Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

08/06/2021

 

                                             PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

                                                       Điện thoại: 0203.383 4300

                                                            Fax: 0203.383 8071
                                             Email:
pdkkd_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

 

Trưởng phòng: Bùi Thị Hồng Vân
- Điện thoại: 0915.144.838

- Email: buihongvan@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: Phụ trách điều hành, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về mọi hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

 1.  1. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 2.   2. Chủ trì theo dõi việc triển khai, thực hiện Đề án 30; các chương trình, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyên môn của Phòng;
 3.   3. Chủ trì thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký doanh nghiệp và bộ phận "một cửa liên thông";
 4.   4. Phụ trách việc báo cáo thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cung cấp thông tin cho Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;
 5.   5. Theo dõi, tổng hợp doanh nghiệp có vốn nhà nước theo lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.
 6.   6. Chỉ đạo thực hiện việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Việt Dung
- Điện thoại: 0985.462.999

- Email: phamthivietdung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp.

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

 1.  1. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 2.  2. Chủ trì thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký doanh nghiệp và bộ phận "một cửa liên thông";
 3.   3. Phụ trách việc báo cáo thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cung cấp thông tin cho Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;
 4.   4. Theo dõi, tổng hợp doanh nghiệp có vốn nhà nước theo lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

   

 

 

 

 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hùng

- Điện thoại di động: 0915.055.138

- Email: nguyenduchung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân tin học.

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

         1. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

         2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

        3. Thực hiện quy trình thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định của pháp luật; Phụ trách công nghệ thông tin của Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS) tỉnh Quảng Ninh;

         4. Chủ trì theo dõi việc triển khai, thực hiện Đề án 30; chương trình ISO, các chương trình, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyên môn của Phòng;

        5. Thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, báo cáo, trình duyệt theo quy trình đăng ký kinh doanh; Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã xử lý trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quy trình xử lý trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Phan Thị Thu Hà

- Điện thoại: 0904.735.228

- Email: phanthithuha@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp, Trung cấp kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

       1. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; chuyên trách hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

        2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa;

       3. Thực hiện việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Phụ trách dữ liệu của Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS) tỉnh Quảng Ninh;

      4. Theo dõi, tổng hợp việc trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh;

       5. Hướng dẫn thủ tục đăng ký, điều kiện kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu; theo dõi và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế đối ngoại;

      6. Thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, báo cáo, trình duyệt theo quy trình đăng ký kinh doanh; Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã xử lý trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quy trình xử lý trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Lã Minh Thắng

- Điện thoại: 0902.006.087

- Email: laminhthang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

       1. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; chuyên trách hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

        2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa;

       3. Thực hiện việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Phụ trách dữ liệu của Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS) tỉnh Quảng Ninh;

      4. Theo dõi, tổng hợp việc trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh;

       5. Hướng dẫn thủ tục đăng ký, điều kiện kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu; theo dõi và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế đối ngoại;

      6. Thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, báo cáo, trình duyệt theo quy trình đăng ký kinh doanh; Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã xử lý trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quy trình xử lý trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Đinh Thị Thu Hà
- Điện thoại: 0168.608.9999

- Email: dinhthithuha@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

        1. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

        2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa

        3. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân liên quan khi có yêu cầu.

        4. Thực hiện việc theo dõi, tổng hợp thu lệ phí đăng ký kinh doanh, quyết toán lệ phí đăng ký kinh doanh với Văn phòng Sở

       5. Thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, báo cáo, trình duyệt theo quy trình đăng ký kinh doanh; Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã xử lý trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quy trình xử lý trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

        

 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Liên
- Điện thoại: 0365.009.009

- Email: phamthilien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế bảo hiểm.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Phụ trách:

      1. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

        2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa

        3. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân liên quan khi có yêu cầu.

     4. Thực hiện việc theo dõi, tổng hợp thu lệ phí đăng ký kinh doanh, quyết toán lệ phí đăng ký kinh doanh với Văn phòng Sở

        5. Thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, báo cáo, trình duyệt theo quy trình đăng ký kinh doanh; Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã xử lý trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quy trình xử lý trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      1. Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung:

      - Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã.

      -  Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia vềđăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

      - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp;

      - Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơđăng ký doanh nghiệp;

      - Xử lý vi phạm các quy định vềđăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định;

      - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 1. 2. Chủ trì, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước (bao gồm cả cơ chế chính sách) về phát triển Doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã.
 2. 3. Chủ trì các nội dung liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở.
 3. 4. Chủ trì thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và tham gia giải quyết các phát sinh của doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới của doanh nghiệp; doanh nghiệp Nhà nước;
 4. 5. Đầu mối phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của các công ty cổ phần, công ty TNHH trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ của Ban chỉ đạo của tỉnh giao cho Sở theo quy định tại Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty TNHH.Đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và doanh nghiệp quy định tại Điểm I, phụ lục kèm theo.

6.   6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1094
Đã truy cập: 1451876