Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/12/2023 11:46

Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (thay thế Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015) và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập (thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017), 02 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2023.

Theo đó, tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT đã quy định những điểm mới về cách tính định mức, vị trí việc làm giáo viên, viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập, như: chia vùng để tính định mức giáo viên; có thêm vị trí tư vấn học sinh để tư vấn tâm lý, định hướng tương lai, nghề nghiệp, trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết; vị trí việc làm "giáo vụ" cũng được xác định ở cấp học tiểu học, trung học cơ sở thay vì chỉ có ở cấp trung học phổ thông và trường chuyên biệt nhằm giảm áp lực một số công việc quản lý hành chính đối với học sinh của giáo viên các cấp học này; các vị trí việc làm giáo vụ, thư viện, thiết bị thí nghiệm, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật điều chỉnh từ nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm y tế chuyển sang nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; vị trí việc làm công nghệ thông tin được thay bằng vị trí việc làm quản trị công sở; đối với các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và một số cơ sở giáo dục khác được áp dụng thực hiện theo Thông tư này.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương tiến hành rà soát, xác định vùng, xác định số học sinh bình quân trên lớp…tính lại định mức giáo viên để điều chỉnh, hoàn thiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023-2024 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024-2025. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư mới đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế đối với từng cơ sở giáo dục, đảm bảo đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định để thực hiện công tác giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông mới./.

             Tô Thị Vân Anh - Phòng Kế hoạch - Tài chính                                                                     Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 534
Đã truy cập: 3803248