Phòng thẩm định và Giám sát đầu tư

 

                                           PHÒNG THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

                                                       Điện thoại: 0203.383 6294

                                                            Fax: 0203.383 8071
                                      

 

 

 

 

 

Trưởng Phòng:  Phạm Thành Hưng 
- Điện thoại: 0976.122.999

- Email: phamthanhhung_skhdt@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế Đầu tư
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

- Đầu mối tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

- Đầu mối tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công lĩnh vực hạ tầng trên địa bàn khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

- Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Vũ Xuân Huyên

- Điện thoại: 0912.088.368

- Email: vuxuanhuyen@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

- Đầu mối tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo liên quan đến các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; tham mưu cấp-điều chỉnh-thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung khác liên quan đối với các dự án ngoài ngân sách, dự án theo hình thức đối tác công tư (viết tắt PPP) thuộc địa bàn các huyện Miền Tây (Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Hạ Long, bao gồm cả các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn theo dõi) và một số dự án khác theo phân công cụ thể.

- Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Quân

- Điện thoại: 0902.036.688

- Email: nguyenhongquan_skh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

 

- Đầu mối tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp thuộc lĩnh vực giao thông. Đầu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác đấu thầu.

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; tham mưu cấp-điều chỉnh-thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung khác liên quan đối với các dự án sau:

+ Dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực giao thông do khối Sở, ngành làm chủ đầu tư.

+ Dự án PPP thuộc lĩnh vực giao thông trên địa bàn Tỉnh.

- Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Xuân Anh

- Điện thoại: 0904.058.775

- Email: vuxuananh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ lâm nghiệp

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

- Đầu mối tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp thuộc lĩnh vực đô thị, trụ sở làm việc. Đầu mối tổng hợp chính sách và xây dựng báo cáo dự án đầu tư theo hình thức PPP.

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; tham mưu cấp-điều chỉnh-thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung khác liên quan đối với các dự án sau:

+ Dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc địa bàn các huyện Miền Đông (Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình  Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, gồm cả các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn theo dõi).

+ Dự án đầu tư công về phát triển đô thị, nhà ở, trụ sở làm việc trên địa bàn Tỉnh (trừ các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu).

- Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 Chuyên viên: Giang Thanh Tùng

- Điện thoại: 0936.708.028

 - Email: giangthanhtung@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Kỹ sư kinh tế.

 - Lý luận chính trị: Sơ cấp
 - Phụ trách: 

       + Tổng hợp kế hoạch cả Phòng và đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

       + Tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công lĩnh vực giao thông do các địa phương làm chủ đầu tư.

       + Tham gia thẩm định dự án đầu tư PPP có yếu tố nước ngoài, dự án đầu tư PPP và một số dự án đầu tư công khác.

       + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Vũ

- Điện thoại: 0911797878

 

- Email: nguyenvu.skhvdt@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế

 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+Tổng hợp kế hoạch cả Phòng và đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

+ Quản lý công văn đi, đến và các tài liệu lưu trữ; giúp Trưởng phòng theo dõi tiến độ xử lý công việc chung; tổng hợp báo cáo công tác theo định kỳ.

+ Tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công lĩnh vực giao thông do các địa phương làm chủ đầu tư.

+ Tham gia thẩm định dự án đầu tư PPP có yếu tố nước ngoài, dự án đầu tư PPP và một số dự án đầu tư công khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Vũ 

- Điện thoại: 0944199900

 -  Email: nguyenvu.skhvdt@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Tổng hợp kế hoạch cả Phòng và đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

+ Tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công lĩnh vực giao thông do các địa phương làm chủ đầu tư.

+ Tham gia thẩm định dự án đầu tư PPP có yếu tố nước ngoài, dự án đầu tư PPP và một số dự án đầu tư công khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

  

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

      Lĩnh vực phụ trách: Công nghiệp; Giao thông; Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; Kho tàng; Quản lý nhà nước; Phát triển đô thị; Phát triển nhà ở.

  1. 1. Chủ trì, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các cơ chế chính sách của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
  2. 2. Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư côngthuộc lĩnh vực phụ trách.
  3. 3. Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; (2) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; (3) Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (4) Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích;
  4. 4. Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định trình cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư ngoài ngân sáchthuộc lĩnh vực phụ trách;
  5. 5. Đầu mối tiếp nhận, thẩm định danh mục dự án; đăng tải danh mục dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  6. 6. Chủ trì thực hiện chức năng đầu mối các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh; xây dựng báo cáo tổng thể về giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ của tỉnh; hướng dẫn các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng. Chủ trì thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư. Quản lý hệ thống dữ liệu liệu về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh trong hệ thống quản lý dữ liệu giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cung cấp thông tin về tình hình đầu tư.
  7. 7. Thực hiện chức năng đầu mối tổng hợp, báo cáo, theo dõi, thực hiện và hướng dẫn hoạt động lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư và phân cấp trong lĩnh vực đầu tư.
  8. 8. Đầu mối thực hiện chức năng của Sở tham gia quản lý các quỹ duy tu bảo trì đường bộ, phát triển đất, phát triển nhà. Đầu mối chủ trì, tổng hợp, theo dõi các công trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.
  9. 9. Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm V, phụ lục kèm theo.
  10. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 663
Đã truy cập: 368686