Phòng Tổng hợp, quy hoạch

15/02/2022

                                             PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

                                                      Điện thoại: 0203.3835.687      

                                                         
                                    
     
   


 

 

 

 

 

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Trang
- Điện thoại: 0912.088.508
- Email: 
nguyenthithutrang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kinh tế Đối ngoại, Cử nhân ngôn ngữ Anh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
-
Phụ trách: Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các mặt công tác chuyên môn thuộc Phòng theo dõi; có trách nhiệm tổng hợp rà soát các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến sự phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các vấn đề khác.

Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

+ Chủ trì tổng hợp theo dõi công tác cải cách hành chính của phòng.

+ Phối hợp triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công. Thường trực giải quyết các công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

   

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Hùng Thiện

- Điện thoại: 0978.275.166

- Email: phamhungthien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán - HV Tài chính
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

Chủ trì theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn và hàng năm, kiến nghị cử tri của 13/13 địa phương.

+ Chủ trì cập nhập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước; công tác thu hồi vốn ứng; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh.

+ Trực tiếp theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, UBND các huyện thị xã thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Phối hợp cung cấp hồ sơ, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận của Thanh tra, kiểm toán; theo dõi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

         

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Trọng Hòa

- Điện thoại: 0919.908.288

- Email: hoangtronghoa@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Chiến lược; Thạc sĩ Quản lý quốc tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, giám sát các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong công tác triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh. Tổng hợp báo cáo công tác quản lý và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh.

+ Chủ trì trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm của tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý và cả năm.

+ Tổng hợp theo dõi hợp tác liên kết vùng; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương;

+ Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số của phòng.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

+ Chủ trì tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Sở. 

   

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Quang Trung

- Điện thoại: 0972.048.990

- Email: nguyenquantrung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng Tài chính; Thạc sĩ Quản lý đầu tư.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Phụ trách:

Chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

+ Chủ trì, tổng hợp đưa tin bài thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng tại trang Facebook – Fanpage của Sở. Theo dõi tổng hợp tình hình xử lý văn bản của phòng, chủ động tham mưu Lãnh đạo phòng xử lý đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo.

+ Phối hợp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý và cả năm; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác giải ngân.

+ Phối hợp thực hiện công tác thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.             

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng:  Phòng Tổng hợp, Quy hoạch là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Sở trong công tác: (1) Quy hoạch tỉnh; (2) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (3) Kế hoạch đầu tư công; (4) Quốc phòng, an ninh, tư pháp.

2. Nhiệm vụ

a) Lập, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; giám sát quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh. Tham mưu chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm và 05 năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Tỉnh:

- Chủ trì tổng hợp, cân đối, xây dựng nguồn vốn, kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm do các phòng, đơn vị trong Sở đề xuất, tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tham mưu phân bổ tất cả các nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương (trừ các chương trình MTQG, xây dựng NTM, dân tộc, giảm nghèo bền vững).

- Chủ trì cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và hệ thống quản lý dự án của tỉnh.

d) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giám sát đánh giá đầu tư, kiến nghị đấu thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Tổng hợp, theo dõi phần mềm quản lý dự án đầu tư công.

đ) Chủ trì chuẩn bị nội dung phục vụ Kiểm toán ngân sách địa phương hàng năm (không gồm kiểm toán theo chuyên đề);

e) Chủ trì chuẩn bị nội dung làm việc của Ban thường vụ Tỉnh ủy với Ban thường vụ cấp huyện.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 1569257