Thanh tra Sở

18/01/2021

 

                                                       

                                                        THANH TRA SỞ

                                                     Điện thoại: 0203.383.3720

                                                          Fax: 0203.383.8071
                                               Email: ttrs_khdt@quangninh.gov.vn

 

  


 

 

 

Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Mai Hiên

- Điện thoại: 0983.706.618

- Email: nguyenthimaihien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

  1. 1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  2. 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra.
  3. 3. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  4. 4. Theo dõi và trực tiếp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát Đầu tư các dự án sử dụng vốn Đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
  5. 5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị tổ chức thuộc quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

        6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc sở.

 

  

 

 
Phó Chánh thanh tra: Trần Xuân Cương

- Điện thoại:  0936.600 929

- Email: tranxuancuong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế; Cử nhân Văn hoá du lịch, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:           
1. Thanh tra, kiểm tra về ​lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; địa bàn các huyện: Bình Liêu, Cô Tô, Hoành Bồ.

2. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra, lãnh đạo cơ quan.

   

  

 

 
Thanh tra viên: Nguyễn Trung Kiên

- Điện thoại:  0389.698588

- Email: nguyentrungkien6@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân Luật kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Phụ trách:           
1. Thanh tra, kiểm tra về ​lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; địa bàn các huyện: Bình Liêu, Cô Tô, Hoành Bồ.

2. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra, lãnh đạo cơ quan.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  

1. Chức năng: Thanh tra Sở là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có con dấu riêng. Thanh tra Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; (2) Thường trực tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở, báo cáo Giám đốc sở xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra sở trong kế hoạch thanh tra của tỉnh; thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc sở; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi mà Sở được giao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước.

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Sở và quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở;

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân;

e) Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; Theo dõi, đôn đốc và phối hợp cùng các phòng thuộc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư hàng năm; theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

i) Chủ trì tham mưu thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với các dự án vi phạm pháp luật về đầu tư (không bao gồm các dự án FDI).

k) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

l) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 629
Đã truy cập: 1568512