Phòng Kinh tế ngành

15/03/2022

 

                                                                  PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

                                                                     Điện thoại: 0203.383.5549

                                                                           Fax: 0203.383.8071
                                                            Email: pktnn_skhdt@quangninh.gov.vn

 

 


 
 
 Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hòa
 

- Điện thoại: 0904.448.889

- Email: nguyenduchoa@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế (QTKD); cử nhân Quan hệ Quốc tế, Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Phụ trách:

- Phụ trách chung các mặt công tác của Phòng, chỉ đạo điều hành công việc đảm bảo các hoạt động của Phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện tất cả các lĩnh vực công tác của phòng. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Quản lý công việc của các cán bộ công chức trong Phòng;

- Quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo sự uỷ quyền của Lãnh đạo Sở;

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Phòng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Phòng;

- Tiếp nhận văn bản, hồ sơ các tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, báo cáo Lãnh đạo phụ trách, đề xuất hướng giải quyết và phân công, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ trong Phòng thực hiện;

- Phối hợp với các Phòng, Bộ phận thuộc Sở để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và thực hiện nhiệm vụ chung của Sở;

- Tham dự kỳ họp hàng tháng và các cuộc họp khác do Ban Giám đốc triệu tập. Tổ chức và phân công cán bộ thực hiện các kết luận của Ban Giám đốc liên quan đến lĩnh vực do Phòng phụ trách;

- Tổng hợp báo cáo tháng, báo cáo quý các công việc của phòng theo thời gian quy định của cơ quan;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc và Phó giám đốc  phụ trách giao.

   

 

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Bùi Sỹ Thuận

- Điện thoại: 0936.242.888

- Email: buisythuan@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư thủy lợi

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

- Chủ trì theo dõi, tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, báo cáo các chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án theo hình thức đối tác công - tư  và xây dựng cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn Tỉnh (hồ, đập, đê, kè, kênh mương, cầu máng, xi phông …);

+ Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa thuộc chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư;

+ Các dự án thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu; khí tượng thuỷ văn;

+ Các dự án kè bờ sông suối biên giới, kè bảo vệ chân cột mốc biên giới;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; Chủ trì tổng hợp báo cáo chung về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, phối hợp giám sát đánh giá dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư và quy chế phối hợp theo Quyết định số 2094/QĐ-KHĐT ngày 07/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

   

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hà Châu

- Điện thoại: 0982.977.558

- Email: nguyenhachau@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

- Chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất chương trình sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo chức năng nhiệm vụ của Sở được UBND tỉnh phân công.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Là cán bộ thường trực tại Bộ phận một cửa liên thông theo sự phân công của tập thể lãnh đạo cơ quan. 

        - Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 

 

 

  

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Lưu Đình Thịnh

- Điện thoại: 0912.036.369

- Email: hungthinh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ nông nghiệp; Kỹ sư thủy sản.

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

- Chủ trì theo dõi, tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, báo cáo các chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án theo hình thức đối tác công - tư  và xây dựng cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thủy sản trên địa bàn Tỉnh;

+ Các dự án thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững: gồm các dự án hạ tầng quan trọng của các vùng nuôi trồng thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, các trung tâm giống, vùng sản xuất giống tập trung…

+ Các dự án thuộc Chương trình Biển Đông hải đảo; phát triển kinh tế biển và hải đảo; 

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ của Sở đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Theo dõi, tổng hợp, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ của Sở đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Phối hợp theo dõi, báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia theo nhiệm vụ phân công.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, phối hợp giám sát đánh giá dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư và quy chế phối hợp theo Quyết định số 2094/QĐ-KHĐT ngày 07/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 

   

  Chuyên viên: Nguyễn Hữu Thân

- Điện thoại: 0985.636.181

 - Email: nguyenhuuthan2@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản lú bảo vệ tài nguyên rừng. 

 - Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

- Chủ trì theo dõi, tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, báo cáo các chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án theo hình thức đối tác công - tư  và xây dựng cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực tài nguyên môi trường;

+ Các dự án thuộc lĩnh vực môi trường: tài nguyên khoáng sản; kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu về đất đai;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 

 

  

Chuyên viên: Phạm Thị Liên

- Điện thoại: 01665.009.009

 - Email: phamthilien_skhdt@quangninh.gov.vn
 - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế bảo hiểm
 - Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

- Chủ trì theo dõi, tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, báo cáo các chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án theo hình thức đối tác công - tư  và xây dựng cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực Công nghiệp;

+ Các dự án thuộc lĩnh vực môi trường: tài nguyên khoáng sản; kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu về đất đai;

+ Theo dõi, đề xuất định hướng phát triển các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp của tỉnh, bao gồm: đầu tư hạ tầng KKT, KCN, CCN, các dự án nằm trong CCN;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 

 

 

 

  

Chuyên viên: Đào Thị Chang

Điện thoại di động: 0913.600.698

Email: daothichang@quangninh.gov.vn

Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Lý luận chính trị: Trung cấp
Phụ trách:

- Chủ trì theo dõi, tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, báo cáo các chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án theo hình thức đối tác công - tư  và xây dựng cơ chế, chính sách về Du lịch ở các địa bàn Miền Đông của tỉnh, cụ thể: Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

- Theo dõi, tổng hợp các dự án đầu tư về hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (bao gồm dự án thuộc chương trình nước sạch 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng).

- Các dự án thuộc lĩnh vực môi trường: tài nguyên nước.

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp, đề xuất và thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Sở là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Tỉnh; trực tiếp tham mưu các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công tác thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;

 - Chủ trì thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực du lịch; thực hiện công tác tổng hợp chung danh mục các dự án ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phòng kinh tế ngành theo dõi.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

  

 

 

 

  

Chuyên viên: Phạm Hùng Thiện

Điện thoại di động: 0978.275.166

Email: phamhungthien@quangninh.gov.vn

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán - HV Tài chính

Lý luận chính trị: Trung cấp
Phụ trách:

Chủ trì theo dõi, tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, báo cáo các chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án theo hình thức đối tác công - tư  và xây dựng cơ chế, chính sách về Du lịch ở các địa bàn Miền Đông của tỉnh, cụ thể: Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà.

- Các dự án thuộc lĩnh vực môi trường: tài nguyên nước.

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp, đề xuất và thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Sở là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Tỉnh; trực tiếp tham mưu các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công tác thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;

 - Chủ trì thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực du lịch; thực hiện công tác tổng hợp chung danh mục các dự án ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phòng kinh tế ngành theo dõi.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

     Lĩnh vực phụ trách: Công nghiệp (không bao gồm các nội dung phụ trách của Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư), Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; Thương mại; Dịch vụ và Du lịch; Tài nguyên và môi trường; Dự trữ quốc gia.

  1. 1. Chủ trì, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các cơ chế chính sáchcủa tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
  2. 2. Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư côngthuộc lĩnh vực phụ trách.
  3. 3. Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững; (2) Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; (3) Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; (4) Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch; (5) Chương trình mục tiêu quốc gia (Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững).
  4. 4. Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư;thẩm định trình cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư ngoài ngân sáchthuộc lĩnh vực phụ trách.
  5. 5. Phối hợp thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.
  6. 6. Chủ trì, tổng hợp theo dõi các dự án ngoài ngân sách (nguồn vốn trong nước) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  7. 7. Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm IV, phụ lục đính kèm.

      8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 1001413