Phòng thẩm định và Giám sát đầu tư

18/01/2021

 

                                           PHÒNG THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

                                                       Điện thoại: 0203.383 6294

                                                            Fax: 0203.383 8071
                                      

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng phụ trách:  Vũ Minh Tâm
- Điện thoại: 0912.261.688

- Email: vuminhtam@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Quản lý tài chính - Nhà nước.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về các hoạt động của Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Chỉ đạo, điều hành Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ký phiếu trình và ký nháy các văn bản do Phòng tham mưu đề xuất.

+ Tổng hợp kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm; cơ chế chính sách liên quan đến các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

+ Tổng hợp báo cáo, kế hoạch công tác năm, tháng của Phòng; Triển khai, đôn đốc các thành viên của Phòng thực hiện kế hoạch công tác; Chủ trì họp sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng của Phòng; Đầu mối, chủ trì công tác thanh tra, kiểm toán liên quan đến phòng

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở trách giao.

 


 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Quân

- Điện thoại: 0902.036.688

- Email: nguyenhongquan_skh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp thuộc lĩnh vực giao thông. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác đấu thầu.

+ Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung khác liên quan đối với các dự án: Dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực giao thông do Sở GTVT, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thong và các dự án do khối tỉnh làm chủ đầu tư; Dự án PPP thuộc lĩnh vực giao thông trên địa bàn Tỉnh.

+ Theo dõi, thực hiện công tác giám sát đầu tư các dự án trong ngân sách, dự án PPP theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

+ Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở hoặc Trưởng phòng phân công.

  

  

 

 

 Chuyên viên: Giang Thanh Tùng

- Điện thoại: 0936.708.028

 - Email: giangthanhtung@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Kỹ sư kinh tế.

 - Lý luận chính trị: Sơ cấp
 - Phụ trách: 

+ Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án trong, ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Đầu mối tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn Tỉnh.

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, điện trên địa bàn Tỉnh.

+ Theo dõi, tổng hợp, xây dựng chính sách thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đầu mối theo dõi, tổng hợp công tác giám sát và đánh giá đầu tư dự án đầu tư công. Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án trong, ngoài ngân sách, dự án PPP theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

+ Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung khác liên quan đối với các dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; lĩnh vực công nghiệp, cấp thoát nước, xử lý nước thải.

+ Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

  

  

 

 

 Chuyên viên: Ngô Trọng Nghĩa

- Điện thoại: 0877.882588

 - Email: ngotrongnghia@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 - Lý luận chính trị: Trung cấp
 - Phụ trách: 

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, điện trên địa bàn Tỉnh.

+ Theo dõi, tổng hợp, xây dựng chính sách thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đầu mối theo dõi, tổng hợp công tác giám sát và đánh giá đầu tư dự án đầu tư công. Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án trong, ngoài ngân sách, dự án PPP theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

+ Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung khác liên quan đối với các dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; lĩnh vực công nghiệp, cấp thoát nước, xử lý nước thải.

+ Đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

   

 

 

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Bảo Châu

- Điện thoại: 0935.828.688

 - Email: nguyenhoangbaochau@quangninh.gov.vn
 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý kinh tế; cử nhân kinh tế quốc tế và thương mại
 - Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:
+ Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng báo cáo tổng hợp dự án đầu tư đối với các dự án trong, ngoài ngân sách trên địa bàn các địa phương: Hải Hà, Đầm Hà. 

+  Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo khả thi, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và nội dung khác liên quan đối với dự án đầu tư công đối với các dự án trên địa bàn theo dõi.

+  Tổng hợp kế hoạch cả Phòng và đề xuất kế hoạch đầu tư (bao gồm cả kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm) đối với các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi.

+ Theo dõi, thực hiện công tác giám sát đầu tư các dự án trong, ngoài ngân sách, dự án PPP theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

      Lĩnh vực phụ trách: Công nghiệp; Giao thông; Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; Kho tàng; Quản lý nhà nước; Phát triển đô thị; Phát triển nhà ở.

  1. 1. Chủ trì, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các cơ chế chính sách của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
  2. 2. Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư côngthuộc lĩnh vực phụ trách.
  3. 3. Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; (2) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; (3) Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (4) Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích;
  4. 4. Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định trình cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư ngoài ngân sáchthuộc lĩnh vực phụ trách;
  5. 5. Đầu mối tiếp nhận, thẩm định danh mục dự án; đăng tải danh mục dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  6. 6. Chủ trì thực hiện chức năng đầu mối các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh; xây dựng báo cáo tổng thể về giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ của tỉnh; hướng dẫn các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng. Chủ trì thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư. Quản lý hệ thống dữ liệu liệu về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh trong hệ thống quản lý dữ liệu giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cung cấp thông tin về tình hình đầu tư.
  7. 7. Thực hiện chức năng đầu mối tổng hợp, báo cáo, theo dõi, thực hiện và hướng dẫn hoạt động lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư và phân cấp trong lĩnh vực đầu tư.
  8. 8. Đầu mối thực hiện chức năng của Sở tham gia quản lý các quỹ duy tu bảo trì đường bộ, phát triển đất, phát triển nhà. Đầu mối chủ trì, tổng hợp, theo dõi các công trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.
  9. 9. Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm V, phụ lục kèm theo.
  10. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 1327129