Phòng Tổng hợp, quy hoạch

15/02/2022

 

                                            PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

                                                      Điện thoại: 0203.383.5083     

                                                           Fax: 0203.383.8071
                                    
      Email:
pthqlqh_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

Trưởng phòng: Bùi Tuấn Anh

- Điện thoại:  0916.248.868

- Email: buituananh.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ quản trị nhân lực; Cử nhân kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các mặt công tác chuyên môn thuộc Phòng theo dõi; có trách nhiệm tổng hợp rà soát các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến sự phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các vấn đề khác.

+ Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Ngành.

+ Tổng hợp tình hình hoạt động về chuyên môn của Ngành và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của Lãnh đạo sở.

+ Trong trường hợp có nhiều chương trình công tác của cơ quan, trưởng phòng có thể ủy quyền cho các Phó trưởng phòng hoặc chuyên viên thực hiện một số công việc cụ thể.

    

 

 

 

 

 

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Trang
- Điện thoại: 0912471889
- Email: 
nguyenthithutrang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kinh tế Đối ngoại.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khối quốc phòng, an ninh, tư pháp. Trực tiếp thẩm định các dự án, công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp theo nhiệm vụ của phòng. Thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

+ Chủ trì tổng hợp theo dõi đề xuất các nội dung liên quan đến Chiến lược biển; Công tác cải cách hành chính của phòng.

+ Phối hợp triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà
- Điện thoại: 0984.094.094
- Email: 
nguyenmanhha@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh. Thực hiện các báo cáo về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, quản lý đầu tư đối với các dự án trong và ngoài ngân sách.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

  

Chuyên viên: Phạm Quỳnh Ngân

- Điện thoại: 0978.155.781

 - Email: phamquynhngan@quangninh.gov.vn
 - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh
 - Lý luận chính trị:  Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm của tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý và cả năm; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

+ Trực tiếp theo dõi xử lý các nội dung liên quan đến các địa phương: Hạ Long, Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Hồng Hưng

- Điện thoại: 0383.899.998

- Email: nguyenhonghung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì tổng hợp báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri các địa phương, đơn vị; Tổng hợp báo cáo kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; công tác thu hồi vốn ứng; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh.

+ Phối hợp cung cấp hồ sơ, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận của Thanh tra, kiểm toán.

+ Trực tiếp theo dõi xử lý các nội dung liên quan đến các địa phương: Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Cẩm Phả, Cô Tô, Vân Đồn.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

         

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Trọng Hòa

- Điện thoại: 0919908288

- Email: hoangtronghoa.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt. Tổng hợp báo cáo công tác quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

+ Tổng hợp theo dõi hợp tác liên kết vùng; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

      

 

   

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Quang Trung

- Điện thoại: 0972.048.990

- Email: nguyenquantrung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng Tài chính; Thạc sĩ Quản lý đầu tư.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Chỉ trì cập nhập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước; hệ thống chính quyền điện tử.

+ Theo dõi tổng hợp tình hình xử lý văn bản của phòng, chủ động tham mưu Lãnh đạo phòng xử lý đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo.

+ Phối hợp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý và cả năm; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác giải ngân.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.             

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp, Quy hoạch được phân công theo 688/QĐ-KHĐT ngày 12/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, bao gồm:

  1. - Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương.
  2. - Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh. Thực hiện các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; các báo cáo chuyên đề khác của tỉnh định kỳ hoặc đột xuất; Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, quản lý đầu tư đối với các dự án trong và ngoài ngân sách.
  3. - Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư công thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh (trừ các dự án kè, mốc biên giới; kè sông biên giới).
  4. - Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm; (2) Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy; (3) Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo; (4) Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.
  5. - Phối hợp thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.
  6. - Phối hợp cùng Văn phòng Sở tổ chức thực hiện việc hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Ngành Kế hoạch và Đầu tư; công tác tổng kết nghiệp vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư hàng năm.
  7. - Chỉ trì cập nhập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
  8. - Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm II, phụ lục đính kèm.
  9. - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 385
Đã truy cập: 1001408