Văn phòng sở

16/06/2022

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phó Chánh Văn phòng (phụ trách): Nguyễn Thành Lâm

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0982.856.686

- Email: nguyenthanhlam.sgddt@quangninh.gov.vn

- Điều hành chung mọi hoạt động của phòng và thay mặt Lãnh đạo Sở phát ngôn khi được sự ủy quyền của lãnh đạo Sở; phụ trách công tác truyền thông; đối nội, đối ngoại của Ngành;

- Chỉ đạo trực tiếp nội dung công tác của các chuyên viên, nhân viên phụ trách;

- Chỉ đạo công tác theo dõi và đôn đốc các văn bản trên phần mềm quản lý văn bản;

- Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong giáo viên, học sinh, nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến GDĐT; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh; xử lý các thông tin liên quan đến đạo đức của giáo viên;

- Phê duyệt kinh phí các hoạt động thuộc lĩnh vực Văn phòng phụ trách;

- Trực tiếp tham mưu, dự và giám sát các đơn vị, cơ sở thực hiện kết luận của Giám đốc tại các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Sở, giao ban cơ quan Sở, giao ban với các đơn vị trong Ngành; Chủ trì chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo cấp trên;

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị của Văn phòng;

- Chủ trì thực hiện công tác Bí mật nhà nước (văn bản đi, đến; văn bản Đảng và chuyên môn);

- Chịu trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Sở về mọi hoạt động của Văn phòng theo phân công;

- Thường trực Hội đồng: Sáng kiến; Thi đua - Khen thưởng Ngành.

 

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thái Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325
- Điện thoại di động: 0934.635.858
- Email: phamthaison.vps@quangninh.edu.vn

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng khi Chánh Văn phòng ủy quyền;

- Chỉ đạo trực tiếp nội dung công tác của các chuyên viên, nhân viên phụ trách;

- Chủ trì tham mưu lĩnh vực sử dụng mạng xã hội; công tác tín dụng đối với học sinh.

- Tiếp nhận, xử lý công văn đến của cơ quan Sở và Văn phòng; rà soát, theo dõi và đôn đốc các văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; theo dõi nhiệm vụ trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ, xử lý kiến nghị người dân;

- Lên lịch công tác và điều lệnh xe, cấp lệnh xăng; đăng lịch công tác, cổng thông tin điện tử thành phần Sở GDĐT; tham mưu việc điều xe; việc hiếu của cơ quan;

- Là Thư­­ ký Hội đồng sáng kiến, trực tiếp tham mưu công tác sáng kiến của Ngành;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng tham gia công tác thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với: học sinh sinh viên;

- Tham gia các công việc khác khi được Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên chính: Đào Phú Nghĩa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0906.161.600

- Email: daophunghia.vps@quangninh.edu.vn

 

- Trực tiếp tham mưu công tác tổng hợp; công tác khoa giáo, tuyên giáo; công tác tuyên truyền trong lĩnh vực GDĐT;

- Chủ trì tham mưu lĩnh vực văn hóa; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các cuộc vận động khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cho Lãnh đạo trong các cuộc họp theo chỉ đạo;

- Theo dõi và đôn đốc lĩnh vực tổng hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục;

- Thư ký các cuộc giao ban của Cơ quan Sở, giao ban của Ngành và các cuộc họp của Văn phòng Sở;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

 

 Viên chức biệt phải: Lê Huy Tân
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC, cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0923.423.666

- Email: lehuytan.c3campha@quangninh.edu.vn

- Chủ trì phụ trách cơ sở vật chất cơ quan Sở; quản lý các tài sản, máy móc, thiết bị không sử dụng chờ thanh lý;

- Chủ trì tham mưu công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ;

- Chủ trì tham mưu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Chủ trì tham mưu công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh;

- Chủ trì tham mưu công tác văn nghệ; du lịch;

- Chủ trì tham mưu công tác môi trường; nước sạch; công tác nông lâm thủy sản; thiên tai, bão lũ;

- Chủ trì tham mưu công tác công tác gia đình, xã hội;

- Chủ trì tham mưu cuộc thi viết thư UPU và các cuộc thi khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Chủ trì tham mưu phô tô các loại tài liệu phục vụ công tác thanh, kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc (nếu có);

