Phòng Kinh Tế Ngành

01/08/2017

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Điện thoại: 0203.383.5549 

Fax: 0203.383.8071 
Email: pktnn_skhdt@quangninh.gov.vn

 

 

 

phong.jpg 

 


Trưởng Phòng: Trần Thanh Phong

- Điện thoại: 0982.243.866

- Email: tranthanhphong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
- Phụ trách: 

1. Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các mặt công tác chuyên môn của phòng; ký phiếu trình, trình lãnh đạo các văn bản của phòng; đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2. Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và cơ chế chính sách về phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến các ngành, lĩnh vực theo nhiệm vụ của phòng được phân công.

3. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổng hợp đề xuất phân bổ các nguồn vốn của các ngành, lĩnh vực theo nhiệm vụ của phòng được phân công.


 

 

minh.jpg 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nghiêm Xuân Minh
- Điện thoại: 0913.325.877
- Email: nghiemxuanminh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng; Chuyên viên chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách:

1. Giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công. Thường trực giải quyết các công việc có liên quan khi Trưởng phòng đi vắng.

2. Theo dõi, tổng hợp công việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như: Đất đai, tài nguyên nước mặt, nước ngầm, môi trường thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

3. Theo dõi chương trình tiêu thoát lũ và hạ tầng kỹ thuật thuộc vốn môi trường ngành than của các huyện, thị xã, thành phố có khai thác than.

4. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện công việc thuộc các chương trình: Kè bờ sông suối biên giới, kè bảo vệ chân cột mốc biên giới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

5. Tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án phân bổ vốn của các ngành, lĩnh vực được phân công.

 

 

thuan.jpg 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Bùi Sỹ Thuận

- Điện thoại: 0936.242.888

- Email: buisythuan@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư thủy lợi

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách: 

1. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp chung về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

2. Phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ của phòng.

3. Tổng hợp, theo dõi và thực hiện công việc thuộc lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Theo dõi, tổng hợp chương trình MTQG, chương trình có mục tiêu sau: Xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thuỷ lợi; kiên cố hóa kênh mương; nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông; nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư.

5. Tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án phân bổ vốn của các ngành, lĩnh vực được phân công.


 

 dat.JPG

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Đạt

- Điện thoại: 0915.771.246

- Email: phamquocdat@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

1. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, cơ chế chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Theo dõi, tổng hợp, thực hiện công việc thuộc chương trình MTQG, chương trình có mục tiêu sau: Xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp; sắp xếp lại dân cư nông thôn; định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư. Theo dõi Hội Nông dân tỉnh và công việc của Hội liên quan đến nhiệm vụ của phòng. Theo dõi các đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Theo dõi 3 doanh nghiệp thuỷ nông: Công ty TNHH 1TV Thuỷ lợi Đông Triều, Công ty TNHH 1 TV Thuỷ lợi Yên Lập, Công ty TNHH 1TV Thuỷ lợi Miền Đông và thực hiện công việc của các đơn vị.

3. Tổng hợp công tác thú y, phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và theo dõi trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án phân bổ vốn của các ngành, lĩnh vực được phân công.

    

 

dung.jpg 

 

 


Phó Trưởng phòngPhạm Thị Việt Dung

- Điện thoại: 0985.462.999

- Email: phamthivietdung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Phụ trách:

chau.jpg 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hà Châu

- Điện thoại: 0982.977.558

- Email: nguyenhachau@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

 

  thinh.jpg

 


Phó Trưởng phòng: Lưu Đình Thịnh

- Điện thoại: 0987.056.600

- Email: luudinhthinh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ nông nghiệp; Kỹ sư thủy sản.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

1. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, cơ chế chính sách lĩnh vực thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

2. Theo dõi, tổng hợp chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (tổng hợp chung, báo cáo quý, năm, tổng hợp công tác phân bổ vốn ngân sách TW,  ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình; nguồn lực thực hiện Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện NTM liên quan đến thuỷ sản).

3. Theo dõi, tổng hợp chương trình có mục tiêu sau: khuyến nông, lâm, ngư; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá; cơ sở hạ tầng thuỷ sản. Theo dõi các đơn vị thuộc lĩnh vực thuỷ sản. Theo dõi, tổng hợp công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; công tác thú y, phòng chống, kiểm soát dịch bệnh thủy sản.

4. Tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án phân bổ vốn của các ngành, lĩnh vực được phân công.


phuong.jpg 

 


Chuyên viên: Đào Thị Phương

- Điện thoại: 0912.118.492

- Email: daothiphuong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:  Trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ sau:

 

1. Tổng hợp, báo cáo xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về lĩnh vực thương mại trên toàn tỉnh.

2. Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công.

3.  Tổng hợp chung nội dung về chủ trương đầu tư thuộc chức năng của phòng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi trưởng phòng phân công.


lien.jpg 

 


 

Chuyên viên: Phạm Thị Liên 

- Điện thoại: 01665.009.009

- Email: phamthilien_skhdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế bảo hiểm​

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:  Trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ sau: 

1. Tổng hợp báo cáo kế hoạch, thực hiện kế hoạch và đề xuất các cơ chế chính sách phát triển dịch vụ, hội nhập kinh tế.

2. Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện đề án 30, các vấn đề về tin học của phòng.

           3. Tổng hợp việc cấp giấy CNĐT của phòng và cung cấp số giấy CNĐT cho các phòng thuộc sở và các cơ quan phối hợp.

 4. Thực hiện các công việc đột xuất khác khi trưởng phòng phân công.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về phát triển kinh tế nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thuỷ lợi (gọi tắt là kinh tế nông nghiệp), phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, các vấn đề về nông thôn (xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; cung cấp nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển làng nghề gắn với hộ gia đình và hợp tác xã; bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn; ổn định di dân tự do và tái định cư); Khai thác, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (trừ chế biến sữa, dầu thực vật, rượu bia, nước giải khát);

 

2. Chủ trì tổng hợp, đề xuất phương án phân bổ vốn của chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng sâu, vùng xa, Chương trình 135; Chương trình các xã bãi ngang; Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng; Các Chương trình vốn trung ương hỗ trợ địa phương có mục tiêu theo các lĩnh vực nhiệm vụ được giao của phòng; Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Các nghị quyết, chương trình của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi và hải đảo.

 

3. Là đầu mối tổng hợp phát triển kinh tế hợp tác xã, trực tiếp theo dõi khối hợp tác xã thuộc ngành Nông nghiệp; Phòng chống lụt bão, kè biên giới; thú y; các lĩnh vực dân tộc, miền núi, hải đảo; xóa đói giảm nghèo nông nghiệp thôn.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 87
Đã truy cập: 960205