Phòng Kinh tế đối ngoại

18/05/2021

                                                            
                                                   
     
Điện thoại: 0203.383.5693

                                                            Fax: 0203.383.8071

                                             Email: pktdn_skhdt@quangninh.gov.vn

           

 

  

 

 

  

 Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
- Điện thoại: 0912.638.388
- Email: tranthanhtam
@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trá
ch: Phụ trách chung các mặt công tác của Phòng; chỉ đạo, điều hành công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về các hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

+ Phụ trách theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch và đầu tư liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư; thẩm định hồ sơ cấp/điều chỉnh/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI; xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra, hậu kiểm các dự án/doanh nghiệp có vốn nước ngoài,...

+ Phụ trách kế hoạch và đầu tư liên quan tới các chương trình, dự án ODA. Cụ thể: xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn ODA; thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương/điều chỉnh dự án đầu tư các dự án ODA; tổng hợp, thống kê, báo cáo, số liệu định kỳ, chuyên đề, sự vụ lĩnh vực quản lý ODA;

+ Phụ trách theo dõi, tổng hợp các nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực Tăng trưởng xanh, Chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) và các chương trình hợp tác với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam;

+ Phụ trách theo dõi Đề án hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với Nhật Bản;

+ Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI, ODA theo danh sách và nội dung được phân công;

+ Chịu trách nhiệm chính biên dịch tài liệu tiếng Anh (sách, bản đồ, powerpoint trình chiếu giới thiệu) bằng tiếng Anh;

+ Giải quyết các công việc của phòng và ký phiếu trình khi Trưởng phòng ủy quyền;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của Phòng.

        

 

  

 

 

  

 Phó Trưởng phòng: Đào Thị Thanh Huyền
- Điện thoại: 0936.879.496
- Email: daothithanhhuyen
@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quan hệ quốc tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trá
ch: 

+ Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch và đầu tư liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể: thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; thẩm định hồ sơ cấp/điều chỉnh/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI;

+ Chủ trì tổng hợp công tác báo cáo, thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất về lĩnh vực quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); công tác quản lý tài khoản quản trị hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và các ứng dụng quản lý thông tin hồ sơ dự án;

+ Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI, ODA theo danh sách và nội dung được phân công;

+ Phụ trách công tác quản lý các chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn nước ngoài thuộc các lĩnh vực Phòng được giao;

+ Theo dõi, quản lý tài liệu xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư.

+ Thực hiện công tác thanh, kiểm tra hoạt động các dự án FDI; công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp trong nước nhận phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Vận động, xúc tiến các dự án ODA; Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án ODA theo danh sách và nội dung được phân công;

+ Chịu trách nhiệm tổng hợp nội dung công việc và xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề về hoạt động công tác của Phòng;

+ Phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính; tham gia Ban kiểm soát Thủ tục hành chính của cơ quan và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của Phòng.

    

 

 

Chuyên viên: Phạm Thanh Tùng

- Điện thoại: 0982.461.184
- Email: phamthanhtung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý kinh tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Phụ trách:

+ Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch và đầu tư liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể: thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; thẩm định hồ sơ cấp/điều chỉnh/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI;

+ Chủ trì tổng hợp công tác báo cáo, thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất về lĩnh vực quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); công tác quản lý tài khoản quản trị hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và các ứng dụng quản lý thông tin hồ sơ dự án;

+ Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI, ODA theo danh sách và nội dung được phân công;

+ Phụ trách công tác quản lý các chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn nước ngoài thuộc các lĩnh vực Phòng được giao;

+ Theo dõi, quản lý tài liệu xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư.

+ Thực hiện công tác thanh, kiểm tra hoạt động các dự án FDI; công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp trong nước nhận phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Vận động, xúc tiến các dự án ODA; Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án ODA theo danh sách và nội dung được phân công;

+ Chịu trách nhiệm tổng hợp nội dung công việc và xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề về hoạt động công tác của Phòng;

+ Phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính; tham gia Ban kiểm soát Thủ tục hành chính của cơ quan và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của Phòng.

 

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Huệ
- Điện thoại: 0965.692.359
- Email: vuthihue1@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Đầu mối theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch và đầu tư liên quan tới công tác quản lý các dự án Phi chính phủ nước ngoài (INGOs). Cụ thể: xây dựng kế hoạch vận động, xúc tiến các dự án INGOs; thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chương trình, dự án; tổng hợp, thống kê, báo cáo, số liệu định kỳ, chuyên đề, sự vụ lĩnh vực quản lý INGOs).