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Phùng Danh Tú

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin, Thạc sĩ Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp 

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0983.793.268

- Email: tupd.vps@quangninh.edu.vn

- Chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ngành giáo dục và thực hiện Chuyển đổi số trong GDĐT;

- Chủ trì công tác thống kê ngành Giáo dục;

- Chủ trì công tác khởi nghiệp học sinh;

- Chủ trì tham mưu các hoạt động liên quan đến Cổng thông tin thành phần của Sở GDĐT;

- Tham gia các công việc khác khi được Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Nhật Thảo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.811.245

- Điện thoại di động: 0366.549.922

- Email: nguyenthinhatthao.vps@quangninh.edu.vn

- Chủ trì tham mưu công tác thi đua, khen thưởng (bao gồm cả xét tặng kỷ niệm chương); chủ trì, phối hợp với kế toán lập kế hoạch cấp phát kinh phí thực hiện về lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (nếu có) theo quy định hiện hành hoặc các nội dung khác có liên quan trong quá trình tham mưu;

- Chủ trì, tham mưu công tác bảo vệ trẻ em;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Văn Dũng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP GDTC, Thạc sĩ Giáo dục học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0828.819.138

- Email: nguyenvandung.cttt@quangninh.edu.vn

- Chủ trì, tham mưu: (1) Các hoạt động ngoại khóa giáo dục thể chất và thể thao đối với cán bộ, giáo viên và học sinh toàn Ngành; (2) Công tác hướng dẫn, tổ chức và phối hợp tổ chức các giải Thể dục thể thao.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục phổ thông tham mưu chỉ đạo công tác dạy học Giáo dục thể chất nội khóa các cấp: TH, THCS và THPT;

- Tổng hợp chung về lĩnh vực Giáo dục thể chất và thể thao trường học;

- Chủ trì tham mưu tổ chức: (1) Công tác thanh niên và Đoàn, Đội; (2) Các loại học bổng;

- Chủ trì tham mưu công tác phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích;

- Tham gia các Ban Tổ chức theo lĩnh vực nhiệm vụ được phân công;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

 

Chuyên viên: Bùi Thị Nga

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0988.435.890

- Email: buithinga.vps@quangninh.edu.vn

- Trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính, ISO (Duy trì, theo dõi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở GDĐT; Thư ký ISO của Sở);

- Công tác nội vụ của cơ quan Sở: Thực hiện việc sửa chữa nhỏ tài sản, thiết bị theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng và các quy định hiện hành nhằm đảm bảo kịp thời các điều kiện làm việc, cho CB, CC, NLĐ trong cơ quan;

- Phụ trách công tác Lễ tân; hậu cần;

- Chỉ trì thực hiện thanh quyết toán: Sửa chữa nhỏ tài sản, phương tiện, thiết bị cơ quan;

- Thực hiện tham mưu, thanh quyết toán chi tặng quà cơ quan theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng; Tham mưu quỹ chúc mừng, hiếu, hỉ cơ quan; Thực hiện thanh toán chi thêm giờ cho CBCCVCNLĐ trực các ngày nghỉ Lễ Tết tại Sở GDĐT;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công. 

   
   Chuyên viên: Nguyễn Hải Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0979.158.369

- Email: nguyenhaiha.vps@quangninh.edu.vn

- Chủ trì tham mưu: (1) Công tác y tế trường học; phòng, chống dịch bệnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành giáo dục; (2) Công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông; (3) Phòng, chống tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trường học; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở học sinh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Công tác dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; tư vấn tâm lí học đường; hội chữ thập đỏ;

- Tổ trưởng Công đoàn Văn phòng thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, lao động của Văn phòng;

- Tham gia các công việc khác khi được Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

 

Nhân viên: Trần Thị Tình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Sinh học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0779. 247. 569                                                - Email: tranthitinh.c3vvh@quangninh.edu.vn

- Công tác văn th­­ư, l­­ưu trữ: (1) Quản lý, thực hiện công tác văn th­ư, lưu trữ theo phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; (2) Phối hợp với cán bộ Pháp chế (Thanh tra Sở) kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của cơ quan; (3) Phát hành công văn đi; (4) Quản lý việc sử dụng con dấu và chứng thư số của cơ quan;

- Thường trực cơ quan Sở (Hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác); Tiếp nhận, chia và phát thư báo;

