Phòng Tổng hợp, quy hoạch

15/02/2022

                                             PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

                                                      Điện thoại: 0203.3835687      

                                                           Fax: 0203.383.8071
                                    
     
   

 

Trưởng phòng: Bùi Tuấn Anh

- Điện thoại:  0916.248.868

- Email: buituananh.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ quản trị nhân lực; Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các mặt công tác chuyên môn thuộc Phòng theo dõi; có trách nhiệm tổng hợp rà soát các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến sự phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các vấn đề khác.

+ Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Ngành.

+ Tổng hợp tình hình hoạt động về chuyên môn của Ngành và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của Lãnh đạo sở.

+ Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua, khen thưởng của phòng.

+ Trong trường hợp có nhiều chương trình công tác của cơ quan, trưởng phòng có thể ủy quyền cho các Phó trưởng phòng hoặc chuyên viên thực hiện một số công việc cụ thể.

    

 

 

 

 

 

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Trang
- Điện thoại: 0912.088.508
- Email: 
nguyenthithutrang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kinh tế Đối ngoại, Cử nhân ngôn ngữ Anh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

+ Chủ trì tổng hợp theo dõi công tác cải cách hành chính của phòng.

+ Phối hợp triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công. Thường trực giải quyết các công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà
- Điện thoại: 0936.392.666
- Email: 
nguyenmanhha@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

Chủ trì, phối hợp các đơn vị trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh. Theo dõi tổng hợp, cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Tỉnh quản lý theo kế hoạch;.

+ Chủ trì tổng hợp, theo dõi xử lý các nội dung liên quan đến thanh tra, kiểm toán,… thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

  

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Hùng Thiện

- Điện thoại: 0978.275.166

- Email: phamhungthien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán - HV Tài chính
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

Chủ trì theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn và hàng năm, kiến nghị cử tri của 13/13 địa phương.

+ Chủ trì cập nhập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước; công tác thu hồi vốn ứng; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh.

+ Trực tiếp theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, UBND các huyện thị xã thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Phối hợp cung cấp hồ sơ, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận của Thanh tra, kiểm toán; theo dõi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

         

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Trọng Hòa

- Điện thoại: 0919908288

- Email: hoangtronghoa.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Chiến lược; Thạc sĩ Quản lý quốc tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, giám sát các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong công tác triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh. Tổng hợp báo cáo công tác quản lý và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh.

+ Chủ trì trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm của tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý và cả năm.

+ Tổng hợp theo dõi hợp tác liên kết vùng; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương;

+ Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số của phòng.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

+ Chủ trì tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Sở. 

   

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Quang Trung

- Điện thoại: 0972.048.990

- Email: nguyenquantrung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng Tài chính; Thạc sĩ Quản lý đầu tư.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

Chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

+ Chủ trì, tổng hợp đưa tin bài thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng tại trang Facebook – Fanpage của Sở. Theo dõi tổng hợp tình hình xử lý văn bản của phòng, chủ động tham mưu Lãnh đạo phòng xử lý đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo.

+ Phối hợp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý và cả năm; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác giải ngân.

+ Phối hợp thực hiện công tác thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.             

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp, Quy hoạch được phân công theo 1033/QĐ-KHĐT ngày 24/3/2022, Quyết định số 4173/QĐ-KHĐT ngày 27/10/202 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh về ban hành quy chế làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, bao gồm:

1. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh.

3. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ (theo tháng, quý, 6 tháng và cả năm) thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Sở, trong đó cần tham mưu xác định tõ các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như: GRDP, cơ cấu kinh tế theo ngành lĩnh vực, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Icor, TFP, năng suất lao động xã hội.

4. Chủ trì tham mưu phân bổ tất các nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, không bao gồm nguồn vốn ODA và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

6. Phối hợp thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng phụ trách

7. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1180
Đã truy cập: 1245866