Văn phòng sở

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chánh Văn phòng: Lê Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.823.683

- Điện thoại di động: 0982.958.116

- Email: lethiphuong.vps@quangninh.edu.vn

 

- Điều hành chung mọi hoạt động của phòng và thay mặt Lãnh đạo Sở phát ngôn khi được sự ủy quyền của lãnh đạo Sở; phụ trách công tác truyền thông; đối nội, đối ngoại của Ngành; phụ trách công tác Bí mật nhà nước;

- Chỉ đạo trực tiếp công tác thi đua, khen thưởng; tổng hợp; sáng kiến kinh nghiệm; tuyên truyền; đăng cổng thông tin điện tử; pháp chế; bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức các hội nghị của ngành; nội vụ; cải cách hành chính, ISO; văn thư, lưu trữ; sửa chữa, mua sắm tài sản; tạp vụ; lái xe;

- Chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham mưu công tác Bí mật nhà nước;

- Chủ trì theo dõi và đôn đốc các văn bản trên phần mềm quản lý văn bản;

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hằng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành;

- Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong giáo viên, học sinh, nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh; xử lý các thông tin liên quan đến đạo đức của giáo viên;

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thuộc sở đẩy mạnh công tác truyền thông, phát hiện, đề xuất biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến;

- Phê duyệt kinh phí các hoạt động thuộc lĩnh vực Văn phòng phụ trách;

- Trực tiếp tham mưu, dự và giám sát các đơn vị, cơ sở thực hiện kết luận của Giám đốc tại các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Sở; Chủ trì chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo cấp trên;

- Chịu trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Sở về mọi hoạt động của Văn phòng theo phân công;

- Thường trực Hội đồng: Sáng kiến; Thi đua - Khen thưởng Ngành;

- Thường trực Đảng ủy cơ quan Sở.

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Quế Ly

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.565.323

- Điện thoại di động: 0914.486.817

- Email: lethiquely.vps@quangninh.edu.vn

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng khi Chánh Văn phòng ủy quyền;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh (trong và ngoài nhà trường);

- Chủ trì, tham mưu công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, các cuộc thi về an toàn giao thông (ATGT), công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trường học, công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong trường học; chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên; công tác tư vấn tâm lí học đường; sử dụng mạng xã hội; công tác tín dụng đối với học sinh sinh viên;

- Chủ trì, tổng hợp xây dựng Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học thuộc lĩnh vực (Giáo dục thể chất, y tế trường học và công tác quản lý học sinh, sinh viên);

- Tổng hợp Báo cáo công tác Chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên, công tác giáo dục thể chất và y tế trường học (Học kì và tổng kết năm) theo yêu cầu của Vụ Giáo dục Thể chất và Công tác học sinh sinh viên;

- Tham mưu công tác kiểm tra nhiệm vụ năm học về vụ công tác học sinh sinh viên, ngoại khóa thể dục thể thao và y tế trường học tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng tham gia công tác thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với: học sinh sinh viên;

- Thủ quỹ Công đoàn cơ quan Sở;

- Tham gia các công việc khác khi được Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Đào Phú Nghĩa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0906.161.600

- Email: daophunghia.vps@quangninh.edu.vn

 

- Trực tiếp tham mưu công tác tổng hợp định kỳ: lịch công tác tháng; các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm, học kỳ, năm học, giai đoạn của Ngành; công tác tổng hợp chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, theo đề nghị của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan và các địa phương;

- Chủ trì tham mưu chỉ đạo nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của ngành Giáo dục;

- Tham mưu công tác truyền thông; Công tác khoa giáo, tuyên giáo; Công tác đối ngoại trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Công tác thiên tai, bão lũ; Công tác giáo dục dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên;

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cho Lãnh đạo trong các cuộc họp theo chỉ đạo; phối hợp tham mưu Kết luận của Giám đốc tại các cuộc họp giao ban; phối hợp chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo cấp trên;

- Theo dõi và đôn đốc lĩnh vực tổng hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục;

- Thư ký các cuộc họp của Văn phòng Sở;

- Tham mưu việc điều xe;

 - Phụ trách việc hiếu của cơ quan;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Nhân viên: Phạm Văn Mạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0815.021.183

- Email: phamvanmanh.vp@quangninh.edu.vn

- Chủ trì tham mưu công tác y tế trường học; an toàn thực phẩm.