-  Phô tô các văn bản, tài liệu theo yêu cầu;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Nhân viên: Trần Quốc Toản

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0983 582 688

- Email: tranquoctoan.vps@quangninh.edu.vn

- Phối hợp thực hiện công tác Bí mật nhà nước (văn bản đi, đến; văn bản Đảng và chuyên môn);

- Trực tiếp quản lý, vận hành xe 14A-006.66; Tổng hợp đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong công tác quản lý phương tiện để đảm bảo phục vụ tốt, an toàn, chu đáo;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

 

 Nhân viên: Phan Thị Hương Thảo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0984.821.750

- Email:  Phucthao692013@gmail.com

 

Nhân viên: Nguyễn Ngọc Khương

- Trình độ chuyên môn: Lái xe

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0982.599.728

- Email: nguyenngockhuong.vp@quangninh.edu.vn

- Trực tiếp quản lý, vận hành xe 14A-026.89.

Nhiệm vụ chung của Lái xe:

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị của xe trước khi vận hành; Quản lý giấy tờ của xe, vào sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng.

- Chịu trách nhiệm về tài sản được giao quản lý, không được cho mượn hoặc thay đổi tài sản khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng; Tài sản mất, hư hỏng, vi phạm an toàn giao thông không có lý do chính đáng (thuộc trách nhiệm của lái xe) lái xe phải chịu trách nhiệm, bồi thường.

- Th­ường xuyên vệ sinh xe sạch sẽ, tr­ước khi đi công tác phải kiểm tra đảm bảo độ an toàn của xe. Xe ra khỏi cơ quan phải có lệnh của ng­ười quản lý điều hành, tr­ường hợp vì lý do đột xuất của Lãnh đạo Sở đi công tác cần lái xe phải thực hiện ngay thì phải báo cáo lại cho ng­ười điều hành ph­ương tiện biết.

- Th­­ường xuyên cập nhật thông tin “Quản lý lịch công tác của lãnh đạo Sở” để chủ động, kịp thời phục vụ lãnh đạo đi công tác; Chủ động liên hệ Lãnh đạo Sở (người sử dụng xe) để đảm bảo đúng thời gian, lịch trình công tác.

- Các đồng chí lái xe lập sổ ghi chép lịch trình (Thời gian, nội dung, địa điểm, số km và xác nhận của người sử dụng xe) làm cơ sở để thanh toán xăng, dầu.

- Hằng tháng hoặc sau mỗi đợt công tác lái xe có trách nhiệm kê khai cung đường, đối chiếu quyết toán xăng, dầu với kế toán trong tháng, thanh toán xăng, dầu xong tháng (đợt trước) mới tạm ứng xăng, dầu tháng (đợt sau), không để quá (2 tháng) mới thanh quyết toán xăng, dầu.

- Khi có phát sinh hoặc đến thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, khám lưu hành xe, các đồng chí lái xe có bản đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng cụ thể, chi tiết báo đồng chí tổ trưởng xác nhận và đề xuất, chuyển Lãnh đạo Văn phòng phụ trách để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo. Sau khi xe đi bảo dưỡng, sửa chữa xong các đồng chí tổ viên báo lại những nội dung sửa chữa cho đồng chí tổ trưởng để vào sổ theo dõi của từng xe.

- Không sử dụng xe vào các công việc khác khi chưa có sự đồng ý của Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổng hợp, truyền thông, cải cách hành chính, ISO, pháp chế, thi đua - khen thưởng, sáng kiến, văn thư - lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, hành chính quản trị; công tác quản lý Nhà nước về giáo dục chính trị và công tác học sinh - sinh viên; công tác ngoại khóa về văn hóa, thể thao, công tác y tế trường học.

2. Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị; tham gia công tác kiểm tra, giám sát khi được lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm Vụ

1. Công tác tổng hợp

a) Tham mưu xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao và Quy chế lề lối làm việc của Sở; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Sở.

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch, lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Sở; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo kết luận cuộc họp của lãnh đạo Sở; tham mưu, giúp việc, phục vụ, điều phối các hoạt động chỉ đạo, điều hành chung của Giám đốc.

c) Chủ trì việc tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phát triển giáo dục.

d) Tham mưu công tác phòng chống bão lũ của Ngành, cơ quan.

