Phòng Kinh Tế Đối ngoại

01/08/2017

 PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
 
Điện thoại: 0203.383.569

Fax: 020​3.383.8071

Email: pktdn_skhdt@quangninh.gov.vn

 

bien.jpg 

 

 Trưởng phòng: Phạm Hồng Biên

- Điện thoại: 0904.180.282
- Email: phamhongbien@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quan hệ quốc tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về mọi mặt công tác chuyên môn của phòng; có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, nội dung văn bản trước khi phát hành. 
Trực tiếp phụ trách công việc sau:

1. Chủ trì tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

2. Phụ trách chung lĩnh vực quản lý các dự án ODA;

3. Phụ trách theo dõi, phối hợp trong các hoạt động xúc tiến đầu tư;

4. Phụ trách lĩnh vực cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư;

5. Phụ trách các vấn đề liên quan tới Báo chí;

6. Chỉ đạo thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 

 

 

huyen.jpg 

 

Phó Trưởng phòng: Đào Thị Thanh Huyền

- Điện thoại: 0936.879.496
- Email: daothithanhhuyen@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quan hệ quốc tế 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

1. Chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi quản lý, vận động lĩnh vực quản lý các dự án NGOs;

2. Chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo chuyên môn hàng tháng, quý, năm lĩnh vực quản lý các dự án NGOs;

3. Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI theo danh sách được phân công;

4. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của phòng

 

 

tam.JPG 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
- Điện thoại: 0912.638.388
- Email: tranthanhtam
@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh