Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/05/2021 14:37

Ngày 11/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

     Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị chủ trì); Văn hóa, Thể thao; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Công an; Đoàn Thanh niên; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Khuyến học; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; trường Đại học Hạ Long; trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh; Công đoàn ngành Giáo dục; Đại diện Phòng GDĐT, đại diện đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh

     Báo cáo của Bộ GDĐT nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ, công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh sinh viên đã nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ quản lý, người đứng đầu các đơn vị. Sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên được tăng cường, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tổ chức cùng tham gia quản lý, giáo dục.

     Tại Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020, Sở GDĐT đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh với các hình thức tuyên truyền như: tổ chức các hội thi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa... Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng đối tượng, từng cấp học, cụ thể:

Đối với giáo dục mầm non: đã thực hiện việc tích hợp, lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, tăng cường vận động trong việc giáo dục trẻ ờ trường mầm non, với mục tiêu thông qua các hoạt động cụ thể sẽ bước đầu hình thành ý thức, giáo dục nhân cách, thể lực, bồi dưỡng hành vi cho trẻ, thực hiện có hiệu quả Đề án lấy trẻ làm trung tâm.

     Đối với giáo dục phổ thông: tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, lồng ghép việc giáo dục kỹ năng sống vào các môn học; thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức, hành vi của học sinh thông qua giáo dục đạo đức trong các trường THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh”. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho 10 lớp tại tỉnh và tham dự 6 lớp do Bộ GDĐT tổ chức cho giáo viên có đủ năng lực của các trung tâm GDTX về tích hợp Giáo dục kỹ năng sống vào các môn học. Sở GDĐT thường xuyên chú trọng định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương; đa dạng hóa các loại hình tư vấn hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục; phối hợp Sở  Lao động- Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

     Tính từ năm 2015 đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 190.045 người, trong đó: Cao đẳng: 4168 người; Trung cấp: 20.973 người; Sơ cấp: 132.043 người; đào tạo dưới 3 tháng cho 20.888 lao động nông thôn theo Đề án 1956...; bổ sung, hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, những quy định về trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác quản lý, giáo dục học sinh…

     Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh - thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh đã được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, sinh động. Việc đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được triển khai mạnh mẽ ở các cấp học trong các nhà trường theo hướng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng đối tượng, mang lại hiệu quả và tính lan tỏa trong cộng đồng; đội ngũ giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân được bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ hàng năm. 100% học sinh được phổ biến và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và hướng dẫn việc học tập... Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích về những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

       Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

     (1) Sở GDĐT tiếp tục thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, trong đó: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn đổi mới của đất nước, thực sự coi đây là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần ưu tiên các nguồn lực để thực hiện. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng và cách thức triển khai, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Đội, Hội, nhất là phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; Cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cuộc vận động “Văn minh thanh lịch là nếp sống đẹp của thanh niên Quảng Ninh”.

     (2) Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong giáo dục thế hệ trẻ; coi trọng vai trò của gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; tăng cường giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng thanh thiếu nhi vi phạm xã hội hoặc mắc các tệ nạn xã hội sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

     (3) Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh thiếu niên và nhi đồng... trong các cơ sở giáo dục.

     Tại Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho Văn phòng Sở GDĐT tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 755
Đã truy cập: 3159295