Văn Phòng Sở

                                                                       

                                                       VĂN PHÒNG SỞ
                                                              Điện thoại: 0203.383 5368

                                                                      Fax: 0203.383 8071
                                                         Email:
vp_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng: Đăng Huy Hải

- Điện thoại: 0912.663.698

- Email: danghuyhai@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế, kỹ sư xây dựng. 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ tr
ách: 
Phụ trách chung các mặt công tác của Văn phòng, chỉ đạo điều hành công việc đảm bảo các hoạt động của Văn phòng Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện tất cả các lĩnh vực công tác của Văn phòng. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

+ Thừa ủy quyền của Giám đốc tiếp nhận và xử lý văn bản đến; ký một số văn bản nội bộ, của Sở gửi các cơ quan khác;

+ Tham mưu đề xuất Ban giám đốc sở về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, bao gồm: Công tác xây dựng chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế các phòng chuyên môn; công tác quy hoạch, tuyển dụng, thuyên chuyển, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng kỷ luật; 

+ Tham mưu, chỉ đạo thẩm định, quyết toán tài chính kế toán thuộc sở quản lý theo đúng qui định của Nhà nước;

+ Phụ trách chung các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan: Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; trực tiếp chỉ đạo nội dung cải cách hành chính về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hiện đại hóa hành chính;

+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính;

+ Trực tiếp theo dõi, bảo vệ chính trị, nội bộ cơ quan; lề nếp hoạt động của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan;

+ Chỉ đạo thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở phân công và các công việc đột xuất của Văn phòng.

 

 

 Phó Chánh văn phòng: Trần Thanh Hồng

- Điện thoại: 0974.037.068

- Email: tranthanhong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh 

 • Lý luận chính trị: Trung cấp
  - Phụ trách: Tổ chức
   quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCC của Sở; Tham mưu xây dựng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; biên chế, vị trí việc làm của các phòng, đơn vị thuộc Sở; Quản lý hồ sơ, Hộ chiếu công vụ của CBCC, HĐ68 của Sở; Mua sắm, quản lý, định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa, các thiết bị công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ quan; phục vụ hội nghị, hội thảo, cuộc họp, làm việc, ngày lễ, ngày tết; lễ tân của Sở.

  

 

Phó Chánh văn phòng: Đào Thị Thanh Huyền

- Điện thoại: 0936.879.496

- Email: daothithanhhuyen@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quan hệ quốc tế.

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

 1. 1. Phối hợp với các phòng chuyên môn trong cơ quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các qui chế làm việc, qui trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành; thực hiện báo cáo tổng hợp kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan theo tháng, quý, năm; kiểm soát thời gian thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 2. 2. Trực tiếp chỉ đạo nội dung cải cách hành chính về cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan.
 3. 3. Phụ trách chỉ đạo nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng ngành và cơ quan.
 4. 4. Chỉ đạo nhiệm vụ triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 của Sở.
 5. 5. Trực tiếp thực hiện các báo cáo theo định kỳ: Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo quy chế dân chủ; Báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật; Báo cáo công tác dân vận; Báo cáo tình hình nhân dân.
  6. Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng phân công và các công việc đột xuất của Văn phòng.

 

 

 

 

Chuyên viên: Trương Thị Bích Hằng

- Điện thoại: 0903.902.988

- Email: truongthibichhang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách: 

 • 1. Công tác kế toán:
 • - Phân bổ thu, chi trong phạm vi ngân sách được giao đảm bảo cho hoạt động của Sở;
 • - Hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc lập dự toán và thanh quyết toán các nội dung chi từ nguồn kinh phí được giao của cơ quan theo quy định;
 • - Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật;
 • 2. Quản lý tài sản;
 • 3. Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Thị Thoa

- Điện thoại: 0982. 975.166

- Email: nguyenthithoa_skh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách: Thực hiện việc quản lý văn bản đi; bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại con dấu khác được giao; Viết giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức cơ quan; thủ quỹ cơ quan: Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định; thực hiện các công việc khác theo sự phân công Lãnh đạo Văn phòng.

 

 

 


 

 

  Nhân viên: Hoàng Thị Đầm

- Điện thoại: 0120.569.6408

- Email: hoangthidam@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách: Thực hiện việc quản lý văn bản đến; bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại con dấu khác được giao; thực hiện nhập lịch công tác của Lãnh đạo sở; thực hiện các công việc khác theo sự phân công Lãnh đạo Văn phòng.

 

 

 

   Nhân viên: Bùi Thị Nga

- Điện thoại: 0126. 645.6563

- Phụ trách: Nhân viên phục vụ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. 1. Tham mưu đề xuất với Giám đốc sở về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thi tuyển đối với các bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; cácchế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng vàkỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ và thẩm quyền.
 2. 2. Giúp Giám đốc sở tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành; Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòngchuyên môn theo định kỳ; báo cáo thi đua và các báo cáo khác theo lĩnh vực phục trách.
 3. 3. Quản lý việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chung của Sở, công tác của các phòng và Lãnh đạo Sở. Quản lý, điều động phương tiện ô tô của Sở; Quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ tài sản của Sở.
 4. 4. Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan; Lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản theo thẩm quyền được phân cấp; Tham mưu và chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, nghiệp vụ chi thuộc sở quản lý theo đúng quy định của Nhà nước; Hướng dẫn thủ tục tài chính về thủ tục ký quỹ và hoàn quỹ của các Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đầu tư dự án trên địa bàn Tỉnh.
 5. 5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, quy định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật.
 6. 6. Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung và hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức thuộc Sở; Chủ trì thực hiện công tác đánh giá cán bộ công chức hàng năm;
 7. 7. Chủ trì cùng các phòng, đơn vị tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách, khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.
 8. 8. Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ an ninh, kiểm tra nội bộ; tổ chức thực hiện và kiểm soát công tác bảo mật thông tin theo quy định.
 9. 9. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan triển khai công tác quân sự, dân quân tự vệ, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của Sở.
 10. 10. Xây dựng chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; Tổng hợp rà soát, trình công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 11. 11. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.
 12. 12. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Cơ quan; Tổng hợp tin bài từ các Phòng chuyên môn và quản lý nội dung thông tin đăng tải cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và trang Facebook – Fanpage của Sở.
 13. 13. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.
 14. 14. Theo dõi, báo cáo tình hình nhân dân, dân vận, quy chế dân chủ cơ sở,công tác kê khai tài sản của cán bộ công chức theo quy định của pháp luật, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 15. 15. Đầu mối trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

      16. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 348624