UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

07/04/2022 17:05

     

     Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, Thông tư số 25/2020/TTBGDĐT ngày 26/8/2020 về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 665 ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10, ngày 04/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10, Quyết định số 852/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, Quyết định số 854/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

     Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kèm theo các Quyết định này Danh mục các sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2022-2023; trong đó danh mục sách giáo khoa lớp 3 gồm 16 sách giáo khoa, lớp 7 gồm 24 sách giáo khoa và lớp 10 gồm 27 sách giáo khoa.

     Cũng tại các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin bằng văn bản cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách cần cung ứng cho cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương; tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 của các cơ sở giáo dục phổ thông, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm về đề xuất lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

     Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông đăng tải danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được phê duyệt kèm theo các Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định.

Chi tiết các Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đính kèm.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BHwola-M2KflNy9EH8pSPnur1KV1rkJV

 

Vũ Thị Thuý Hà - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1060
Đã truy cập: 3762679