Văn Phòng Sở

                                                                       

                                                       VĂN PHÒNG SỞ
                                                              Điện thoại: 0203.383 5368

                                                                      Fax: 0203.383 8071
                                                         Email:
vp_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng: Đăng Huy Hải

- Điện thoại: 0912.663.698

- Email: danghuyhai@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế, kỹ sư xây dựng. 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ tr
ách: 
Phụ trách chung các mặt công tác của Văn phòng, chỉ đạo điều hành công việc đảm bảo các hoạt động của Văn phòng Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện tất cả các lĩnh vực công tác của Văn phòng. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

(1) Thừa ủy quyền của Giám đốc tiếp nhận và xử lý văn bản đến; ký một số văn bản nội bộ, thư mời họp, mời dự hội nghị trong nội bộ ngành gửi các cơ quan khác;

(2) Tham mưu đề xuất Ban giám đốc sở về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, bao gồm: Công tác xây dựng chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế các phòng chuyên môn; công tác quy hoạch, tuyển dụng, luân chuyển, luân phiên, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng kỷ luật; 

(3) Tham mưu, chỉ đạo thẩm định, quyết toán tài chính kế toán thuộc sở quản lý theo đúng qui định của Nhà nước;

(4) Phụ trách chung các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan: Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; trực tiếp chỉ đạo nội dung cải cách hành chính về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hiện đại hóa hành chính;

(5) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính;

(6) Trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng ngành và cơ quan;

(7) Hướng dẫn, tổng hợp kết quả công tác đánh giá CB, CC hàng năm theo quy định;

(8) Trực tiếp theo dõi, bảo vệ chính trị, nội bộ cơ quan; lề nếp hoạt động của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan;

 

 

 Phó Chánh văn phòng: Trần Thanh Hồng

- Điện thoại: 0974.037.068

- Email: tranthanhong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh 
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Phụ tr
ách:

 • (1) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong cơ quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình, thời gian xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành; thực hiện báo cáo tổng hợp kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan theo tháng, quý, năm; kiểm soát thời gian thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  (2) Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý văn bản đến của Văn phòng và các phòng chuyên môn;

  (3) Chủ trì nội dung cải cách hành chính về cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan;

  (4) Chủ trì thực hiện các báo cáo theo định kỳ: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở (quý, 6 tháng, 1 năm); (2) Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (Quý, 6 tháng, 1 năm); (3) Báo cáo quy chế dân chủ (6 tháng, 1 năm);  (4) Báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật; (5) Báo cáo công tác dân vận (6 tháng, 1 năm); (6) Báo cáo tình hình nhân dân (hàng tháng, quý, năm); (7) Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí (6 tháng, 1 năm); (8) Báo cáo năm về PCCC ; các loại báo cáo khác.

   (5) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch của Sở được ban hành;

  (6) Phối hợp với Công đoàn thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên, chúc thọ Tứ thân phụ mẫu;

  (7) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong cơ quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình, thời gian xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành;

  (8) Chủ trì theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, triển khai, công tác kê khai tài sản của cán bộ, công chức cơ quan theo quy định; 

  (9) Phối hợp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cơ quan;

  (10) Phối hợp các phòng chuyên môn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ, văn minh công sở theo quy định;

  (11) Phụ trách tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng trước ngày 25 hàng tháng theo quy định;

  (12) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường cơ quan;

  (13) Chủ trì thực hiện công tác tổ chức, bố trí phục vụ hội nghị, tiếp khách (trong và ngoài tỉnh), khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan;

  (14) Tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của các phòng báo cáo lãnh đạo Văn phòng; tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị khi được Lãnh đạo phê duyệt;

  (15) Phối hợp viết lệnh điều xe, giấy công tác, giấy tạm ứng xăng dầu, giấy giới thiệu phục vụ cho cán bộ công chức đi công tác;

  (16) Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng phân công.

  

 

Chuyên viên: Phạm Quỳnh Ngân

- Điện thoại: 0978.155.781

- Email: phamquynhngan@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

 1. (1) Trực tiếp thực hiện báo cáo theo định kỳ hàng năm và các báo cáo đột xuất: (1) Báo cáo chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; (2) báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức; (3) Báo cáo công chức nghỉ hưu; (4) báo cáo kết quả thực hiện nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển ngạch; (5) Báo cáo thực hiện cải cách công vụ; (6) Báo cáo biên chế; (7) Báo cáo công tác cán bộ nữ; (8) Công tác tuyển dụng và sử dụng công chức; (9) Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ;

  (2) Quản lý theo dõi, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở;

  (3) Thực hiện chế độ tiền lương, hưu trí và các chế độ khác có liên quan đến cán bộ, công chức và người lao động;

