Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng

28/07/2022

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Đặng Việt Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.656.947

- Điện thoại di động: 0973.951.666

- Email: dangvietphuong.vps@quangninh.edu.vn

Phụ trách, quản lí, điều hành, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng TCCB&QLCL.

Chủ trì, trực tiếp tham mưu:

Trình và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; tham gia các dự án, đề án của ngành;

Tham mưu công tác cán bộ (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận, điều động, biệt phái); tham mưu công tác quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng các đơn vị thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GDĐT theo quy định.

Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch biên chế, chỉ tiêu số lượng người làm việc trong cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Xác định cơ cấu đội ngũ công chức, HĐ68 các đơn vị thuộc Sở; viên chức, HĐ68 các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

Phối hợp với các phòng GDĐT và các phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu công tác rà soát, bố trí nhân sự cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Ngành và cơ quan Sở; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục; thường trực Hội đồng kỷ luật và Hội đồng xét nâng lương của Sở;

Phụ trách các nội dung công tác do chuyên viên trực tiếp tham mưu về chế độ chính sách liên quan đến tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tinh giản biên chế theo NĐ 108, NQ 206.

Cho ý kiến, quyết định về các nội dung tham mưu: (1) Lập kế hoạch, lập phương án bố trí các điểm thi, hội đồng coi thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT; (2) Bố trí lãnh đạo các điểm thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT; (3) Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT; (4) Công tác xét, công nhận tốt nghiệp THPT; xét, công nhận kết quả các kỳ thi;

Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở trực tiếp phân công.

Phó Trưởng phòng: Phạm Đức Hiển

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.656.947

- Điện thoại di động: 0912.293.900

- Email: phamduchien.vps@quangninh.edu.vn

Phụ trách tham mưu công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia;

Phụ trách tham mưu các nội dung về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh;

Trực tiếp tham mưu một số nhiệm vụ của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với các nội dung: (1) Lập phương án bố trí các điểm thi, hội đồng coi thi; (2) Bố trí lãnh đạo các điểm thi; (3) Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi.  

Tham mưu công tác tổ chức triển khai các kì khảo sát, đánh giá chất lượng cấp quốc gia, quốc tế;

Phụ trách tham mưu tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi và kiểm tra, ngân hàng đề thi và đề kiểm tra các môn học cấp học theo quy định; tập huấn nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Tham mưu tổng hợp xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng tháng, hàng năm của phòng.

Tham mưu công tác công nhận, công nhận lại chức danh cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục tư thục (các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm tin học, ngoại ngữ). Phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính, phòng GDTX&GDMN thẩm định hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động các cơ sở giáo dục tư thục trong phạm vi quản lý của Sở;

Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách; thẩm định kinh phí để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Phòng.

Tham mưu quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở;

Phối hợp lãnh đạo Phòng xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Phụ trách chuyên viên về cấp thẻ công chức, viên chức; giải quyết các thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

Tham gia các công tác khác khi có sự phân công trực tiếp của Lãnh đạo Sở hoặc Trưởng Phòng.

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thảo

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.822.754

- Điện thoại di động: 0902.199.666

- Email: nguyenthanhthao@quangninh.edu.vn

Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn và các văn bản tổ chức kỳ thi: thi lập đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; thi tuyển sinh lớp 10 THPT; thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và các kỳ thi khác theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

Tham mưu điều động nhân sự tham gia coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch hành năm.

Tham mưu tổng hợp kết quả các kỳ thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tham mưu công nhận, kiện toàn Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục trong thẩm quyền quản lý của Sở.

Tham mưu các báo cáo về công tác dân vận, công tác tôn giáo, báo cáo tình hình nhân dân.

Phụ trách các nội dung công tác do chuyên viên trực tiếp tham mưu: Công tác thống kê, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; phần mềm quản lý thi.

Tham gia công tác tổ chức triển khai các kì khảo sát, đánh giá chất lượng cấp quốc gia, quốc tế;

Phối hợp tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi và kiểm tra, ngân hàng đề thi và đề kiểm tra các môn học cấp học theo quy định; tập huấn nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Tham gia các công tác khác khi có sự phân công trực tiếp của Lãnh đạo Sở hoặc Trưởng Phòng.

 

Chuyên viên: Nguyễn Trọng Bằng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0911.208.869

- Email: nguyentrongbang@quangninh.gov.vn

Tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Tham mưu các chế độ chính sách về tiền lương, thâm niên, tiền công lao động; thực hiện các quy định của pháp luật về nghỉ hưu, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ, Nghị quyết 206 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự; quản lý hồ sơ cán bộ, điều chuyển, tiếp nhận viên chức; hướng dẫn ký kết, chấm dứt, giải quyết các thủ tục tạm hoãn hợp đồng, thôi việc  công chức, viên chức.

Thống kê, báo cáo chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, HĐ68 các đơn vị thuộc Sở; viên chức, HĐ68 các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Tham gia các công tác khác khi có sự phân công trực tiếp của Lãnh đạo Sở hoặc Trưởng Phòng.

 

Chuyên viên: Cao Bá Duyệt

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0972523518

- Email: 

 

Chuyên viên: Hoàng Ngọc Thúy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT, Thạc sĩ Khoa học máy tính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.528 

- Điện thoại di động: 0934.321.222

- Email: hoangngocthuy.vps@quangninh.edu.vn

Tham mưu giúp việc công tác Đảng ủy theo phân công. Là Tổ trưởng Công đoàn của Phòng.

Tham mưu công tác tuyển dụng công chức, viên chức, HĐ 68; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các thủ tục hợp đồng lao động.

Tham mưu các nội dung về kỷ luật công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Tham mưu công tác kê khai tài sản, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân người lao động và đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.

Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng thường xuyên của ngành.

Tham mưu các quy định thực hiện quy chế dân chủ cơ quan Sở, của ngành.

Tham mưu triển khai việc thực hiện các quy định về kế hoạch biên chế, quy định vị trí việc làm, số người làm việc trong các cơ sở giáo dục.  

Tham mưu công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ, thư kí Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành.

Tham mưu công tác quân sự và dân quân tự vệ của cơ quan Sở.

 Tham gia các công tác khác khi có sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng khi được trưởng phòng ủy quyền.

Chuyên viên: Lưu Thị Vân Khánh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị  kinh doanh, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0978.359.868

- Email: luuthivankhanh.vps@quangninh.edu.vn

Tham mưu Trưởng phòng thực hiện quy trình về công tác cán bộ: Tiếp nhận, kiểm tra, sắp xếp hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; dự thảo văn bản liên quan đến thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Tham mưu xây dựng, triển khai các kế hoạch, sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn  đảng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tham mưu thực hiện: công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí.

Tham mưu điều chuyển, tiếp nhận cán bộ công chức thuộc Sở quan Sở; theo dõi, tổng hợp nhân sự thuộc Cơ quan Sở.

Tham mưu hướng dẫn thủ tục đi nước ngoài (đi công tác, giải quyết việc riêng) của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hằng năm của Sở; báo cáo công tác đối ngoại của Ngành;

Tham mưu theo dõi, giải quyết thủ tục nghỉ phép đối với CBCCVCNLĐ cơ quan Sở;

Thư kí các cuộc họp chuyên môn của Phòng;

Tham gia các công tác khác khi có sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng khi được trưởng phòng ủy quyền.

Chuyên viên: Vũ Văn Dương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT, Thạc sĩ Khoa học máy tính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.822.837

- Điện thoại di động: 0989.178.626

- Email: vuvanduong.ktkd@quangninh.edu.vn

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng theo thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách Quản lý các phần mềm thi của phòng; Phụ trách xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu các kì thi;

- Trực tiếp tham mưu điều động cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức các kì thi: Thi Tuyển sinh lớp 10 THPT; Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; Thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia;

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia;

- Phụ trách tham mưu công tác tổ chức triển khai các kì khảo sát, đánh giá chất lượng cấp quốc gia, quốc tế;

- Phối hợp xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi và kiểm tra, ngân hàng đề thi và đề kiểm tra các môn học cấp học theo quy định;

- Tham mưu theo dõi việc cấp, phát Thẻ công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;

- Tham mưu quản lý nhà nước đối với các Hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Phối hợp tham gia quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý, điều hành của Bộ và Tỉnh;

- Tham gia các công tác khác khi có sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng khi được trưởng phòng ủy quyền.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, nguời lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia; công tác thi; ứng dụng công nghệ thông tin; thống kê trong ngành Giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị khi lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm Vụ

1. Tổ chức bộ máy

a) Tham mưu và trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức của Ngành.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở

d) Thực hiện quy trình và trình Giám đốc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học, đi công tác trong nước và nước ngoài.

đ) Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác tôn giáo; công tác quân sự và dân quân tự vệ của cơ quan. Tham mưu quản lý nhà nước đối với các Hội và tổ chức xã hội, tố chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

e) Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Ngành và cơ quan Sở; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục.

2. Công tác Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Tham mưu tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc; tham mưu thực hiện công tác xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc thực hiện triển khai hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và chuẩn bị hồ sơ để Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm và định mức, chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

c) Tham mưu Quyết định giao số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở trong tổng số viên chức được giao; giao biên chế công chức cho các đơn vị thuộc Sở; phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.

d) Tham mưu xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận, điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định.

đ) Tham mưu công nhận, không công nhận Hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở bao gồm cả các cơ sở giáo dục tư thục; công nhận, không công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tư thục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; công nhận, không công nhận Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ, Giáo dục hòa nhập.

e) Là Thường trực Hội đồng kỷ luật của Sở.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

a) Chủ trì tham mưu hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng (trừ nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018); hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đội ngũ nhà giáo, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

b) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp và quy định của pháp luật. Là Thường trực Hội đồng xét nâng lương của Sở.

c) Tham mưu hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

d) Tham mưu hướng dẫn thủ tục đi công tác ở nước ngoài, du lịch, thăm thân, chữa bệnh ... của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hằng năm của Sở gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo công tác đối ngoại của Ngành.

đ) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên.

e) Tham mưu hướng dẫn xác định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt.

g) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục theo quy định.

4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Tham mưu công tác kiểm tra, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia. Giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia tại các cơ sở giáo dục.

5. Công tác quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở giúp Giám đốc trong việc chỉ đạo, tổ chức, tham gia các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, bao gồm: thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở, trung học phổ thông; thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; thi lập đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; thi chọn học sinh giỏi quốc THPT.

b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục phổ thông hướng dẫn và phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung học phổ thông chuyên biệt (trừ tuyển sinh vào lớp 10 Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp).

c) Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi và kiểm tra, ngân hàng đề thi và đề kiểm tra các môn học cấp học theo quy định; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

6. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Tham mưu hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng theo thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

a) Chủ trì tham mưu nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các cấp học.

b) Tham mưu quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý, điều hành của Bộ và Tỉnh.

8. Thống kê ngành Giáo dục

a) Tham mưu xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục; hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn ngành.

b) Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách; Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 05 năm, 10 năm.

c) Là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong toàn ngành.

d) Chủ trì tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo.

9. Công tác khác

a) Giới thiệu danh sách cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt cho các đơn vị thuộc Sở để tham gia chỉ đạo chuyên môn theo cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1359
Đã truy cập: 3635711