Phòng Khoa giáo, Văn xã

15/02/2022

                                  

                                    PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

                                            Điện thoại: 0203.383.5192

                                                           Fax: 0203.383.8071

                                           Email: pvhxhdl_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

  

Trưởng phòng: Tạ Thiên Hỹ

- Điện thoại: 0932.206.688

- Email: tathienhy@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu; Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; chủ động đề xuất, tham mưu, giúp cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt việc quản lý và điều hành công việc chuyên môn; có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; các vấn đề xã hội khác; chỉ đạo quản lý, lưu trữ công văn đi - đến của phòng; công tác hành chính của Phòng;

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo, trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi;

+ Theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực của VX1, VX6;

+ Trong trường hợp có nhiều chương trình công tác của cơ quan, Trưởng phòng có thể uỷ quyền cho các chuyên viên khác xử lý giúp việc thẩm định đầu tư;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan phân công.

  

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Đạt

- Điện thoại: 0915.771.246

- Email: phamquocdat@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Kỹ sư nông nghiệp
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: 
+ Là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo và lĩnh vực, ngành theo dõi quản lý; chịu trách nhiệm đầu mối tổng hợp báo cáo của các ngành về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phòng theo dõi. Thường trực giải quyết các công việc có liên quan khi Trưởng phòng đi vắng;

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; các trường Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp; hệ thống các trường Đảng, trường Đoàn, các trường chuyên biệt;

+ Triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc phòng theo dõi, phụ trách;

+ Giúp Trưởng phòng theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực của VX3, VX2;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

   

 

  

Chuyên viên: Nguyễn Văn Tiến

- Điện thoại: 0899158565

- Email: nguyenvantien.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ CNTT; Cử nhân kinh tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:
+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Thông tin và Truyền thông; Trung truyền thông tỉnh Quảng Ninh;

+ Quản trị kỹ thuật mạng và Website, Facebook, Fanpage của cơ quan;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình nhiệm vụ công nghệ thông tin tại cơ quan;

+ Triển khai nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại phòng;

+ Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

  

 

  

Chuyên viên: Dương Quang Trường

- Điện thoại: 0982.267.569

- Email: duongquangtruong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Kế toán; Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc; hệ thống các trường dạy nghề; các cơ quan khối đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp;

+ Chịu trách nhiệm xử lý và tổng hợp báo cáo chung, đôn đốc theo dõi, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phòng theo dõi và lĩnh vực được giao;

+ Thực hiện tổng hợp theo dõi việc triển khai nhiệm vụ công việc của các thành viên trong phòng; thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm và đột xuất, báo cáo các nội dung liên quan đến các dự án, công tác đấu thầu, báo cáo tiết kiệm, phòng chống lãng phí, cải cách hành chính của phòng;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Ba Chẽ, huyện Cô Tô;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

     

 

Chuyên viên: Nguyễn Thu Bích
- Điện thoại: 0343556754

- Email: nguyenthubich.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:  

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành Y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình;

+ Thực hiện tổng hợp và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi;

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Hải Hà, huyện Tiên Yên, thành phố Cẩm Phả;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đoàn Mai Anh
- Điện thoại: 0915.121.618
- Email: nguyendoanmaianh@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Ngân hàng tài chính 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực, ngành: Văn hóa - Thể thao và các đơn vị trực thuộc; Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

+ Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa phương: Huyện Vân Đồn, thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

       

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

Theo Quyết định số 1033/QĐ-KHĐT ngày 24/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo Văn xã gồm:

1. Chủ trì tham mưu thực hiện chức năng công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách của tỉnh thuộc các lĩnh vực: Văn hóa xã hội; Giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động, thương binh và xã hội; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa và Thể thao; Thông tin và truyền thông; Viễn thông; Bưu chính; Công nghệ thông tin. Tham mưu các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội như: Giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tạo việc làm, đào tạo nghề, chỉ số phát triển con người (HDI), xã hội số,…

2. Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư công; lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định trình cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và theo dõi tình hình triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư ngoài nhà nước thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Quản trị kỹ thuật mạng và Website, Facebook, Fanpage của cơ quan; Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin tại cơ quan;

4. Phối hợp thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 654
Đã truy cập: 1344349