- Chủ trì tham mưu công tác môi trường; nước sạch; công tác thủy sản;

- Phối hợp thực hiện công tác Bí mật nhà nước;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền Trang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3811.245

- Điện thoại di động: 0799.060.138

- Email: nguyenthihuyentrang.vps@quangninh.edu.vn

- Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, khối các Sở, ban hành thuộc khối thi đua Văn hóa xã hội tỉnh, cụm thi đua số 2 các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Đồng bằng sông Hồng (đột xuất, chuyên đề, năm học)

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức phong trào thi đua định kỳ, chuyên đề. Cụ thể hoá các văn bản và hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của ngành, tham gia kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và thẩm định hồ sơ thi đua, đề xuất các danh hiệu Thi đua, khen thưởng của ngành;

+ Tổng hợp các danh hiệu thi đua và các mức khen thưởng tập thể, cá nhân của của ngành, báo cáo lãnh đạo Văn phòng (theo quý, năm);

+ Quản lý, cấp phát các loại giấy tờ, chứng nhận liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của của ngành (trừ công tác thi đua, khen thưởng khối các Phòng GDĐT);

+ Chủ trì, phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thảo, kế toán lập kế hoạch cấp phát kinh phí thực hiện về lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (nếu có) theo quy định hiện hành hoặc các nội dung khác có liên quan trong quá trình tham mưu.

- Tham mưu công tác pháp chế

+ Tham mưu cho Sở GDĐT đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm học để tổ chức chỉ đạo các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

+ Tham mưu cho Sở GDĐT phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (kiểm tra về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết ban hành, nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản);

+ Phối hợp với nhân viên Văn thư, lưu trữ rà soát các văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính của Sở trước khi ban hành;

+ Thực hiện công tác tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với cơ quan Sở GDĐT;

+ Tham mưu xây dựng lập kế hoạch, phối kết hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đề án phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành, trợ giúp pháp lý tại các đơn vị trường học theo quy định; Xây dựng kế hoạch kinh phí đối với các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh và Hội đồng PHCTPBGDPL của ngành.

- Chủ trì phụ trách cơ sở vật chất cơ quan Sở; Quản lý các tài sản, máy móc, thiết bị không sử dụng chờ thanh lý;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Nhật Thảo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.811.245

- Điện thoại di động: 0366.549.922

- Email: nguyenthinhatthao.vps@quangninh.edu.vn

- Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng khối các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thường xuyên (đột xuất, chuyên đề, năm học)

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức phong trào thi đua định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Cụ thể hoá các văn bản và hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Tham gia kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và thẩm định hồ sơ thi đua, đề xuất các danh hiệu Thi đua, khen thưởng của Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

+ Tổng hợp các danh hiệu thi đua và các mức khen thưởng tập thể, cá nhân của Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo lãnh đạo Văn phòng (theo quý, năm);

+ Quản lý, cấp phát các loại giấy tờ, chứng nhận liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

+ Phối hợp với ĐC Nguyễn Thị Huyền Trang lập kế hoạch và cấp phát kinh phí thực hiện về lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (nếu có) theo quy định hiện hành hoặc các nội dung khác có liên quan trong quá trình tham mưu.

- Trực tiếp tham mưu công tác sáng kiến

+ Tham mưu ban hành: Quyết định Quy định xét, công nhận sáng kiến ngành Giáo dục làm căn cứ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Quyết định thành lập HĐSK ngành Giáo dục; Quyết định thành lập HĐSK cơ quan Sở GDĐT; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh;

+ Tham mưu tổ chức xét duyệt sáng kiến;

+ Là Thư­­ ký Hội đồng sáng kiến của Ngành.

- Phụ trách cổng thông tin điện tử thành phần Sở GDĐT;

- Thực hiện thanh quyết toán: (1) Các hội nghị của Văn phòng; (2) Các nội dung của ngành (nếu có); (3) Sửa chữa nhỏ tài sản, phương tiện, thiết bị cơ quan;

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất cơ quan Sở; Quản lý các tài sản, máy móc, thiết bị không sử dụng chờ thanh lý;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Nguyễn Văn Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0828.819.138

- Email: nguyenvandung.cttt@quangninh.edu.vn

- Phối hợp với Phòng Giáo dục phổ thông chỉ đạo công tác dạy học Giáo dục thể chất nội khóa các cấp: TH, THCS và THPT;