  (4) Tham mưu, tổng hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cơ quan, của ngành theo quy định;

  (5) Tham mưu công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật (theo định kỳ hàng năm);

  (6) Phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, tiếp nhận, tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức cơ quan; tổ chức nhân sự; tổ chức biên chế các phòng chuyên môn;

  (7) Trực tiếp phụ trách nội dung cải cách hành chính về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ quan;

  (8) Quản lý sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ CCVC cơ quan, theo dõi cập nhật, đối chiếu chốt sổ thường kỳ với cơ quan Bảo hiểm theo quy định

  (9) Quản lý, theo dõi Hộ chiếu công vụ của cơ quan;

  (10) Thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền của Chánh Văn phòng ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng;

  (11) Chủ trì nhiệm vụ triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 của Sở;

  (12) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Cơ quan; tổng hợp tin bài từ các Phòng chuyên môn và quản lý nội dung thông tin đăng tải cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và trang Facebook - Fanpage của Sở.

  (13) Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng phân công.

 

 

 

 

Chuyên viên: Trương Thị Bích Hằng

- Điện thoại: 0903.902.988

- Email: truongthibichhang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách: 

 • (1) Trực tiếp thực hiện công việc Tài chính - Kế toán của cơ quan;

  (2) Chịu trách nhiệm chuyển lương đến tài khoản cán bộ công chức cơ quan theo đúng quy định. Thời gian chuyển lương đảm bảo trước ngày 05 hàng tháng. Thực hiện, theo dõi thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan;

  (3) Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định, lập kế hoạch thu - chi, quản lý các nguồn kinh phí chi tiêu; tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê; cân đối, kiểm soát nội dung, chứng từ chi tiêu các nguồn kinh phí theo nguyên tắc, chế độ định mức đã quy định;

  (4) Chủ trì hướng dẫn và lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; Thực hiện quyết toán các nguồn ngân sách nhà nước theo quy định; Chủ trì tổng hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

  (5) Lập và luân chuyển chứng từ, cung cấp số liệu, tài liệu, lập báo cáo, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định; Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và lãnh đạo cơ quan về sự chính xác, trung thực của số liệu báo cáo;

  (6) Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản theo thẩm quyền được phân cấp; Mở sổ sách theo dõi, quản lý tài sản và hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản theo đúng quy định;

  (7) Công tác quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị cơ quan: Xây dựng đề xuất lãnh đạo Phòng ban hành các quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, vật tư của cơ quan; theo dõi, kiểm tra tài sản, thiết bị của cơ quan;

  (8) Trực tiếp tính toán, ghi biên lai lệ phí thẩm định dự án, kết quả đấu thầu, … chuyển Thủ quỹ thu tiền theo quy định. Tổng hợp báo cáo thu phí, lệ phí hàng tháng;

  (9) Cung cấp tài liệu số liệu kế toán khi lãnh đạo yêu cầu hoặc các cơ quan liên quan yêu cầu khi có ý kiến đồng ý của lãnh đạo;

  (10) Quản lý tài chính cơ quan theo quy định; đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí tiết kiệm có hiệu quả; Ngày 10 hàng tháng có báo cáo chi tiết theo mục ngân sách của tháng trước báo cáo lãnh đạo;

  (11) Hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của cơ quan, các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, nghiệp vụ chi thuộc sở quản lý theo đúng qui định của Nhà nước;

  (12) Trực tiếp tham mưu thực hiện nội dung cải cách hành chính về cải cách tài chính công tại cơ quan;

  (13) Triển khai các chế độ mới của tiền lương, tài chính, BHXH, BHYT ; theo dõi trích nộp kinh phí BHXH ;

  (14) Lập sổ sách theo dõi công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của cơ quan;

  (15) Phụ trách theo dõi, đối chiếu, tổng hợp việc cấp, tạm ứng xăng dầu;

  (16) Tổng hợp kết quả chương trình tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan;

  (17) Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện thu tiền, hoàn tiền thực hiện dự án đầu tư (ký quỹ) theo quy định;

  (18) Phối hợp thực hiện công tác tổ chức, bố trí phục vụ hội nghị, tiếp khách (trong và ngoài tỉnh) ;

  (19) Tổng hợp kết quả chương trình tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan;

  (20) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

 

Chuyên viên: Trần Đức Anh

- Điện thoại: 0969.020.208

- Email: tranducanh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, Đại học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Phụ trách:

 1. (1) Tham mưu, tổng hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cơ quan, của ngành theo quy định;

  (2) Tham mưu công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật (theo định kỳ hàng năm);

  (3) Phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, tiếp nhận, tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức cơ quan; tổ chức nhân sự; tổ chức biên chế các phòng chuyên môn;

  (4) Trực tiếp phụ trách nội dung cải cách hành chính về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ quan;

  (5) Chủ trì nhiệm vụ triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 của Sở;

  (6) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Cơ quan; tổng hợp tin bài từ các Phòng chuyên môn và quản lý nội dung thông tin đăng tải cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và trang Facebook - Fanpage của Sở.

