Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Đông Triều, Hòn Gai

12/05/2021 15:37

 

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-SGDĐT ngày 22/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Sở GDĐT và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 1292/KH-SGDĐT ngày 12/5/2021 của Sở GDĐT về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Đông Triều, Hòn Gai;

Sở GDĐT thông báo thi tuyển cán bộ quản lý, cụ thể như sau:

I. Vị trí thi tuyển

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đông Triều;

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hòn Gai.

II. Đối tượng dự thi tuyển

1. Viên chức trong quy hoạch chức danh Hiệu trưởng đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

2. Công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển nhưng đang công tác tại các đơn vị khác thuộc hoặc trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh.

3. Công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác ở các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài tỉnh, có chuyên môn phù hợp với vị trí thi tuyển.

4. Công chức, viên chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền đề cử.

III. Tiêu chuẩn và điều kiệ

1. Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết

a) Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, của địa phương nơi cư trú.

b) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và có ý thức trong việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; trung thực, khách quan, công tâm trong thực thi công vụ; gắn bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

c) Tác phong làm việc, công tác khoa học, tận tụy, trách nhiệm, công tâm, khách quan; giữ gìn đoàn kết nội bộ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

d) Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương liến quan đến ngành, lĩnh vực công tác.

đ) Nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (đào tạo dạy THPT) hoặc có bằng tốt nghiệp đại học (đào tạo dạy THPT) trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có thời gian dạy học ít nhất 05 năm ở cấp học THPT.

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương tương, hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II; được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại vùng núi, biên giới, dân tộc thiểu số sử dụng thành thạo một ngôn ngữ dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân tộc của vùng, miền phục vụ công tác thì được xem xét miễn tiêu chuẩn về ngoại ngữ.

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo tin học, máy tính để phục vụ công tác.

3. Tiêu chuẩn về năng lực công tác và năng lực lãnh đạo, quản lý

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Có năng lực lãnh đạo, quản lý và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của ngành, lĩnh vực được phân công công tác.

c) Có năng lực tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn được phân công công tác.

d) Có khả năng nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, đề tài, chuyên đề, văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn được giao.

đ) Có năng lực tổ chức, điều hành, đoàn kết đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Điều kiện

a) Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất đủ 5 năm), đủ sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ.

b) Tự nguyện đăng ký dự tuyển.

c) Đối với những trường hợp thuộc quy hoạch Hiệu trưởng của trường THPT Đông Triều, Hòn Gai nhưng không đăng ký dự thi phải có lý do chính đáng và thực hiện theo quy chế thí điểm thi tuyển.

d) Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

đ) Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh, có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể cần xác minh làm rõ.

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển gồm (2 bộ)

Hồ sơ, giấy tờ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng; được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác nhận, gồm:

1. Đơn đăng ký dự thi tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng (Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ đối với công chức; theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 (đối với viên chức) hoặc theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương);

3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định (Bộ GDĐT chứng nhận);

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

6. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển;

7. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú;

Sau khi có kết quả thi tuyển, người trúng tuyển phải nộp thêm: 

1. Bản tự kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất.

2. Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận công chức, bổ nhiệm ngạch công chức (đối với chức danh công chức, lãnh đạo, quản lý); Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (đối với chức danh viên chức, lãnh đạo, quản lý); Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện tại (nếu có).

V. Tổ chức thi tuyển

Tổ chức thi gồm 2 phần: Thi sát hạch trình độ Ngoại ngữ, thi viết kiến thức chung và thi trình bày Đề án, cụ thể như sau:

1. Thi sát hạch trình độ Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, kiểm tra toàn diện đủ 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; Thi viết kiến thức chung, thời gian làm bài 180 phút (nếu chuyên môn được đào tạo là ngoại ngữ thì thi ngoại ngữ 2).

2. Thi trình bày Đề án:

- Đối tượng dự thi:

+ Những ứng viên dự thi viết có kết quả điểm thi sát hạch trình độ Ngoại ngữ, thi viết kiến thức chung từ 50 điểm trở lên của mỗi môn thi thì được tham dự thi trình bày Đề án.

+ Thi trình bày đề án theo thứ tự bốc thăm với nội dung: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

- Thời gian trình bày đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 20 đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, cơ cấu điểm gồm 3 phần, như sau: (1) Xây dựng đề án 20 điểm, (2) Bảo vệ đề án 40 điểm, (3) Trả lời câu hỏi chất vấn 40 điểm.

VI. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ và tổ chức thi

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện (thời hạn tính theo dấu ngày đi của bưu điện).

2. Địa chỉ nhận hồ sơ và liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Quảng Ninh - tầng 21, Trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0936.861.156.

(Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ đối với người không trúng tuyển và đã nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc không tham gia dự thi).

3. Tổ chức thi tuyển

Hội đồng thi tuyển dự kiến Thi sát hạch trình độ Ngoại ngữ, thi viết kiến thức chung ngày 08/6/2021; trình bày đề án vào ngày 22/6/2021. Địa điểm: Sở GDĐT Quảng Ninh.

Sở GDĐT Quảng Ninh thông báo đến tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và đăng ký, dự thi theo quy định./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1055
Đã truy cập: 3762674