Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tăng 8 bậc xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính, tăng 4 bậc về chỉ số SIPAS năm 2020

23/07/2021 16:11

Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kết quả Chỉ số CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo xếp hạng thứ 12/20 sở, ban, ngành (tăng 08 bậc); Chỉ số SIPAS xếp hạng thứ 15/20 sở, ban, ngành (tăng 04 bậc) so với năm 2019. Đây dù là kết quả chưa cao trong bảng xếp hạng chung của tỉnh nhưng đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng lớn của ngành Giáo dục tỉnh trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

      Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC

     Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành được cấu trúc thành 9 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 55 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100, trong đó điểm tự đánh giá của các sở, ban, ngành (có sự thẩm định của Hội đồng) tối đa là 61 điểm và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học tối đa là 39 điểm. Đối tượng của bộ chỉ số này là 20 sở, ban, ngành; 13 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 06 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

     Chỉ có 05 đơn vị đạt điểm số xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm), trong đó đứng đầu là Sở Khoa học và Công nghệ (91,36 điểm), tiếp theo là các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ. Nhóm các đơn vị đạt điểm tốt (từ 80 đến dưới 90 điểm) gồm 14 đơn vị, trong đó Sở GDĐT đạt 87,80, xếp thứ 12/20, tăng 08 bậc so với năm 2019. Nhìn chung, qua kết quả đánh giá trên 09 nội dung đánh giá với 38 tiêu chí, 55 tiêu chí thành phần cho thấy các sở, ban, ngành đã chú trọng công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Đặc biệt, Sở GDĐT đã vươn lên dẫn đầu các sở, ban, ngành trong bảng xếp hạng về Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”; đứng trong top 08 đơn vị dẫn đầu về Chỉ số thành phần “Cải cách thể chế”; đứng thứ 02 về Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”; đứng top 2 về Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính”; đứng thứ 06 về Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa nền hành chính”. Tuy nhiên, Sở có 02 chỉ số thành phần đạt thấp là Chỉ số “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Chỉ số về “Điểm thưởng”.

     Có thể nói, kết quả Chỉ số Cải cách hành chính 2020 đã phản ánh tương đối sát tình hình triển khai công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành nói chung và của Sở GDĐT nói riêng. Kết quả chỉ số này có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc đánh giá bên trong nội bộ của các sở, ban, ngành với đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ chức. Mặc dù kết quả xếp hạng đối với Sở GDĐT trong năm 2020 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, song kết quả đạt được chưa cao, do đó đòi hỏi trong thời gian tới Sở cần quan tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số CCHC chung của tỉnh.

     Kết quả xếp hạng chỉ số SIPAS

     Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện đối với 5 tiêu chí cơ bản, 25 tiêu chí thành phần của quá trình cung ứng dịch vụ công, gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

     Nội dung đo lường là các nhận định, đánh giá mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. Để triển khai thực hiện nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì thuê khoán điều tra viên thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đối tượng lấy phiếu khảo sát đánh giá là người dân, người đại diện cho tổ chức đã thực hiện TTHC và nhận kết quả tại cơ quan hành chính và hiện đang sinh sống tại địa bàn được lựa chọn điều tra.

     Kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020 của Sở GDĐT đạt 92,05% và đạt xếp hạng thứ 15/20 sở, ban, ngành (tăng 04 bậc so với năm 2019). Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ đánh giá hài lòng qua các năm đối với Sở GDĐT. Trong 5 tiêu chí đánh giá, tiêu chí có tỷ lệ đánh giá hài lòng cao nhất là tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị với 98,08%; tiếp đến là tiêu chí kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công với 97,41%; Công chức giải quyết công việc với 96,58%; Thủ tục hành chính với 92,99% và tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước với 80,51% tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức. Điều đáng ghi nhận là trong cả 5 tiêu chí đánh giá trên, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá không hài lòng chiếm 0%. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của ngành Giáo dục trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

      Nhận diện rõ ưu điểm, hạn chế và giải pháp khắc phục

     Để đạt được kết quả đánh giá xếp hạng trên, trong thời gian qua, Sở GDĐT đã đặt ra các mục tiêu đảm bảo 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT; 100% thủ tục hành chính được xây dựng theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; 100% hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định. Để đạt được các mục tiêu trên, Ngành Giáo dục đã lập kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính cùng với việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng đến nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động cải cách hành chính. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc. Ngành cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính, tập trung thực hiện danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

     Trong công tác tổ chức bộ máy, Ngành thực hiện rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Sở GDĐT; kiện toàn, sắp xếp bộ máy; rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cũng như xây dựng quy chế phối hợp phân công, phân cấp rõ ràng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, từ đó phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Trên cơ sở kế hoạch thực hiện cùng với việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, Ngành đã chỉ đạo các đơn vị trường học đảm bảo mục tiêu 100% số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Yêu cầu các đơn vị trường học nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính.

     Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được thực hiện nhanh gọn, giúp giảm chi phí và phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết hồ sơ. Số lượng hồ sơ trả kết quả đúng hạn chiếm tỉ lệ 100%. Đặc biệt, cam kết thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức nếu thiếu ý thức phục vụ người dân và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

     Tuy nhiên, dù đã nỗ lực, cố gắng nhưng bên cạnh những mặt tích cực, công tác cải cách TTHC của Sở GDĐT còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền cải cách TTHC chưa thật sự đi vào chiều sâu; vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa hiểu đúng vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách TTHC; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến (tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4) còn thấp.

     Thực tế cho thấy cải cách hành chính nói chung, trong đó có lĩnh vực GDĐT cần cả một sự kiên trì bền bỉ của toàn ngành. Đòi hỏi phải chú trọng trong đổi mới phương thức, lề lối làm việc và tiếp tục cải cách hành chính một cách thực sự mới có thể đạt được những kết quả tốt đẹp.

     Từ yêu cầu này, thời gian tới, ngành GDĐT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, giúp người dân, tổ chức chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, tham gia giám sát và có phản hồi ý kiến với cơ quan hành chính để cơ quan, đơn vị khắc phục mặt hạn chế nhằm phục vụ người dân, tổ chức ngày một tốt hơn; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền của cán bộ, công chức để giải quyết công việc nhanh, chủ động. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức phù hợp. Ngành cũng tập trung hiện đại hóa nền hành chính bằng cách tiếp tục triển khai một số hạng mục công nghệ thông tin và truyền thông cũng như phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, Ngành tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục, kết nối liên thông dữ liệu điện tử Sở GDĐT đến phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc; sát sao trong việc rà soát các nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính để triển khai thực hiện đảm bảo nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của cơ quan Sở; thường xuyên rà soát nhiệm vụ được UBND tỉnh giao để đảm bảo đúng tiến độ, tránh bỏ sót nhiệm vụ./.

Châu Hoài Thu - Phó giám đốc Sở GDĐT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1258
Đã truy cập: 2407703