Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012

31/07/2012 15:30

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH DCĐ TỈNH QUẢNG NINH
***
Số:    01    CTr/DCĐ
 
Hạ Long, ngày 10 tháng 01 năm 2012
 
CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012
---------
         
Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII; năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứVII và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm của tỉnh (2011- 2015), chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011- 2020).
 
Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, cụ thể như sau:
 
Chủ đề công tác: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Tiếp tục đẩy mạnh tham gia cải cách hành chính và xây dựng xã hội học tập.
 
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1- Nâng cao chất lượng đoàn viên, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn; tổ chức tốt đại hội Đoàn các cơ sở và Đại hội Đoàn Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII.
2- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, môi trường và di sản cho thanh niên. Phát động các phong trào thi đua hành động của thanh niên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp.
3- Tập trung thực hiện cuộc vận động “Đoàn tham gia cải cách hành chính”, đi đầu xây dựng xã hội học tập và phong trào “Ba trách nhiệm” trong cán bộ đoàn viên thanh niên.
 
II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1- 100% Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn do Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức.
2- 100% Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia quản lý; thành lập mới từ 5 đến 10 mô hình cán bộ công chức trẻ tham gia cải cách hành chính, tư vấn hỗ trợ tổ chức và công dân giải quyết các thủ tục hành chính.
3- Kết nạp 800 đoàn viên mới “Lớp đoàn viên Đại hội Đoàn các cấp”; giới thiệu cho Đảng 400- 450 đoàn viên ưu tú; phấn đấu trên 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, chiếm tỷ lệ từ 70% trở lên đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ.
4- Tổ chức 4- 5 đợt hoạt động tình nguyện quy mô lớn; 300- 350 đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo.
5- 100% cơ sở trực thuộc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Xây dựng xã hội học tập”.
6- Vận động các cơ quan, doanh nghiệp đỡ đầu, giúp đỡ 1- 2 học sinh khối trường học thuộc Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh thi đỗ đại học công lập có hoàn cảnh khó khăn học hết đại học; hỗ trợ cải thiện cuộc sống cho 5- 10 đoàn viên công nhân viên chức có hành cảnh gia đình đặc biệt.
 
III. NHỮNG NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU
1. Công tác giáo dục và truyền thông:
1.1- Phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, học tập 6 bài học lý luận chính trị và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, Đoàn, của đất nước, của dân tộc.
1.2- Tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, đặc biệt các Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 1/12/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; chủ đề năm Xây dựng chiến lược và quy hoạch…; giáo dục tinh thần tự đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch.
1.3- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 17 KH/DCĐ ngày 16/9/2011 về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên, biểu dương, tôn vinh các cá nhân và giới thiệu, nhân rộng các tập thể điển hình tiên tiến.
1.4- Tổ chức và tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông, môi trường và di sản cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt chú ý đẩy mạnh triển khai chương trình “Khi tôi 18” trong các trường trung học phổ thông; các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”.
1.5- Đổi mới và phát huy có hiệu quả hoạt động của trang tin điện tử www.danchinhdang.gov.vn trong việc định hướng tư tưởng cho thanh niên, hướng dẫn cơ sở triển khai nhiệm vụ.
 
 2. Công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân:
2.1- Thực hiện tốt quy trình cán bộ cho đại hội Đoàn các cấp theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng), Quy chế phối hợp 255 QCLT/TCTU- ĐTN ngày 4/11/2004 “Về việc tuyển dụng, điều động, đào tạo bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh”; tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đoàn Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012- 2017.
2.2- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn sau đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các lớp tăng cường kiến thức và kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Đoàn cơ sở; tham mưu cho cấp ủy luân chuyển cán bộ Đoàn theo các quy định, quy chế hiện hành của Trung ương, của tỉnh.
2.3- Nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong xây dựng cơ quan phát triển toàn diện.
2.4- Bồi dưỡng kết nạp “Lớp đoàn viên Đại hội VII”; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; tổ chức các hình thức thi “Bí thư chi đoàn giỏi”.
2.5. Tham mưu hoàn thiện các quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Triển khai hiệu quả Cuộc Vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
2.6- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 02 của BCH Trung ương Đoàn về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn".
2.7- Tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức Đoàn tại một số đơn vị.
2.8- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sở tổng kết đánh giá thi đua, phát hiện những điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng, nhân rộng trong toàn đoàn.
 
3- Phong trào “5 xung kích- 4 đồng hành”:
3.1- Các cơ sở Đoàn đăng ký và đánh giá cuối năm việc đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên tham gia cải cách hành chính.
3.2. Triển khai mạnh mẽ phong trào “Sáng tạo trẻ”; đề xuất các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa khọc công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, công tác Đoàn; tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh năm 2012; tham gia tốt ngày hội sáng tạo và các hội thi sáng tạo trẻ cấp tỉnh…
3.3. Tập trung triển khai tốt các hoạt động trong Tháng thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012.
3.4. Tổ chức sơ kết, đánh giá giai đoạn I của Đề án “Hỗ trợ xây dựng thôn văn hóa Đồng Cống”; triển khai giai đoạn II của Đề án; tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
3.5. Tiếp tục làm tốt các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, di sản; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hội nhập quốc tế thanh niên…
3.6. Đẩy mạnh triển khai phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt trong cán bộ, công chức trẻ; phát triển các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên; huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
3.7. Hỗ trợ cán bộ, công chức trẻ khó khăn vay vốn cải thiện cuộc sống; tập trung làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.
3.8. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; tổ chức giải cầu lông truyền thống cấp Đoàn Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng xã hội cho thanh niên; tham gia các trại huấn luyện kỹ năng xã hội của tỉnh...
 
4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:
4.1- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em là con cán bộ, CNVC người lao động cơ quan nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và đầu năm học mới.
4.2- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; Các cơ sở đoàn có điều kiện tham gia cùng Đoàn trên địa bàn tổ chức tốt hoạt động hè cho thiếu nhi tại địa phương, tổ chức các hoạt động giúp đỡ các nhà trẻ, mẫu giáo, các liên đội tại các xã trong đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
4.3- Duy trì nhận đỡ đầu giúp đỡ 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; quan tâm giúp đỡ theo hướng hỗ trợ gia đình có trẻ em khó khăn phát triển kinh tế.
 
IV. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
1- Hoạt động do Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức:
- Tổ chức Chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ, gắn với trao Quỹ tài năng trẻ năm 2012.
- Đại hội đại biểu Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017.
-  Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ 2 năm 2012.
- Tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi.
- Hội thi các mô hình, công trình thanh niên tham gia cải cách hành chính.
- Giải cầu lông truyền thống Đoàn cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh.
 
2- Những ngày Thanh niên cùng hành động:
- Ngày hội thanh niên Dân Chính Đảng tỉnh 26/3/2012.
-Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ 26/7/2012.
- Đêm hội trăng rằm 29/9/2012.
- Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông 31/8/2012.
 

 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy cơ quan DCĐ tỉnh (B/c);
- TT; các ban chuyên môn Tỉnh đoàn(B/c);
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (T/h);
- Lưu.
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
            Nguyễn Danh Văn
 
 
 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1225
Đã truy cập: 3537864