- Chủ trì, tham mưu: (1) Các hoạt động ngoại khóa giáo dục thể chất và thể thể thao đối với cán bộ, giáo viên và học sinh toàn Ngành; (2) Tổ chức các hoạt động tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc; (3) Xây dựng văn bản hướng dẫn, báo cáo công tác thể dục thể chất, thể thao trường học và công tác thể dục thể thao theo chỉ đạo của Vụ Giáo dục Thể chất; (4) Công tác phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc triển khai các nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tham mưu công tác khởi nghiệp học sinh; tổ chức các loại học bổng; công tác Đoàn, Đội; văn hóa, văn nghệ; tổ chức triển khai các cuộc thi: Viết thư UPU và các cuộc thi khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Chủ trì tham mưu phòng, chống đuối nước; phòng cháy, chữa cháy; công tác bảo vệ trẻ em; công tác Du lịch; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Tham gia công tác Công đoàn giáo dục tỉnh: Ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục tỉnh;

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực nhiệm vụ được phân công;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Chuyên viên: Bùi Thị Nga

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0988.435.890

- Email: buithinga.vps@quangninh.edu.vn

- Trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính, ISO (Duy trì, theo dõi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thư ký ISO của Sở);

- Chủ trì, tham mưu công tác gia đình; hội chữ thập đỏ;

- Công tác nội vụ của cơ quan Sở: Thực hiện việc sửa chữa nhỏ tài sản, thiết bị theo chỉ đạo của đồng chí Chánh Văn phòng và các quy định hiện hành nhằm đảm bảo kịp thời các điều kiện làm việc, cho CB, CC, NLĐ trong cơ quan.

- Phụ trách công tác Lễ tân; hậu cần;

- Thực hiện tham mưu, thanh quyết toán chi tặng quà cơ quan theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng;

- Tổ trưởng Công đoàn Văn phòng thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, lao động của Văn phòng;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công. 

 

Nhân viên: Trần Thị Tình

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0779. 247. 569                                                - Email: tranthitinh.c3vvh@quangninh.edu.vn

- Công tác văn th­­ư, l­­ưu trữ: (1) Quản lý, thực hiện công tác văn th­ư, l­ưu trữ theo phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; (2) Phối hợp với cán bộ Pháp chế kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của cơ quan; (3) Phát hành công văn đi; (4) Quản lý việc sử dụng con dấu và chứng thư số của cơ quan;

-  Phô tô các văn bản, tài liệu theo yêu cầu;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Nhân viên: Trần Quốc Toản

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0904.544.228

- Email: tranquoctoan.vps@quangninh.edu.vn

- Tham mưu công tác văn thư: (1) Tiếp nhận, xử lý công văn đến của cơ quan Sở và Văn phòng; (2) Tiếp nhận, chia và phát thư báo;

- Lên lịch công tác và điều lệnh xe theo văn bản trên phần mềm;

- Thường trực cơ quan Sở (Hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác);

- Phối hợp trong việc thực hiện lái xe khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công.

Nhân viên: Lê Văn Vãn

- Trình độ chuyên môn: Lái xe

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3825.325

- Điện thoại di động: 0912.080.817

- Email: levanvan.vp@quangninh.edu.vn

- Trực tiếp quản lý, vận hành xe 14A-006.66;

- Tổng hợp đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong công tác quản lý phương tiện để đảm bảo phục vụ tốt, an toàn, chu đáo; Hằng tuần, phân công trực Lái xe các ngày thứ Bảy và Chủ nhật (báo cáo Chánh Văn phòng);

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị của xe trước khi vận hành; Quản lý giấy tờ của xe, vào sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng.

- Chịu trách nhiệm về tài sản được giao quản lý, không được cho mượn hoặc thay đổi tài sản khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng; Tài sản mất, hư hỏng, vi phạm an toàn giao thông không có lý do chính đáng (thuộc trách nhiệm của lái xe) lái xe phải chịu trách nhiệm, bồi thường.

- Th­ường xuyên vệ sinh xe sạch sẽ, tr­ước khi đi công tác phải kiểm tra đảm bảo độ an toàn của xe. Xe ra khỏi cơ quan phải có lệnh của ng­ười quản lý điều hành, tr­ường hợp vì lý do đột xuất của Lãnh đạo Sở đi công tác cần lái xe phải thực hiện ngay thì phải báo cáo lại cho ng­ười điều hành ph­ương tiện biết.