+ Thực hiện thẩm định hồ sơ cấp/điều chỉnh/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI được giao;

+ Trực tiếp theo dõi, vận động, quản lý một số dự án FDI, ODA theo danh sách và nội dung được phân công.

+ Đầu mối theo dõi lĩnh vực Hội nhập quốc tế; tổng hợp báo cáo định kỳ lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế;

+ Phụ trách theo dõi các chương trình hợp tác đã ký kết với Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Anh, Liên Bang Nga;

+ Theo dõi hoạt động Hội, tổ chức Hội có yếu tố nước ngoài;

+ Chịu trách nhiệm biên dịch tài liệu tiếng Trung; phối hợp xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư: sách, bản đồ, powerpoint trình chiếu giới thiệu bằng tiếng Trung;

+ Phụ trách quản lý, hệ thống, lưu trữ công văn đi, đến; lưu giữ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hồ sơ giao trả kết quả thực hiện thủ tục đầu tư và các bản ghi nhớ hợp tác (file cứng và phần mềm quản lý công văn); quản lý văn phòng phẩm và công tác hành chính quản trị của phòng;

+ Chủ trì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của phòng; tham gia thành viên ban quản trị website của Sở; đầu mối cung cấp thông tin của Phòng vào website; cổng thông tin điện tử của Sở;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của Phòng.

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Nhung
- Điện thoại: 0913.562.668
- Email: nguyenhoangnhung@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế Kinh doanh Quốc tế.
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Đầu mối theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch và đầu tư liên quan tới công tác quản lý các dự án Phi chính phủ nước ngoài (INGOs). Cụ thể: xây dựng kế hoạch vận động, xúc tiến các dự án INGOs; thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chương trình, dự án; tổng hợp, thống kê, báo cáo, số liệu định kỳ, chuyên đề, sự vụ lĩnh vực quản lý INGOs).

+ Thực hiện thẩm định hồ sơ cấp/điều chỉnh/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI được giao;

+ Trực tiếp theo dõi, vận động, quản lý một số dự án FDI, ODA theo danh sách và nội dung được phân công.

+ Đầu mối theo dõi lĩnh vực Hội nhập quốc tế; tổng hợp báo cáo định kỳ lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế;

+ Phụ trách theo dõi các chương trình hợp tác đã ký kết với Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Anh, Liên Bang Nga;

+ Theo dõi hoạt động Hội, tổ chức Hội có yếu tố nước ngoài;

+ Chịu trách nhiệm biên dịch tài liệu tiếng Trung; phối hợp xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư: sách, bản đồ, powerpoint trình chiếu giới thiệu bằng tiếng Trung;

+ Phụ trách quản lý, hệ thống, lưu trữ công văn đi, đến; lưu giữ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hồ sơ giao trả kết quả thực hiện thủ tục đầu tư và các bản ghi nhớ hợp tác (file cứng và phần mềm quản lý công văn); quản lý văn phòng phẩm và công tác hành chính quản trị của phòng;

+ Chủ trì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của phòng; tham gia thành viên ban quản trị website của Sở; đầu mối cung cấp thông tin của Phòng vào website; cổng thông tin điện tử của Sở;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công và các công việc đột xuất của Phòng.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      

     Lĩnh vực phụ trách: công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; hoạt động xúc tiến đầu tư; hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh thành phố.

  1. 1. Đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài trong phạm vi tỉnh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về đầu tư nước ngoài đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất.
  2. 2. Chủ trì thẩm định, vận động, thu hút, điều phối các dự án có nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợvà các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các trương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  3. 3. Theo dõi, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoàitrên địa bàn tỉnh;
  4. 4. Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương; (2) Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; (3) Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng và Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
  5. 5. Chủ trì tham mưu công tác hội nhập quốc tế, hợp tác với các tỉnh thành phố theo chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh;Chiến lược phát triển bền vững, Chương trình nghị sự 2030; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.
  6. 6. Chủ trì cập nhập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.
  7. 7. Đầu mối của Sở trong các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiếp thương mại biên mậu, hội nghị - hội nghị quốc tế; chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện các hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại.
  8. 8. Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm VI, phụ lục đính kèm.
  9. 9. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1072
Đã truy cập: 1532473