Phòng Chính trị, tư tưởng

04/09/2018

 

 PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 

 Trưởng phòng: Nguyễn Thành Lâm

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3826527
- Điện thoại di động: 0982.856686

- Email: nguyenthanhlam.sgddt@quangninh.gov.vn

 

 Phó trưởng phòng: Lê Thị Quế Ly

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại văn phòng: 0203.3565323

- Điện thoại di động: 0914486817

- Email:lethiquely.vps@quangninh.edu.vn

 

 

 

 Chuyên viên: Đặng Văn Tiến

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3656323
- Điện thoại di động: 0982767811

- Email: dangvantien@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Văn Dũng

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động: 0828819138

- Email: nguyenvandung.cttt@quangninh.edu.vn

Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành. Tham mưu, công tác học sinh, sinh viên; giáo dục ngoại khoá và Y tế trường học trong toàn ngành.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học về Chính trị tư tưởng  và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan của Sở thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên dạy môn chính trị, pháp luật, Giáo dục công dân.

3. Xây dựng và hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát triển khai các quy định quản lý nội bộ về công tác chính trị tư tưởng.

 

4. Định hướng và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong trong ngành; là đầu mối tổng hợp thông tin về ngành liên quan công tác chính trị, tư tưởng cho các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền khi được Giám đốc Sở phân công.   

 

5. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành. Đầu mối tham mưu, tổ chức các sự kiện, hoạt động của ngành.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn tổ chức triển khai các loại học bổng ngoài ngân sách Nhà nước cho học sinh, sinh viên của ngành.

 

7. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các nhà trường đối với việc tổ chức hoạt động, giáo dục phẩm chất, tư vấn tâm lí trong trường học. Là đầu mối phối hợp với Tỉnh đoàn và các phòng chuyên môn thuộc Sở chỉ đạo công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học.

 

8. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục ngoại khoá về thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, kỹ năng sống và giáo dục đạo đức cho học sinh; tham mưu chỉ đạo các hoạt động về thực hiện vệ sinh môi trường.

 

  9. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác y tế trường học, phòng chống HIV, AIDS, ma túy- tội phạm, mại dâm; giáo dục giới tính, sinh sản vị thành niên, trong các nhà trường; xây dựng trường học an toàn, an ninh, trật tự; phòng chống tai nạn thương tích; chỉ đạo đánh giá xếp loại công tác y tế trường học.

 

10. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

 

11. Tổ chức các hội nghị, hội thảo định kỳ về công tác chính trị, và công tác liên quan đến học sinh, sinh viên.  

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 372
Đã truy cập: 1922839