Phòng Kế hoạch tài chính

13/09/2019

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Lâm (phụ trách phòng KHTC)

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.527

- Điện thoại di động: 0982.856.686

- Email: nguyenthanhlam.sgddt@quangninh.gov.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Lãnh đạo Sở về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phòng:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp GDĐT.

- Chỉ đạo xây dựng đề xuất chính sách đặc thù liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đề án, dự án không liên quan đến tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, hàng năm của phòng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Chủ trì tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kế hoạch trong toàn ngành.

- Thẩm định, ký duyệt thông qua các văn bản theo nhiệm vụ phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở phân công.

-  Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC02

Phó trưởng phòng: Nguyễn Chi Mai

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.527

- Điện thoại di động: 0915.049.889

- Email: nguyenchimai@quangninh.gov.vn

- Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về hoạt động tài chính, ngân sách.

- Chủ trì tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Chủ trì xây dựng các đề án, dự án, chính sách liên quan đến tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

 - Phụ trách tham mưu quy trình, thủ tục tài chính đối với công tác mua sắm, đấu thầu trang thiết bị giáo dục.

- Thẩm định, ký duyệt thông qua các văn bản theo nhiệm vụ phụ trách.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC09

Chuyên viên: Nguyễn Hồng Ninh 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 - Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0904.379.767  

- Email: nguyenhongninh@quangninh.gov.vn

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch ngân sách ngành hàng năm (các đơn vị trực thuộc, chương trình, Đề án, Dự án …. ).

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc và văn phòng Sở  theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách kế toán, đăng ký chữ ký Kế toán trưởng.

  - Kế toán các dự án, đề án, xây dựng cơ bản.

- Chủ trì thẩm định, xét duyệt hồ sơ các chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Chủ trì tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tài chính của các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng xem xét định kỳ chuyển đổi viên chức làm công tác kế toán ở các cơ sở giáo dục thuộc Sở quản lý.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC07

Chuyên viên: Hoàng Đại

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 02.033.656.947

- Điện thoại di động: 0908.293.555  

- Email: hoangdai.vps@quangninh.edu.vn

- Tham mưu xây dựng Dự toán và thanh quyết toán ngân sách hàng năm nguồn quản lý hành chính.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công.

- Phối hợp thẩm định, xét duyệt hồ sơ các chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Tham mưu báo cáo về phòng chống tham nhũng, lãng phí theo định kỳ.

- Tham mưu công tác công khai tài chính.

- Các nội dung quản lý nhà nước được phân công.

- Đăng ký chữ ký kế toán ủy quyền nguồn quản lý hành chính.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC03

Chuyên viên: Dương Quang Trường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0982.267.569

- Email: duongquangtruong.vps@quangninh.edu.vn

- Thẩm định và thanh toán nguồn vốn sự nghiệp ngành tại Sở.

- Đăng ký chữ ký kế toán ủy quyền nguồn sự nghiệp giáo dục.

- Chủ trì công tác cải cách hành chính liên quan đến chỉ số DCCI và PCI, trang Fanpage Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp thẩm định, xét duyệt hồ sơ chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC08

Chuyên viên: Nguyễn Cát Sáng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0396000888

- Email: nguyencatsang.vps@quangninh.edu.vn

- Tham mưu hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp và lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; thông báo và giao kế hoạch vốn hằng năm cho các dự án, công trình.

- Tham mưu thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, điều chỉnh dự toán theo quy định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán nguồn vốn sự nghiệp.

- Tham mưu, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học; hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học các đơn vị trực thuộc Sở và toàn Ngành.

- Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành.

- Trực tiếp theo dõi về xây dựng cơ bản, tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi Sở GDĐT là chủ đầu tư các dự án về xây dựng cơ bản theo phân cấp của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm Trưởng phòng, Giám đốc Sở và các cơ quan chức năng về nội dung tham mưu; khai thác các nguồn vốn từ các dự án của trung ương, đồng thời phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở phân bổ kinh phí từ các dự án trên.

- Làm đầu mối theo dõi các doanh nghiệp.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC04

Chuyên viên: Tô Thị Vân Anh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động:  0904.790.890 

- Email: tothivananh@quangninh.gov.vn

- Tham mưu phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và các điều kiện khác để phát triển quy mô các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của Sở GDĐT.

- Tham mưu về chỉ tiêu biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành và các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài); công tác thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trung tâm Tin học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Chủ trì triển khai, theo dõi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, giúp Giám đốc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong ngành giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC05

Chuyên viên: Bùi Thị Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0388.989.866

- Email: buithithuha.vp@quangninh.edu.vn

- Thực hiện xây dựng Kế hoạch ngân sách hàng năm (nguồn sự nghiệp ngành giáo dục).

- Tham mưu các công việc liên quan đến nguồn sự nghiệp ngành giáo dục: hướng dẫn trong công tác lập dự toán, chủ trì thẩm định dự toán kinh phí các hoạt động nguồn sự nghiệp ngành giáo dục phần kinh phí không tự chủ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, đề xuất phương án phân bổ tài chính của Sở.

- Thực hiện phân khai kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Phối hợp thẩm định, xét duyệt hồ sơ các chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Tổng hợp báo cáo tài chính của các trường ngoài công lập.

- Ký hiệu soạn thảo văn bản: KHTC06

Viên chức: Vũ Thế Quí (Trưng dụng)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0983.691.800

- Email: vuthequi@gmail.com

- Phối hợp công tác tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn, hàng năm.

- Phối hợp tham gia quản lý các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng trường học thông minh;

- Phối hợp công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; các văn bản tham mưu về nông thôn mới, giảm nghèo…

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp GDĐT; về hoạt động tài chính, ngân sách; cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các dự án chương trình mục tiêu thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.

2. Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị khi lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong toàn ngành, quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, quản lý, kiểm tra đảm bảo quy hoạch mạng lưới, quy hoạch phát triển đã được phê duyệt.

b) Chủ trì tổng hợp và phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hằng năm, từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch xã hội hóa của Ngành; các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trung tâm Tin học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

đ) Tham mưu và trình Giám đốc việc phân bổ chỉ tiêu giáo dục và đào tạo hằng năm về quy mô, về tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, quyền hạn của Sở. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện tiến độ kế hoạch được giao.

e) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng đề xuất chính sách đặc thù liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

2. Công tác quản lý tài chính, tài sản

a) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; Kế toán thanh toán chi nghiệp vụ ngành tại Sở

b) Tham mưu hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước của Sở; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Sở; thực hiện phân bổ kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước của Sở và giám sát phân bổ, sử dụng ngân sách trong toàn ngành; xét duyệt quyết toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của Sở.

c) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

d) Chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên.

đ) Tham mưu thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với việc quản lý tài chính, sử dụng đất đai, tài sản của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Tham mưu kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý, đầu tư, phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học

a) Tham mưu hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở với mọi nguồn vốn; thông báo và giao kế hoạch đầu tư vốn trung hạn và hằng năm cho các dự án.

b) Tham mưu thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, điều chỉnh dự toán theo quy định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn đầu tư hằng năm.

c) Chủ trì tham mưu, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học; kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học; hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và toàn Ngành.

d) Chủ trì, giúp Giám đốc quản lý dự án đầu tư, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong ngành giáo dục;

đ) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành.

4. Công tác khác

a) Tham mưu các nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 57
Đã truy cập: 2459044