Phòng Khoa giáo, Văn xã

15/02/2022

                                  

                                    PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

                                            Điện thoại: 0203.383.5192

                                                           Fax: 0203.383.8071

                                           Email: pvhxhdl_skhdt@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

  

Trưởng phòng: Tạ Thiên Hỹ

- Điện thoại: 0932.206.688

- Email: tathienhy@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu; Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

+ Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về mọi mặt công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của phòng; có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; các vấn đề xã hội khác; chỉ đạo quản lý, lưu trữ công văn đi - đến của phòng; công tác hành chính của Phòng;

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo, trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi; tham gia xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách phòng theo dõi do các VX thực hiện; chịu trách nhiệm hướng dẫn, tham gia xử lý nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư phát triển các dự án từ nhóm B trở lên;

+ Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, thành phố thông minh của VX6; Theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực Khoa học Công nghệ của VX3.

+ Tổng hợp tin tức theo chức năng nhiệm vụ của phòng để báo cáo lãnh đạo cơ quan đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử, Website của Sở;

+ Trong trường hợp có nhiều chương trình công tác của cơ quan, Trưởng phòng có thể uỷ quyền cho các chuyên viên khác xử lý giúp việc thẩm định đầu tư;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan phân công

  

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Đạt

- Điện thoại: 0915.771.246

- Email: phamquocdat@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Kỹ sư nông nghiệp
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: 
+ Là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Trưởng phòng về các nhiệm vụ có liên quan đến đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực Phòng theo dõi; chịu trách nhiệm đầu mối tổng hợp báo cáo của các ngành về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phòng theo dõi. Thường trực giải quyết các công việc có liên quan khi Trưởng phòng đi vắng;

+ Tổng hợp các nội dung liên quan đến các dự án, công tác đấu thầu, tiết kiệm, phòng chống lãng phí; tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi;

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực và ngành: Văn hóa thể thao, Khoa học công nghệ và các đơn vị trực thuộc; Các trường Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa bàn Thành phố Hạ Long, Thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí;

+ Theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực của VX1, VX3; chịu trách nhiệm thay mặt lãnh đạo phòng làm việc với các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực VX1, VX3 theo dõi;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

   

 

  

Chuyên viên: Nguyễn Văn Tiến

- Điện thoại: 0899158655

- Email: nguyenvantien.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ CNTT; Cử nhân kinh tế.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Phụ trách:
+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực và ngành (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách): Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông; Trung truyền thông tỉnh Quảng Ninh;

+ Quản trị mạng và Website của cơ quan; Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin tại cơ quan;

+ Chịu trách nhiệm đầu mối tổng hợp các thông tin về ISO của phòng;

+ Thường trực công tác thi đua khen thưởng của phòng để thực hiện các nội dung có liên quan đến chức năng của Phòng Khoa giáo, Văn xã;

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa bàn thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

  

 

  

Chuyên viên: Dương Quang Trường

- Điện thoại: 0982.267.569

- Email: duongquangtruong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Kế toán; Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực và ngành: Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc; Các trường Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp; Nội vụ và các đơn vị trực thuộc; hệ thống các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm và các trung tâm bảo trợ xã hội khác; các cơ quan khối đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp; Ban Xây dựng nông thôn mới; Đào tạo nguồn nhân lực.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa bàn Thành phố Hạ Long, Thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

     

 

Chuyên viên: Nguyễn Thu Bích
- Điện thoại: 0343556754

- Email: nguyenthubich.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:  

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực và ngành (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách): Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành Y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn Tỉnh;

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại địa bàn huyện Bình Liêu và Ba Chẽ;

+ Tổng hợp theo dõi việc triển khai công việc của các thành viên trong phòng; Quản lý, lưu trữ công văn đi - đến của phòng; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm và đột xuất của phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đoàn Mai Anh
- Điện thoại: 0915.121.618
- Email: nguyendoanmaianh@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Ngân hàng tài chính 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

+ Chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực và các ngành (bao gồm cả trong và ngoài ngân sách): Văn hóa, Thể thao và các đơn vị trực thuộc.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng) tại các địa bàn các huyện Tiên Yên và Đầm Hà;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

       

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa; Thể thao; Khoa học, công nghệ; Thông tin; Truyền thông; Công nghệ thông tin; Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm; Xã hội;

  1. - Chủ trì, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các cơ chế chính sách của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
  2. - Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án đầu tư đầu tư công (bao gồm cả các chương trình, dự án đầu tư lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên địa bàn Vịnh Hạ Long) thuộc lĩnh vực phụ trách.
  3. - Chủ trì tham mưu phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu: (1) Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; (2) Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; (3) Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; (4) Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương; (5) Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa; (6) Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động; (7) Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin;
  4. - Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định trình cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư ngoài ngân sách (bao gồm cả các dự án đầu tư lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên địa bàn Vịnh Hạ Long) thuộc lĩnh vực phụ trách;
  5. - Phối hợp thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.
  6. - Quản trị kỹ thuật mạng và Website, Facebook, Fanpage của cơ quan; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin tại cơ quan;
  7. - Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và đơn vị quy định tại Điểm III, Phụ lục, Quyết định số 688/QĐ-KHĐT ngày 12/3/2019;
  8. - Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 796980