Văn phòng sở


 VĂN PHÒNG SỞ

   Chánh văn phòng: Lê Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 0203.3811245

- Điện thoại di động: 0982958116

- Email:lethiphuong.vps@quangninh.edu.vn

    Phó chánh văn phòng:
 
    Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền Trang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 0203.3811245

- Điện thoại di động: 0799060138

- Email:

 

  Chuyên viên:  Nguyễn Thị Nhật Thảo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:0203.3811245

- Điện thoại di động: 01666549922

- Email: nguyenthinhatthao.vps@quangninh.edu.vn

 

  Chuyên viên: Bùi Thị Nga 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0988435890

- Email: buithinga.vps@quangninh.edu.vn

   Chuyên viên: Đào Phú Nghĩa 
 
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0906161600

 - Email: daophunghia.vps@quangninh.edu.vn

Nhân viên:  Phạm Văn Mạnh

- Trình độ chuyên môn: Đại học SP Sinh-KTNN

- Trình độ LLCT:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0815021183

- Email: phamvanmanh.vp@quangninh.edu.vn

 

Nhân viên: Trần Văn Anh

- Trình độ chuyên môn:  

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825325 

- Điện thoại di động: 0936270730

- Email: tranvananh@quangninh.gov.vn

   Nhân viên: Trần Quốc Toản

- Trình độ chuyên môn: Lái xe 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825325

- Điện thoại di động: 0904544228 

- Email: tranquoctoan.vps@quangninh.edu.vn

 

 

 

Nhân viên:  Lê Văn Vãn

- Trình độ chuyên môn: Lái xe 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 


- Điện thoại di động: 0912080817

- Email: levanvan.vp@quangninh.edu.vn

 Nhân viên:  Nguyễn Ngọc Khương

- Trình độ chuyên môn: Lái xe 

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0982599728

- Email: nguyenngockhuong.vp@quangninh.edu.vn

 

  

 
 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác văn phòng; tổ chức theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, thanh tra Sở và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Thực hiện công tác hành chính, quản trị; thực hiện công tác đối ngoại, tổng hợp, pháp chế, công nghệ thông tin, cải cách hành chính và thi đua khen thưởng của ngành.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, quý và năm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Tổng hợp và xây dựng chương trình, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thưc hiện kế hoạch công tác của Sở; tham mưu chỉ đạo nhiệm vụ năm học của các đơn vị trong toàn ngành về thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo. 

3. Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri và các đề nghị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phát triển giáo dục; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy của cơ quan, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong hoạt động của cơ quan; giúp Giám đốc Sở tổ chức họp báo theo yêu cầu.

4. Tham mưu tổng hợp công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế của Sở; kiểm tra thể thức và thủ tục  ban hành văn bản hành chính của Sở; chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước.

5. Quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và in ấn tài liệu. Quản lý trực tiếp con dấu của Sở. Phụ trách quản trị mạng, công nghệ thông tin và Cổng thông tin điện tử của Sở. Chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự, trị an, an toàn cơ quan, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

6. Tổng hợp nội dung các công việc triển khai của các phòng, ban Sở để tổ chức giao ban hàng tháng. Có trách nhiệm thông báo, truyền đạt, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện các chỉ thị, quyết định, quy định của cấp trên, chương trình kế hoạch mà Giám đốc Sở đề ra.

7. Chịu trách nhiệm chính về tổ chức các hội nghị của Sở; giúp Giám đốc Sở tổ chức việc tiếp khách trong và ngoài ngành.

8.  Là thường trực Hội đồng thi đua ngành; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Công đoàn ngành tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật của ngành.

10. Quản lý, điều hành bộ phận kế toán- tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan Sở. Mua sắm tài sản, sửa chữa phương tiện, thiết bị và nhà cửa đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của Sở. 

11. Tham mưu công tác quân sự của cơ quan Sở gồm: đăng ký quản lý quân dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng theo quy định của cơ quan quân sự địa phương.

12. Phối hợp với công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và  tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

13. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết năm học. Tổng hợp báo cáo  theo quy định.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 273
Đã truy cập: 1981856