Phòng Kinh tế đối ngoại

                                                            
                                                   
     
Điện thoại: 0203.383.5693

                                                            Fax: 0203.383.8071

                                             Email: pktdn_skhdt@quangninh.gov.vn

                                                                   

 

 

 

 

  

 

Trưởng Phòng: Trần Thanh Phong

- Điện thoại: 0982.243.866

- Email: tranthanhphong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về mọi mặt công tác chuyên môn của phòng; có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, nội dung văn bản trước khi phát hành. 

Trực tiếp phụ trách công việc sau:

1. Chủ trì tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

2. Phụ trách chung lĩnh vực quản lý các dự án ODA;

3. Phụ trách theo dõi, phối hợp trong các hoạt động xúc tiến đầu tư;

4. Phụ trách lĩnh vực cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư;

5. Phụ trách các vấn đề liên quan tới Báo chí;

 

  

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Đào Thị Thanh Huyền
- Điện thoại: 0936.879.496
- Email: daothithanhhuyen@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quan hệ quốc tế
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

1. Chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi quản lý, vận động lĩnh vực quản lý các dự án NGOs;

2. Chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo chuyên môn hàng tháng, quý, năm lĩnh vực quản lý các dự án NGOs;

3. Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI theo danh sách được phân công;

4. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của phòng.

 

 

  

 

 

  

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
- Điện thoại: 0912.638.388
- Email: tranthanhtam
@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: 

      1. Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI theo danh sách được phân công;

2. Chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm, các báo cáo công tác cơ quan về lĩnh vực FDI;

3. Trực tiếp theo dõi, vận động, quản lý một số dự án ODA, NGOs;

4. Phối hợp thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của phòng;

5. Quản lý hệ thống, lưu trữ Giấy chứng nhận đầu tư; bản ghi nhớ hợp tác.

  

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Thanh Nga
- Điệ
n thoại: 0123.4700.120
- Email: tranthithanhnga@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế
- Lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
- Phụ
trách:
 1. 1. Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI theo danh sách được phân công;
 2. 2. Chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm, các báo cáo công tác cơ quan về lĩnh vực FDI;
 3. 3. Trực tiếp theo dõi, vận động, quản lý một số dự án ODA, NGOs;
 4. 4. Phối hợp thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của phòng;
 5. 5. Quản lý hệ thống, lưu trữ Giấy chứng nhận đầu tư; bản ghi nhớ hợp tác.


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      

     Lĩnh vực phụ trách: công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; hoạt động xúc tiến đầu tư; hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh thành phố.

 1. 1. Đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài trong phạm vi tỉnh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về đầu tư nước ngoài đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất.
 2. 2. Chủ trì thẩm định, vận động, thu hút, điều phối các dự án có nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợvà các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các trương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 3. 3. Theo dõi, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoàitrên địa bàn tỉnh;
 4. 4. Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương; (2) Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; (3) Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng và Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
 5. 5. Chủ trì tham mưu công tác hội nhập quốc tế, hợp tác với các tỉnh thành phố theo chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh;Chiến lược phát triển bền vững, Chương trình nghị sự 2030; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.
 6. 6. Chủ trì cập nhập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.
 7. 7. Đầu mối của Sở trong các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiếp thương mại biên mậu, hội nghị - hội nghị quốc tế; chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện các hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại.
 8. 8. Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm VI, phụ lục đính kèm.
 9. 9. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 287400