

1. Công tác quản lý

- Giúp đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách phòng:

+  Công tác tài chính của Phòng: Hoàn thiện lập kế hoạch, bảo vệ dự toán kinh phí hoạt động năm; kiểm soát kinh phí đã duyệt trong dự toán, quyết toán của Phòng; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện thanh, quyết toán cho các hoạt động của Phòng;

+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Phòng; theo dõi hồ sơ thi đua của cán bộ, chuyên viên và của Phòng.

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí phụ trách phòng về những công việc được phân công phụ trách.

2. Phụ trách trực tiếp

2.1. Lĩnh vực Mầm non

- Phụ trách công tác dinh dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3-36 tháng tuổi thuộc cấp học;

- Phụ trách xây dựng và chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn chuyên môn Giáo dục mầm non;

- Phụ trách công tác Báo cáo định kỳ lĩnh vực GDMN theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách các hội thi thuộc cấp học;

- Phụ trách công tác giáo dục mầm non tư thục;

- Phụ trách công tác y tế trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm cấp học;

- Phụ trách chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em thuộc cấp học;

2.2. Lĩnh vực GDTX

- Thư ký tổng hợp tham mưu cho phép hoạt động giáo dục, chuyển đổi địa điểm hoạt động, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của trung tâm: tin học, ngoại ngữ-tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX trên địa bàn tỉnh. Xác nhận hoạt động Giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các cơ sở giáo dục theo qui định của Bộ GDĐT.

- Phụ trách báo cáo giải quyết xử lý các Hồ sơ công việc nhận từ Trung tâm hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực GDTX được phân công. Phối hợp tham mưu thẩm định Hồ sơ nhận từ trung tâm hành chính công tỉnh.

- Phụ trách công tác ISO, cải cách thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Phòng GDTX-GDMN quản lý.

3. Tham gia phụ trách, chỉ đạo

- Công tác phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác đánh giá ngoài liên quan đến cấp học; thanh tra, kiểm tra cấp học; xây dựng Hướng dẫn nhiệm vụ năm học thuộc cấp học.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc cấp học MN;

- Phụ trách cơ sở vật chất của phòng;

- Quản lý các hồ sơ theo lĩnh vực được phân công.

4. Công tác khác

- Tiếp nhận từ Trung tâm phục vụ Hành chính công các thủ tục thuộc lĩnh vực phòng GDTXMN phụ trách.

- Tổ trưởng Tổ Công Đoàn, UV Ban TTND của Cơ quan Sở;

- Công tác xây dựng báo cáo, kế hoạch triển khai công việc theo định kỳ: tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực GDMN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí phụ trách phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Hà Chi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0789.286.386   

- Email: nguyenhachi.gdtx@quangninh.edu.vn

Chịu trách nhiệm trước đồng chí phụ trách phòng về những phần công việc được phân công phụ trách.

1. Phụ trách trực tiếp

1.1. Lĩnh vực GDTX

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ các cơ sở GDTX (Trung tâm ngoại ngữ, tin học, GD kỹ năng sống, tư vấn du học).

- Tham mưu quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ theo quy định: chứng chỉ UDCNTT, chứng chỉ ngoại ngữ;

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở GDTX; quy chế thực hiện chương trình GDTX để lấy văn bằng của giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GDĐT và của UBND tỉnh;

- Tham mưu cho phép, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác liên kết trong đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Thư ký tổng hợp tham mưu cho phép, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống thực hiện các Đề án: “tăng cường nghe nói ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài”, “tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống”.

- Tham mưu công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; đào tạo từ xa;

- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày sách Việt Nam hằng năm;  Phối hợp tham mưu công tác xây dựng XHHT.

- Hướng dẫn và duyệt tuyển sinh chương trình GDTX;

1.2. Lĩnh vực Đại học

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện: Liên kết đào tạo đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; liên kết đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

1.3. Lĩnh vực hợp tác quốc tế

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của Bộ, tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế (bao gồm cả hội nghị tư vấn du học có yêu tố nước ngoài) về lĩnh vực giáo dục do Sở tổ chức hoặc đăng cai tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện: Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hợp tác với nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, học sinh.

- Tuyển sinh các Chương trình hợp tác quốc tế.

- Tham mưu thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế. 

2. Phối hợp tham gia thực hiện

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng tuyển chọn, cử học sinh đi học tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các đề án học bổng, chương trình hợp tác quốc tế của Chính phủ, của tỉnh.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ các cơ sở Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX tỉnh và các Trung tâm GDNN & GDTX cấp huyện.

