Phòng tổ chức cán bộ


 

 

 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

  Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn 

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  

 - Điện thoại di động: 0936861156

- Email: nguyenvantuan_sgddt@quangninh.gov.vn

 

 

 
 

 

 

  Phó trưởng phòng: Phạm Thái Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3826528

- Điện thoại di động: 0934635858

- Email: phamthaison@quangninh.gov.vn

   Chuyên viên: Lưu Thị Vân Khánh
 

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

 Chuyên viên: Hoàng Ngọc Thúy

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

 - Trình độ LLCT:

 - Điện thoại văn phòng: 0203.3826528 

- Điện thoại di động: 0934321222

-Email: 

hoangngocthuy.vps@quangninh.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học về công tác tổ chức cán bộ  và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

 2. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trên cơ sở triển khai các qui định của Bộ, của tỉnh và hướng dẫn của các Sở- ngành về công tác Tổ chức cán bộ.  

3.  Xây dựng quy chế, lề lối làm việc, quy chế dân chủ; xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo yêu cầu. Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo; dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Chủ trì công tác đánh giá, xếp loại cán bộ,công chức, viên chức thuộc Sở quản lý; Làm đầu mối chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên toàn ngành. Tham mưu cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cấp trung học phổ thông; Làm đầu mối đánh giá, tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên toàn ngành.

5. Trình Giám đốc Sở quyết định bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, về hưu, thôi việc, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp quản lý.

6. Chỉ đạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Sở về thực hiện chế độ chính sách theo phân cấp quản lý; triển khai kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với ngành giáo dục – đào tạo về lao động, tiền lương, tiền công, thôi việc, trợ cấp, hưu trí.

7. Giúp Giám đốc Sở quản lý biên chế thuộc Sở; thực hiện tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động. Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở và công đoàn ngành tham mưu đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên toàn ngành trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá các phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng; hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, trường học và việc thực thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp.

9. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý; thống kê toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc Sở quản lý theo quy định chung của Nhà nước.

10. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp với Văn phòng xây dựng quy định các danh mục liệu mật của ngành theo quy định của Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11. Phối hợp với các phòng, ban có liên quan giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của luật pháp trên địa bàn tỉnh.

 12. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính và các phòng, ban chuyên môn thẩm định các điều kiện để tham mưu tham mưu cho Giám đốc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

13. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc và tổng hợp cho ý kiến đối với việc xác định biên chế tại các phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Theo dõi, hướng dẫn thủ tục đi công tác ở nước ngoài của đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

 

  1. Là đầu mối xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp toàn ngành.

16. Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định phân công cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Sở tham gia phụ trách một số công tác của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở: chỉ đạo dạy, học; biên soạn, biên tập các tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập theo quy định; ra đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giám định giáo viên giỏi cấp tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và bồi dưỡng học sinh giỏi; nghiên cứu đề tài khoa học; xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên và triển khai ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 225
Đã truy cập: 1981808