Phòng Khoa giáo, Văn xã

15/02/2022

                                  

                                    PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

                                            Điện thoại: 0203.383.5192

                                                           Fax: 0203.383.8071

                                           Email: pvhxhdl_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

  

Trưởng phòng: Tạ Thiên Hỹ

- Điện thoại: 0932.206.688

- Email: tathienhy@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu; Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; chủ động đề xuất, tham mưu, giúp cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt việc quản lý và điều hành công việc chuyên môn; có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; các vấn đề xã hội khác; chỉ đạo quản lý, lưu trữ công văn đi - đến của phòng; công tác hành chính của Phòng;

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo, trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi;

+ Theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực của VX1, VX6;

+ Trong trường hợp có nhiều chương trình công tác của cơ quan, Trưởng phòng có thể uỷ quyền cho các chuyên viên khác xử lý giúp việc thẩm định đầu tư;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan phân công.

  

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Đạt

- Điện thoại: 0915.771.246

- Email: phamquocdat@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Kỹ sư nông nghiệp
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: 
+ Là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo và lĩnh vực, ngành theo dõi quản lý; chịu trách nhiệm đầu mối tổng hợp báo cáo của các ngành về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phòng theo dõi. Thường trực giải quyết các công việc có liên quan khi Trưởng phòng đi vắng;

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; các trường Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp; hệ thống các trường Đảng, trường Đoàn, các trường chuyên biệt;

+ Triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc phòng theo dõi, phụ trách;

+ Giúp Trưởng phòng theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực của VX3, VX2;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

   

 

  

Chuyên viên: Nguyễn Văn Tiến

- Điện thoại: 0899158565

- Email: nguyenvantien.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ CNTT; Cử nhân kinh tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:
+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Thông tin và Truyền thông; Trung truyền thông tỉnh Quảng Ninh;

+ Quản trị kỹ thuật mạng và Website, Facebook, Fanpage của cơ quan;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình nhiệm vụ công nghệ thông tin tại cơ quan;

+ Triển khai nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại phòng;

+ Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

  

 

  

Chuyên viên: Dương Quang Trường

- Điện thoại: 0982.267.569

- Email: duongquangtruong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Kế toán; Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc; hệ thống các trường dạy nghề; các cơ quan khối đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp;

+ Chịu trách nhiệm xử lý và tổng hợp báo cáo chung, đôn đốc theo dõi, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phòng theo dõi và lĩnh vực được giao;

+ Thực hiện tổng hợp theo dõi việc triển khai nhiệm vụ công việc của các thành viên trong phòng; thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm và đột xuất, báo cáo các nội dung liên quan đến các dự án, công tác đấu thầu, báo cáo tiết kiệm, phòng chống lãng phí, cải cách hành chính của phòng;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Ba Chẽ, huyện Cô Tô;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

     

 

Chuyên viên: Nguyễn Thu Bích
- Điện thoại: 0343556754

- Email: nguyenthubich.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:  

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành Y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình;

+ Thực hiện tổng hợp và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Hải Hà, huyện Tiên Yên, thành phố Cẩm Phả;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đoàn Mai Anh
- Điện thoại: 0915.121.618
- Email: nguyendoanmaianh@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Ngân hàng tài chính 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Văn hóa - Thể thao và các đơn vị trực thuộc; Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Vân Đồn, thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

       

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

 

1. Chức năng: Phòng Khoa giáo, văn xã là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác: (1) Quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các ngành, lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh - Xã hội; Văn hóa - Thể thao; Khoa học - Công nghệ; Thông tin truyền thông;(2) Công tác tôn giáo; (3) Công tác Thanh niên và các tổ chức hội; (4) Phát triển bền vững.

2. Nhiệm vụ

a) Chủ trì hướng dẫn, thẩm định, trình phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch, dự toán lập quy hoạch các loại quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định đối với ngành, lĩnh vực được phân công; đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công cho công tác quy hoạch; tổ chức thẩm định các nội dung đề xuất của ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi để tích hợp vào quy hoạch Tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn, góp ý, đôn đốc, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Chủ trì xây dựng, đề xuất và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch 05 năm và hàng năm về: Phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư phát triển, trong đó đề xuất kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm đối với ngành, lĩnh vực được phân công.

c) Chủ trì giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công:

- Đối với các dự án đầu tư vốn ngân sách Nhà nước: Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công.

- Đối với các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Chủ trì thẩm định, tổng hợp báo cáo thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/chấp thuận nhà đầu tư/chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; chủ trì thẩm định, trình duyệt các thủ tục trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo phân cấp, ủy quyền của UBND Tỉnh; đề xuất, xây dựng cơ chế đặc thù gắn với dự án; tham gia ý kiến thẩm định, thẩm tra đối với các hồ sơ do các Sở, ngành khác gửi đến Sở theo thủ tục hành chính liên thông.

- Triển khai thực hiện nội dung về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định.

- Quản lý, theo dõi (thuộc hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư, kiến nghị đấu thầu) quá trình triển khai chương trình, dự án đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp cập nhật cơ sở dữ liệu về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Chủ trì theo dõi, tham mưu các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, thanh niên và các tổ chức hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định.

k) Tiếp nhận, thẩm định danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được giao; gửi Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư để đăng tải danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

đ) Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với ngành, lĩnh vực được phân công.

g) Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 61
Đã truy cập: 1569204