Phòng kế hoạch tài chính

13/09/2019

 

 

 

 PHÒNG KẾ HOACH TÀI CHÍNH

 

Trưởng phòng: Hà Huy Long
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân

- Trình độ LLCT: Cao cấp  

 - Điện thoại văn phòng:  

- Điện thoại di động: 0912845628

Chuyên viên: Hoàng Đại

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 02033656947

- Điện thoại di động: 0908293555  

- Email: hoangdai.vps@quangninh.edu.vn 

 

 

 Chuyên viên: Bùi Thị Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0388989866

- Email: buithithuha.vp@quangninh.edu.vn

 

 Chuyên viên: Nguyễn Hồng Ninh 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 - Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825843

- Điện thoại di động: 0904379767  

- Email: nguyenhongninh@quangninh.gov.vn  

 

 

 Chuyên viên: Tô Thị Vân Anh

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825843

- Điện thoại di động:  0904790890 

- Email: tothivananh@quangninh.gov.vn


Chuyên viên: Nguyễn Cát Sáng

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825843

- Điện thoại di động: 0396000888

- Email: nguyencatsang.vps@quangninh.edu.vn

 

Chuyên viên: Dương Quang Trường

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825843

- Điện thoại di động: 0982267569

- Email: duongquangtruong.vps@quangninh.edu.vn

 

Chuyên viên: Vũ Thế Quí

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825843

- Điện thoại di động: 0983691800

- Email: vuthequi@gmail.com

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiên chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; hoạt động tài chính, ngân sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quản lý cơ sở vật chất; đồ dùng dạy học của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, hàng năm và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra.

2. Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học, các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn, hàng năm. Hướng dẫn kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

4. Chủ trì đề xuất với Giám đốc Sở các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ quản lý nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan trình Giám đốc Sở  xây dựng kế hoạch biên chế, vị trí việc làm, số người làm việc trong cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục; tham mưu phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và các điều kiện khác để phát triển quy mô các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của Sở. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch đã được giao.

6. Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các phòng, ban có liên quan tham mưu với Giám đốc Sở  trình  Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức, tổ chức lại, chuyển đổi loại hình các đơn vị thuộc Sở và cơ sở giáo dục; đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh  vực giáo dục và đào tạo.

 7. Tổng hợp, thống kê toàn ngành, dự báo phát triển giáo dục và đào tạo; thu thập, xử lý, khai thác các thông tin, số liệu có liên quan đến công tác lập kế hoạch phát triển trên địa bàn toàn tỉnh và lập thống kê niên giám.

8. Thực hiện việc lập dự toán hàng năm; phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí theo dự toán được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc Sở và  tổng hợp quyết toán báo cáo với Sở Tài chính. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp chế độ tài chính của các cơ sở giáo dục, cơ quan Sở trong sử dụng ngân sách, quản lý và giám sát  các nguồn tài chính đầu tư và hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo.

9. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công đã được giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn đăng ký tài sản nhà nước với các cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các tài sản công các đơn vị trực thuộc để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

10. Xây dựng các dự án và dự kiến phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Ban quản lý dự án tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ là chủ đầu tư các dự án về xây dựng cơ bản theo phân cấp của tỉnh. Khai thác các nguồn vốn từ các dự án của trung ương, đồng thời phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở phân bổ kinh phí từ các dự án trên.

11. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư thiết bị giáo dục, thư viện trường học trong phạm vi Sở quản lý. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư thiết bị giáo dục, thư viện trường học trong toàn ngành.

12. Chủ trì tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ  làm công tác kế hoạch, tài chính trong toàn ngành. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xem xét định kỳ chuyển đổi viên chức làm công tác kế toán ở các cơ sở giáo dục thuộc Sở quản lý.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 337
Đã truy cập: 1981920