Phòng Tổng Hợp và Quản Lý Quy Hoạch

01/08/2017

PHÒNG TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH

Điện thoại: 033.383.5083     

Fax: 033.383.8071
Email: pthqlqh_skhdt@quangninh.gov.vn​

 

thanh-th.jpg 

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Chí Thành

- Điện thoại: 0983.332.888

- Email: nguyenchithanh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp thực hiện những công tác chuyên môn nghiệp vụ sau:

- Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các mặt công tác chuyên môn thuộc Phòng theo dõi; có trách nhiệm tổng hợp rà soát các báo cáo, nội dung các văn bản trước khi phát hành; chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến sự phối hợp trong và ngoài cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các vấn đề khác.

            - Tham gia nghiên cứu đề xuất các vấn đề liên quan đế xây dựng Chiến lược, Quy hoạch, kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của Vùng (ngắn, trung và dài hạn); các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo nhiệm vụ của Phòng.

            - Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, nghiên cứu đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện 6 tháng, một năm và giai đoạn 5 năm tiếp theo; tổng hợp báo cáo và nghiên cứu đề xuất cân đối các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

            - Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Ngành.

- Tổng hợp tình hình hoạt động về chuyên môn của Ngành và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của Lãnh đạo sở.

               - Trong trường hợp có nhiều chương trình công tác của cơ quan, trưởng phòng có thể ủy quyền cho các Phó trưởng phòng hoặc chuyên viên thực hiện một số công việc cụ thể.

 

tuananh-th.jpg 

 


 

Phó Trưởng phòng: Bùi Tuấn Anh

- Điện thoại: 0916.248.868

- Email: buituananh.skhvdt@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản trị nhân lực; Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Phụ trách: Giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Trưởng phòng về các nội dung công việc được phân công theo dõi: 

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh khác; Chương trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý và cả năm; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Trực tiếp xử lý, nghiên cứu đề xuất các ý kiến tham gia, thẩm định và hướng dẫn xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện (thị xã, thành phố); quy hoạch  liên vùng, liên huyện (thị xã, thành phố), các Khu kinh tế cửa khẩu, Khu kinh tế Vân Đồn và các quy hoạch ngành có liên quan.

- Tổng hợp báo cáo công tác quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện;

- Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

- Thường trực giải quyết các công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công trực tiếp của Trưởng phòng.

hai.JPG 

 


 

Phó Trưởng phòng: Đặng Huy Hải

- Điện thoại:  0912.663.698

- Email: danghuyhai@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách: Giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Trưởng phòng về các nội dung công việc được phân công theo dõi:

- Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khối an ninh - quốc phòng; các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, Chương trình Biển đông - Hải đảo và các chương trình liên quan đến quốc phòng, an ninh.

- Chủ trì, phối hợp thẩm định các dự án, công trình thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và Chương trình Biển Đông, Hải Đảo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt – Trung, Chương trình Cải cách tư pháp theo nhiệm vụ của phòng.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đầu tư với các phòng của cơ quan.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng phân công.

 

ngan.jpg 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Quỳnh Ngân

- Điện thoại: 0978.155.781

- Email: phamquynhngan@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh​

- Lý luận chính trị:  Sơ cấp
- Phụ trách:

- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm thuộc các ngành khối Công nghiệp; các khu công nghiệp, khu kinh tế; khu kinh tế cửa khẩu, theo dõi tổng hợp công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư và các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý và cả năm; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý quy hoạch theo phân công của TH4. Trực tiếp theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với TH6 trong việc thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

 

hungbeo-th.jpg 

 


 

Chuyên viên: Nguyễn Hồng Hưng

- Điện thoại: 0983.899.888

- Email: mrhungdpi@gmail.com

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:
          - Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Quảng Ninh.

- Tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác giải ngân của các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh.

- Phối hợp với các Phòng trong cơ quan thực hiện Báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri các địa phương, đơn vị.

- Tổng hợp các nội dung báo cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

 

 anh-huy.jpg

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Quang Huy

- Điện thoại: 0904.466.888

- Email: hoangquanghuy.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Tài chính
- Lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
- Phụ trách:

- Tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác giải ngân của các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh.

- Phối hợp với các Phòng trong cơ quan thực hiện Báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri các địa phương, đơn vị.

- Tổng hợp các nội dung báo cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

pic.jpg

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Trọng Hòa

- Điện thoại: 0919908288

- Email: hoangtronghoa.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc Sĩ Chiến lược; Thạc sĩ Quản lý quốc tế.
- Lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
- Phụ trách:        

- Tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác giải ngân của các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh.

- Phối hợp với các Phòng trong cơ quan thực hiện Báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri các địa phương, đơn vị.

- Tổng hợp các nội dung báo cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan hoặc Trưởng phòng.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp và Quản lý quy hoạch được phân công theo Quyết định số 69/QĐ-KHĐT ngày 21/7/2010 của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

1. Trên cơ sở đề xuất của các phòng, tham mưu tổng hợp cho lãnh đạo Sở về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm đầu mối phối hợp giữa các phòng trong cơ quan về công tác kế hoạch và đầu tư, thực hiện nguyên tắc thông tin 2 chiều giữa phòng với các phòng khác.

2. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở chuẩn bị các văn bản, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm (bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch) giao cho các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở. Thực hiện các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; kinh tế biển đảo, quốc phòng an ninh của tỉnh định kỳ hoặc đột xuất.

3. Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực.

4.  Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

5. Theo dõi hoạt động các ngành, lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, chương trình Biển Đông - hải đảo, quốc phòng an ninh; Làm đầu mối tổng hợp chung khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế.

6. Chủ trì thẩm định, nghiên cứu đề xuất, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch liên vùng và liên huyện, thị xã, thành phố, các khu kinh tế. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

7. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội chung. Phối hợp với các phòng nghiên cứu, đề xuất những chính sách có tính chất chuyên ngành. Tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch.

8. Nghiên cứu tổng hợp, đề xuất các vấn đề chính sách đối với doanh nghiệp Nhà nước và thành phần kinh tế khác. Chủ trì thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và tham gia giải quyết các phát sinh của doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới của doanh nghiệp.

9. Tổng hợp theo dõi, đề xuất định hướng phát triển các Khu kinh tế của tỉnh. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tại địa phương.

10. Phối hợp cùng Văn phòng Sở tổ chức thực hiện việc hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Ngành Kế hoạch và Đầu tư.  Chủ trì tổng kết công tác nghiệp vụ Ngành Kế hoạch và Đầu tư hàng năm.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 175
Đã truy cập: 1528264