Thanh tra Sở

18/01/2021

 

                                                       

                                                        THANH TRA SỞ

                                                     Điện thoại: 0203.383.3720

                                                          Fax: 0203.383.8071
                                               Email: ttrs_khdt@quangninh.gov.vn

 

  


 

 

 

Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Mai Hiên

- Điện thoại: 0983.706.618

- Email: nguyenthimaihien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

 1. 1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 2. 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra.
 3. 3. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 4. 4. Theo dõi và trực tiếp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát Đầu tư các dự án sử dụng vốn Đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 5. 5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị tổ chức thuộc quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

        6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc sở.

 

  

 

 
Phó Chánh thanh tra: Trần Xuân Cương

- Điện thoại:  0936.600 929

- Email: tranxuancuong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế; Cử nhân Văn hoá du lịch, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:           
1. Thanh tra, kiểm tra về ​lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; địa bàn các huyện: Bình Liêu, Cô Tô, Hoành Bồ.

2. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra, lãnh đạo cơ quan.

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  

 1. 1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện; Đề xuất Giám đốc trưng tập cán bộ, công chức của các phòng ban, đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia Đoàn thanh tra của Sở khi cần thiết.

2.   2. Hoạt động Thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

 1. 3. Hoạt động Thanh tra chuyên ngành: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
 2. 4. Thường trực của Sở về công tác tiếp công dân; Theo dõi, đôn đốc và phối hợp cùng các phòng thuộc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Đơn vị; tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 3. 5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 4. 6. Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.
 5. 7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.
 6. 8. Chủ trì tham mưu thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với các dự án vi phạm pháp luật (không bao gồm các dự án FDI); theo dõi, tổng hợp kết quả cập nhật thông tin dự án thuộc nhiệm vụ tham mưu xử lý của các phòng chuyên môn trên Hệ thống phần mềm quản lý dự án (nguồn vốn ngoài ngân sách);

Lưu ý: Các phòng chuyên môn sau khi thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án có sử dụng đất, mặt nước (vốn ngoài ngân sách), định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, gửi kết quả gồm: tóm tắt nội dung và kèm theo bản scan: văn bản tham gia ý kiến tờ trình/GCN ĐKĐT/GCNĐKĐT điều chỉnh về Thanh tra Sở để tổng hợp, cập nhật bổ sung thông tin vào phần mềm Hệ thống quản lý dự án.

 1. 9. Phối hợp với Văn phòng Sở hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra kế hoạch và đầu tư. Làm đầu mối phối hợp công tác giữa Sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Kế hoạch và đầu tư.
 2. 10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 1250044