2. Công tác chính trị, tư tưởng

a) Tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Tham mưu theo dõi, nắm tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; theo dõi các thông tin, tình hình dư luận xã hội về giáo dục, đào tạo; tham mưu định hướng, tuyên truyền để tạo đồng thuận, nâng cao nhận thức của CBGV,NV, phụ huynh, học sinh, của nhân dân...về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo; là đầu mối tổng hợp thông tin của Ngành liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; tham mưu thực hiện công tác khoa giáo, tuyên giáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

c) Theo dõi, xử lý và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về chính trị, tư tưởng trong HSSV, hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong HSSV; hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát việc triển khai các quy định về quản lý công tác chính trị tư tưởng, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác quản lý học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội để chỉ đạo, triển khai công tác chính trị tư tưởng, công tác HSSV; tham mưu triển khai các cuộc vận động lớn của Ngành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng, truyền thống của Ngành, nhà trường trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

3. Công tác học sinh, sinh viên

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; giáo dục giới tính, giáo dục sinh sản vị thành niên trong các nhà trường; vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục; xây dựng trường học an toàn, an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

b) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đường, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

c) Tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong trường phổ thông.

d) Tham mưu hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh; hướng dẫn công tác Đoàn, Hội, Đội và công tác thanh niên trong trường học.

4. Công tác Y tế trường học

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học.

b) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em, học sinh trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

5. Công tác ngoại khóa về giáo dục thể chất và thể thao

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác ngoại khóa về giáo dục thể chất và thể thao của các cơ sở giáo dục; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh, sinh viên.

b) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.

6. Công tác truyền thông

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Sở, chủ trì giúp Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho báo chí và tổ chức họp báo theo yêu cầu. Theo dõi hoạt động báo chí của Ngành, làm đầu mối trong phối hợp với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông để thu thập, cung cấp và xử lý thông tin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của Ngành.

b) Tham mưu quản lý, điều hành cổng thông tin điện tử của Sở.

c) Tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Công tác Pháp chế

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh do Sở chủ trì soạn thảo.

b) Tham mưu xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác pháp chế cho các cơ sở giáo dục và đội ngũ công chức các đơn vị thuộc Sở; hướng dẫn, kiếm tra công tác pháp chế Ngành; kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong Ngành; thực hiện tư vấn pháp luật, tổ chức, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tham mưu kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng báo cáo về kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án xử lý những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không đúng thẩm quyền hoặc không còn phù hợp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

8. Công tác cải cách hành chính, ISO

a) Tham mưu công tác chỉ đạo điều hành; báo cáo quý, báo cáo năm theo quy định.

b) Chủ trì tham mưu phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính.

c) Tham mưu trình công bố thủ tục hành chính 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trình công bố quy trình nội bộ.

d) Tham mưu tổ chức, theo dõi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

9. Công tác thi đua, khen thưởng; sáng kiến

a) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn tiêu chí thi đua khen thưởng, sáng kiến. Tham mưu tổ chức phong trào thi đua, sáng kiến.

b) Là đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Sở trong việc tham gia khối thi đua văn hóa - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và cụm thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

c) Tham mưu thẩm định, đề xuất, thực hiện quy trình khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

d) Là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến của Ngành.

10. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành.

b) Quản lý trực tiếp con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của Sở.

c) Tham mưu xây dựng và quản lý danh mục tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

11. Công tác hành chính quản trị

a) Tham mưu quản lý trụ sở làm việc; sửa chữa cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc cơ quan Sở.

b) Tham mưu đảm bảo các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của cơ quan Sở.

c) Tham mưu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, bão lụt; lễ tân, y tế, cảnh quan, vệ sinh môi trường tại cơ quan Sở; đảm bảo phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của cơ quan quân sự địa phương.

d) In tài liệu phục vụ các hoạt động chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở; phục vụ cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan; chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ quan, các phòng chuyên môn tổ chức kỉ niệm các ngày lễ, tết, chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở.

đ) Chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị của Sở; giúp Giám đốc Sở tổ chức việc tiếp khách trong và ngoài Ngành. Bố trí sắp xếp công tác đối với cơ quan đến liên hệ công tác.


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1046
Đã truy cập: 3631754