- Th­­ường xuyên cập nhật thông tin “Quản lý lịch công tác của lãnh đạo Sở” để chủ động, kịp thời phục vụ lãnh đạo đi công tác; Chủ động liên hệ Lãnh đạo Sở (người sử dụng xe) để đảm bảo đúng thời gian, lịch trình công tác.

Nhân viên: Nguyễn Ngọc Khương

- Trình độ chuyên môn: Lái xe

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0982.599.728

- Email: nguyenngockhuong.vp@quangninh.edu.vn

- Trực tiếp quản lý, vận hành xe 14A-026.89;

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị của xe trước khi vận hành; Quản lý giấy tờ của xe, vào sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng.

- Chịu trách nhiệm về tài sản được giao quản lý, không được cho mượn hoặc thay đổi tài sản khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng; Tài sản mất, hư hỏng, vi phạm an toàn giao thông không có lý do chính đáng (thuộc trách nhiệm của lái xe) lái xe phải chịu trách nhiệm, bồi thường.

- Th­ường xuyên vệ sinh xe sạch sẽ, tr­ước khi đi công tác phải kiểm tra đảm bảo độ an toàn của xe. Xe ra khỏi cơ quan phải có lệnh của ng­ười quản lý điều hành, tr­ường hợp vì lý do đột xuất của Lãnh đạo Sở đi công tác cần lái xe phải thực hiện ngay thì phải báo cáo lại cho người điều hành ph­ương tiện biết.

- Th­­ường xuyên cập nhật thông tin “Quản lý lịch công tác của lãnh đạo Sở” để chủ động, kịp thời phục vụ lãnh đạo đi công tác; Chủ động liên hệ Lãnh đạo Sở (người sử dụng xe) để đảm bảo đúng thời gian, lịch trình công tác.

- Các đồng chí lái xe lập sổ ghi chép lịch trình (Thời gian, nội dung, địa điểm, số km và xác nhận của người sử dụng xe) làm cơ sở để thanh toán xăng, dầu.

- Hằng tháng hoặc sau mỗi đợt công tác lái xe có trách nhiệm kê khai cung đường, đối chiếu quyết toán xăng, dầu với kế toán trong tháng, thanh toán xăng, dầu xong tháng (đợt trước) mới tạm ứng xăng, dầu tháng (đợt sau), không để quá (2 tháng) mới thanh quyết toán xăng, dầu.

- Khi có phát sinh hoặc đến thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, khám lưu hành xe, các đồng chí lái xe có bản đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng cụ thể, chi tiết báo đồng chí tổ trưởng xác nhận và đề xuất, chuyển Lãnh đạo Văn phòng phụ trách để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo. Sau khi xe đi bảo dưỡng, sửa chữa xong các đồng chí tổ viên báo lại những nội dung sửa chữa cho đồng chí tổ trưởng để vào sổ theo dõi của từng xe.

- Không sử dụng xe vào các công việc khác khi chưa có sự đồng ý của Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở.

Nhân viên: Phan Thị Hương Thảo

- Trình độ chuyên môn: Tạp vụ

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 

- Email: phanthihuongthao.vp@quangninh.edu.vn

- Phụ trách công tác Lễ tân; dọn dẹp Phòng họp tầng 20+21 và các Phòng làm việc của Ban Giám đốc;

- Phối hợp với các thành viên trong Văn phòng xử lý các công việc hàng ngày đảm bảo hoạt động thường xuyên trong đơn vị;

- Tham gia các công việc khác khi đ­­ược lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Sở phân công. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác: tổng hợp, truyền thông, cải cách hành chính, ISO, pháp chế, thi đua - khen thưởng, sáng kiến, văn thư - lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, hành chính quản trị, học sinh - sinh viên, ngoại khóa về giáo dục thể chất và thể thao, y tế trường học.

2. Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị khi lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm Vụ

1. Công tác tổng hợp

a) Tham mưu xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao và Quy chế lề lối làm việc của Sở; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Sở.

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch, lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Sở; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo kết luận cuộc họp của lãnh đạo Sở; tham mưu, giúp việc, phục vụ, điều phối các hoạt động chỉ đạo, điều hành chung của Giám đốc.

c) Chủ trì việc tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phát triển giáo dục.

d) Tham mưu công tác phòng chống bão lũ của Ngành, cơ quan.