  (7) Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng phân công.

  

 

 Chuyên viên: Nguyễn Thị Thoa

- Điện thoại: 0982. 975.166

- Email: nguyenthithoa_skh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách: 

 
(1) Nhân viên phục vụ, chịu trách nhiệm các phòng họp, chuẩn bị hậu cần, lễ tân, khánh tiết các buổi họp.

(2) Phối hợp, hỗ trợ bộ phận văn thư;

(3) Phối hợp thực hiện công tác lưu trữ của Văn phong và cơ quan.

(4) Phối hợp theo dõi, quản lý Tủ sách pháp luật tại cơ quan; phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật;

(5) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ sắp xếp công văn, tài liệu, hồ sơ theo quy định để phục vụ công tác tìm kiếm, tra cứu nhanh, thuận tiện;

(6) Phối hợp hỗ trợ xây dựng kế hoạch, sắp xếp văn bản đi, hồ sơ lưu của cơ quan vào kho lưu trữ cơ quan; Theo dõi, quản lý kho lưu trữ hồ sơ;

(7) Phối hợp với V2 theo dõi các ngày lễ hội, ngày thành lập của các ngành, địa phương, lập kế hoạch, chương trình (hàng tháng) báo cáo lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng đi hoặc gửi thư chúc mừng; tham mưu, đề xuất thực hiện các ngày lễ, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm trong năm của cơ quan;

 (8) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

 

 


 

 

  Nhân viên: Hoàng Thị Đầm

- Điện thoại: 0120.569.6408

- Email: hoangthidam@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Phụ trách:

  (1) Nhân viên phục vụ, phối hợp thực hiện chuẩn bị các phòng họp, chuẩn bị hậu cần, lễ tân, khánh tiết các buổi họp.

  (2) Phối hợp chuyển văn bản, tài liệu đến các phòng chuyên môn xử lý;

  (3) Phối hợp quản lý và cấp phát văn phòng phẩm của cơ quan; điều hành phương tiện phục vụ Lãnh đạo Sở;

  (4) Phối hợp đăng lịch công tác của lãnh đạo, cơ quan lên bản tin hoạt động của Sở và hệ thống thông tin quản lý hành chính cấp tỉnh;

  (5) Phối hợp đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, tuỳ công việc của khách và xin ý kiến lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ, sau đó hướng dẫn khách đến địa chỉ cần làm việc;

  (6) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

  

 

 

  Nhân viên lái xe: Nguyễn Thiện Tường

- Điện thoại: 0912.155.529

- Phụ trách: 

- Quản lý, bảo quản, vận hành xe ô tô biển kiểm soát 14C- 2368 đảm bảo an toàn, theo sự điều hành của Lãnh đạo sở và Văn phòng.

- Thực hiện đúng quy định theo quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô cơ quan

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(1) Tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thi tuyển đối với các bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ và thẩm quyền.

(2) Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các qui chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn theo định kỳ; báo cáo thi đua và các báo cáo khác theo lĩnh vực phục trách.

(3) Quản lý việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chung của Sở, công tác của các phòng và Lãnh đạo Sở. Quản lý, điều động phương tiện ô tô của Sở; quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ tài sản của Sở.

(4) Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản theo thẩm quyền được phân cấp; tham mưu và chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, nghiệp vụ chi thuộc Sở quản lý theo đúng quy định của Nhà nước; hướng dẫn thủ tục tài chính về thủ tục ký quỹ và hoàn quỹ của các Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đầu tư dự án trên địa bàn Tỉnh.

(5) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, quy định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật.

(6) Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung và hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức thuộc Sở; chủ trì thực hiện công tác đánh giá cán bộ công chức hàng năm.

(7) Chủ trì cùng các phòng, đơn vị tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách, khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.

(8) Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ an ninh, kiểm tra nội bộ; tổ chức thực hiện và kiểm soát công tác bảo mật thông tin theo quy định.

(9) Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan triển khai công tác quân sự, dân quân tự vệ, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của Sở.

(10) Xây dựng chương trình, kế hoạch theo dõi, kiểm tra, lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; tổng hợp rà soát, trình công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(11) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

(12) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Cơ quan; tổng hợp tin bài từ các Phòng chuyên môn và quản lý nội dung thông tin đăng tải cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và trang Facebook - Fanpage của Sở.

(13) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

(14) Theo dõi, báo cáo tình hình nhân dân, dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, công tác kê khai tài sản của cán bộ công chức theo quy định của pháp luật, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(15) Đầu mối trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

(16) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 1341065