Thanh tra Sở

23/08/2017

 

Thanh tra viên: Phạm Tiến Dũng

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Chánh Thanh tra: Đinh Quốc Vương

- Trình độ CM: Tiến sĩ Vật lí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0913813680

- Email: dinhquocvuong@campha.edu.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Quyên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Vật lí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0936.617.556 

- Email: phamthiquyen.vps@quangninh.edu.vn

 

Thanh tra viên: Phạm Tiến Dũng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.527

- Điện thoại di động: 0912.182.440

- Email: phamtiendung@quangninh.gov.vn

  

 Chuyên viên chính: Nguyễn Thị Huyền Trang
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0799.060.138

- Email: nguyenthihuyentrang.vps@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân; phân loại và xử lí đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Thanh tra sử dụng con dấu riêng theo quy định

2. Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị khi lãnh đạo Sở phân công.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trong phạm vi, lĩnh vực công tác được phân công, giúp Giám đốc thực hiện công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị như sau:

1. Công tác thanh tra (thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành)

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Tham mưu thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Tham mưu thanh tra hành chính và chuyên ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.

đ) Tham mưu tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Thanh tra tỉnh).

g) Chủ trì tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

h) Chủ trì tham mưu kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực kê khai tài sản cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

c) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác khác

a) Giới thiệu danh sách cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt cho các đơn vị thuộc Sở để tham gia chỉ đạo chuyên môn theo cấp học phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công..Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 3803194