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

a) Tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở đề xuất công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên; thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên dạy môn chính trị, pháp luật, Giáo dục công dân. Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt công dân, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

c) Tham mưu xây dựng và hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát triển khai các quy định quản lý nội bộ về công tác chính trị tư tưởng; công tác quản lý học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

d) Tham mưu định hướng và nắm bắt các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; theo dõi các thông tin, tình hình dư luận xã hội về giáo dục; tuyên truyền để nhân dân nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo; là đầu mối tổng hợp thông tin của Ngành liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng theo thẩm quyền khi được Giám đốc Sở phân công; tham mưu thực hiện công tác khoa giáo, tuyên giáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

đ) Tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các cuộc vận động lớn của Ngành, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng, truyền thống của Ngành, nhà trường trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

3. Công tác truyền thông

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Sở, giúp Giám đốc Sở tổ chức họp báo theo yêu cầu. Theo dõi hoạt động áo chí của Ngành, làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nuớc về thông tin truyền thông để thu thập và cung cấp thông rin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của Ngành.

b) Tham mưu quản lý, điều hành cổng thông tin điện tử của Sở.

c) Tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Công tác Pháp chế

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh do Sở chủ trì soạn thảo.

b) Tham mưu xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác pháp chế cho các cơ sở giáo dục và đội ngũ công chức các đơn vị thuộc Sở; hướng dẫn, kiếm tra công tác pháp chế Ngành; kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong Ngành; thực hiện tư vấn pháp luật, tổ chức, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tham mưu kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng báo cáo về kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án xử lý những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không đúng thẩm quyền hoặc không còn phù hợp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

5. Công tác cải cách hành chính, ISO

a) Tham mưu công tác chỉ đạo điều hành; báo cáo quý, báo cáo năm theo quy định.

b) Chủ trì tham mưu phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính.

c) Tham mưu trình công bố thủ tục hành chính 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trình công bố quy trình nội bộ.

d) Tham mưu tổ chức, theo dõi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

6. Công tác học sinh, sinh viên

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; giáo dục giới tính, giáo dục sinh sản vị thành niên trong các nhà trường; vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục; xây dựng trường học an toàn, an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh sinh viên; giáo dục chuyến đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

b) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đường, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

c) Tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong trường phổ thông.

d) Tham mưu hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh; công tác Đoàn, Hội, Đội và công tác thanh niên trong trường học.

đ) Theo dõi, tổng hợp, thống kê và đề xuất công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong học sinh, sinh viên.

7. Công tác Y tế trường học

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học.

b) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em, học sinh trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

8. Công tác thi đua, khen thưởng; sáng kiến

a) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn tiêu chí thi đua khen thưởng, sáng kiến. Tham mưu tổ chức phong trào thi đua, sáng kiến.

b) Là đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Sở trong việc tham gia khối thi đua văn hóa – xã hội do UBND tỉnh tổ chức và cụm thi đua do Bộ GDĐT tổ chức.

c) Tham mưu thẩm định, đề xuất, thực hiện quy trình khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

d) Là thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến của Ngành.

9. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành.

b) Quản lý trực tiếp con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của Sở. c) Tham mưu xây dựng và quản lý danh mục tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

10. Công tác ngoại khóa về giáo dục thể chất và thể thao

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác ngoại khóa về giáo dục thể chất và thể thao của các cơ sở giáo dục; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh, sinh viên.

b) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.

11. Công tác hành chính quản trị

a) Tham mưu quản lý trụ sở làm việc; sửa chữa cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc cơ quan Sở.

b) Tham mưu đảm bảo các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của cơ quan Sở.

c) Tham mưu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, bão lụt; lễ tân, y tế, cảnh quan, vệ sinh môi trường tại cơ quan Sở; đảm bảo phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của cơ quan quân sự địa phương.

d) In tài liệu phục vụ các hoạt động chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở; phục vụ hội nghị, hội thảo của cơ quan; chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ quan, các phòng chuyên môn tổ chức kỉ niệm các ngày lễ, tết, chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở.

đ) Chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị của Sở; giúp Giám đốc Sở tổ chức việc tiếp khách trong và ngoài Ngành. Bố trí sắp xếp công tác đối với cơ quan đến liên hệ công tác.

12. Công tác khác

a) Giới thiệu danh sách cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt cho các đơn vị thuộc Sở để tham gia chỉ đạo chuyên môn theo cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở phân công.


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1045
Đã truy cập: 2609545