- Công tác quản lý các cơ sở GDTX; Công tác xây dựng đội ngũ đối với khối GDTX;

- Hướng dẫn thực hiện chương trình GDTX; tổ chức biên soạn, biên tập tài liệu giảng dạy và hướng dẫn giảng dạy GDTX đối với các cơ sở GDTX;

- Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

- Cho phép hoạt động giáo dục, chuyển đổi địa điểm hoạt động, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của các cơ sở GDTX theo phân cấp quản lý. Xác nhận hoạt động GDKNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các cơ sở giáo dục theo qui định;

- Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Tham mưu quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.

- Tham mưu các Báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề lĩnh vực GDTX, hợp tác quốc tế.

3. Công tác khác

- Tổng hợp, thống kê, lưu trữ các số liệu lĩnh vực GDTX (phân luồng, giáo dục ĐH, công tác đào tạo, tuyển sinh, liên kết đào tạo, xóa mù chữ.. ) phục vụ báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề.

- Giúp Trưởng phòng tổng hợp, tham mưu báo cáo các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực GDTX (tháng, kỳ, năm, đột xuất); tiếp nhận, lưu trữ công văn đi- đến; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực GDTX .

- Lập dự toán kinh phí hằng năm của bộ phận GDTX, thanh quyết toán các hội nghị, hội thảo, các đợt kiểm tra, công tác thuộc lĩnh vực GDTX.

- Quản lý các hồ sơ theo lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các công tác khác do đồng chí phụ trách phòng phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Vân Anh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân GD Mầm non

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02033823787

- Điện thoại di động:

- Email: nguyenthivananh.vps@quangninh.edu.vn

Chịu trách nhiệm trước đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách phòng về những phần công việc được phân công phụ trách.

1. Phụ trách trực tiếp

- Phụ trách công tác chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3-6 tuổi;

- Phụ trách công tác tuyên truyền; công nghệ thông tin của cấp học;

- Phụ trách công tác đánh giá trẻ; công tác ngoại ngữ, kỹ năng sống, tin học; giáo dục môi trường, giáo dục đặc biệt thuộc cấp học;

- Phụ trách xây dựng dự toán và thực hiện quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn của phòng (lĩnh vực GDMN);

- Phụ trách công tác giáo dục an toàn giao thông; giáo dục dân tộc; phòng chống HIV-AIDS; giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Phụ trách công tác quản lý công văn đi đến, xử lý và lưu trữ;

- Phụ trách công tác tổng hợp và thống kê số liệu cấp học MN;

- Phụ trách theo dõi báo cáo của các Phòng GD&ĐT về lĩnh vực GDMN.

2. Tham gia phụ trách

- Công tác phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác đánh giá ngoài liên quan đến cấp học; công tác kiểm tra thuộc cấp học; xây dựng Hướng dẫn nhiệm vụ năm học và Hướng dẫn chuyên môn thuộc cấp học.

- Tổ chức các hội thi thuộc cấp học MN;

- Thẩm định cấp phép hoạt động các cơ sở GDTX theo phân cấp quản lý.

3. Công tác khác

- Phụ trách công tác nội vụ của Phòng;

- Giữ liên lạc với tổ chức đoàn thanh niên.

- Thư kí của Phòng, ghi biên bản các cuộc họp.

- Quản lý các hồ sơ theo lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Viên chức trưng dụng: Phạm Văn Mạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0815.021.183

- Email: phamvanmanh.vp@quangninh.edu.vn

 Chịu trách nhiệm trước đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách phòng về những phần công việc được phân công phụ trách.

1. Phụ trách trực tiếp

- Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Xây dựng xã hội học tập;

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động Hội khuyến học Cơ quan Sở GDĐT.

-  Phụ trách công tác giám sát thực hiện đối với các địa phương trong việc đánh giá “Cộng đồng học tập cấp xã” và xếp loại trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ).

- Tham mưu tư vấn, định hướng và chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Tham mưu công tác cử tuyển học sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử tuyển.

- Đầu mối hỗ trợ, giải quyết các nội dung liên quan kì tuyển sinh với các trường ĐH; CĐ, ngành GDMN sư phạm.

- Tham mưu kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, các báo cáo liên quan đến phát triển các trường đại học, các cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ GDTX.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề theo các lĩnh vực được phân công. 

- Chủ trì công tác thống kê, tổng hợp thuộc lĩnh vực GDTX.

- Phối hợp Phòng GDPT tham mưu công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

2. Tham gia phụ trách

- Tham gia quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ theo quy định: chứng chỉ tiếng dân tộc, chứng chỉ UDCNTT, chứng chỉ ngoại ngữ;

- Tham gia quản lý, hướng dẫn hoạt động trong các cơ sở GDTX: thực hiện chương trình GDTX trong hệ thống giáo dục quốc dân; Tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, học tập, hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi giảng dạy, học tập theo quy định; Hướng dẫn và duyệt tuyển sinh chương trình GDTX.

