Phòng kế hoạch tài chính

13/09/2019

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 
 

Phó trưởng phòng điều hành: Nguyễn Thành Lâm

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.527

- Điện thoại di động: 0982.856.686

- Email: nguyenthanhlam.sgddt@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Hồng Ninh 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0904.379.767  

- Email: nguyenhongninh@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Hoàng Đại

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 02.033.656.947

- Điện thoại di động: 0908.293.555  

- Email: hoangdai.vps@quangninh.edu.vn

 

Chuyên viên: Dương Quang Trường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0982.267.569

- Email: duongquangtruong.vps@quangninh.edu.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Cát Sáng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0396.000.888

- Email: nguyencatsang.vps@quangninh.edu.vn

 

Chuyên viên: Tô Thị Vân Anh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động:  0904.790.890 

- Email: tothivananh@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Bùi Thị Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0388.989.866

- Email: buithithuha.vp@quangninh.edu.vn

 

Chuyên viên: Vũ Thế Quí

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.843

- Điện thoại di động: 0983.691.800

- Email: vuthequi@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp GDĐT; về hoạt động tài chính, ngân sách; cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các dự án chương trình mục tiêu thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.

2. Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị khi lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong toàn ngành, quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, quản lý, kiểm tra đảm bảo quy hoạch mạng lưới, quy hoạch phát triển đã được phê duyệt.

b) Chủ trì tổng hợp và phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hằng năm, từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch xã hội hóa của Ngành; các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trung tâm Tin học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

đ) Tham mưu và trình Giám đốc việc phân bổ chỉ tiêu giáo dục và đào tạo hằng năm về quy mô, về tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, quyền hạn của Sở. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện tiến độ kế hoạch được giao.

e) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng đề xuất chính sách đặc thù liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

2. Công tác quản lý tài chính, tài sản

a) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; Kế toán thanh toán chi nghiệp vụ ngành tại Sở

b) Tham mưu hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước của Sở; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Sở; thực hiện phân bổ kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước của Sở và giám sát phân bổ, sử dụng ngân sách trong toàn ngành; xét duyệt quyết toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của Sở.

c) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

d) Chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên.

đ) Tham mưu thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với việc quản lý tài chính, sử dụng đất đai, tài sản của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Tham mưu kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý, đầu tư, phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học

a) Tham mưu hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở với mọi nguồn vốn; thông báo và giao kế hoạch đầu tư vốn trung hạn và hằng năm cho các dự án.

b) Tham mưu thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, điều chỉnh dự toán theo quy định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn đầu tư hằng năm.

c) Chủ trì tham mưu, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học; kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học; hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và toàn Ngành.

d) Chủ trì, giúp Giám đốc quản lý dự án đầu tư, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong ngành giáo dục;

đ) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành.

4. Công tác khác

a) Tham mưu các nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 2312999