- Tham gia công tác bồi dưỡng đội ngũ các cơ sở Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX tỉnh và các Trung tâm GDNN & GDTX cấp huyện.

- Phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, đào tạo từ xa.

3. Công tác khác

- Quản lý các hồ sơ theo lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Phòng;

- Tham gia các công tác khác do đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách phân công.

   

 

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Tham mưu chỉ đạo chuyên môn đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị khi lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong phạm vi, lĩnh vực công tác được phân công, giúp Giám đốc thực hiện công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị như sau:

1. Công tác giáo dục mầm non

a) Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục mầm non.

b) Tham mưu cho Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

c) Tham mưu cho Giám đốc chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non trong từng giai đoạn; quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non ở mọi loại hình trường, lớp thuộc cấp học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học.

d) Chủ trì tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo: công tác cải cách hành chính; tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; phổ biến kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng; triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non; triển khai các chuyên đề về Giáo dục mầm non; thực hiện tổng kết, đánh giá các hoạt động giáo dục mầm non.

đ) Chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi thuộc cấp học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc ban hành; tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến GDMN (nếu có).

e) Phối hợp với các phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng tham mưu triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non; kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các quy định Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; việc thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc cấp học.

g) Phối hợp với các phòng Giáo dục phổ thông triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non; chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số; chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo năm tuổi trước khi vào lớp 1 và tổ chức bàn giao trẻ mẫu giáo năm tuổi vào lớp 1; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non.

h) Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường mầm non theo phân cấp quản lý; theo dõi công tác trang bị, bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em; tham gia xây dựng các chính sách thuộc cấp học; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh (nếu có).

i) Phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến GDMN.

k) Phối hợp với Phối hợp với Văn phòng Sở rà soát các thủ tục hành chính; công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực tham mưu phụ trách.

l) Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các cơ quan, đơn vị ngoài Sở và các lực lượng xã hội có liên quan trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ.

2. Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên

a) Tham mưu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân: Chương trình xóa mù chữ; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

b) Tham mưu hướng dẫn thực hiện chương trình ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên (theo chương trình giáo dục thường xuyên không thuộc chương trình giáo dục phổ thông) theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; liên kết đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

d) Tham mưu kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục thường xuyên trong việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và chất lượng giáo dục thường xuyên.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lí Nhà nước về liên kết đào tạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

3. Đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục trong công tác đánh giá kiểm định chất lượng; xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục thường xuyên.

b) Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục thường xuyên. Tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, học tập, hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ và Sở.

c) Tham mưu hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn.

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định. Tham mưu chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ theo quy định.

đ) Chủ trì tham mưu chỉ đạo việc xây dựng xã hội học tập; phối hợp cùng các tổ chức hội, tổ chức chính trị-xã hội và các sở, ban ngành, địa phương tham mưu thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham mưu công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, đào tạo từ xa.

e) Tham mưu cho phép, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống thực hiện đề án “tăng cường nghe nói ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài”, đề án “tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống”.

4. Quản lý tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho phép hoạt động giáo dục, chuyển đổi địa điểm hoạt động, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của trung tâm tin học, ngoại ngữ – tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (về nội dung giáo dục thường xuyên). Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tham mưu hướng dẫn và duyệt tuyển sinh chương trình giáo dục thường xuyên.

5. Công tác hợp tác quốc tế

a) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của Bộ, tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế (bao gồm cả hội nghị tư vấn du học có yếu tố nước ngoài) về lĩnh vực giáo dục do Sở tổ chức hoặc đăng cai tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch đoàn vào và tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Sở; hướng dẫn các đơn vị trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu tuyển chọn, cử học sinh đi học tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các đề án học bổng, chương trình hợp tác quốc tế của Chính phủ, của tỉnh. Quản lý và theo dõi tình hình học tập của học sinh tỉnh Quảng Ninh học tập ở nước ngoài.

đ) Tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hợp tác với nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, học sinh.

e) Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

6. Giáo dục đại học

a) Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non; công tác tư vấn định hướng tuyển sinh.

b) Tham mưu công tác cử tuyển học sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử tuyển.

c) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện liên kết đào tạo đại học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; liên kết đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

d) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện liên kết đào tạo đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

đ) Phối hợp tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cơ sở đại học tùy theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Công tác khác

a) Giới thiệu danh sách cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt cho các đơn vị thuộc Sở để tham gia chỉ đạo chuyên môn theo cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 3861996