Đa số đại biểu Quốc hội thống nhất với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội

12/11/2020 08:52

(MPI) - Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, ngày 05/11/2020, Quốc hội kết thúc 03 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội thống nhất với nội dung trong các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội.


Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, các ý kiến cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ và cho rằng, năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn, thậm chí còn nặng nề hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, do đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu làm cho kinh tế toàn cầu suy thoái, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Nhiều ý kiến đồng tình với dự báo tăng trưởng năm 2020 như Chính phủ dự kiến khoảng từ 2-3%. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, sự linh hoạt và cụ thể hóa kịp thời của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khẩn trương của Chính phủ, sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2020, Chính phủ và chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đề ra; tập trung giải quyết, tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc nhằm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ của năm 2020.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đánh giá thận trọng diễn biến, tác động của đại dịch Covid-19 và có các kịch bản để ứng phó với dịch bệnh; cần nỗ lực, phấn đấu rất cao để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6%.

Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia; giải quyết nợ xấu, nạn tín dụng đen, các dự án chậm tiến độ, các dự án thua lỗ, giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động và việc làm; bố trí đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19; có các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, chống biến đổi khí hậu; bố trí lại dân cư vùng thường bị thiên tai, bão lũ và tạo sinh kế cho người dân bị thiệt hại trong bão lũ, xâm ngập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển cho biết, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo, tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã thực hiện có kết quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt làm tốt 05 mục tiêu quan trọng liên quan đến quy mô nợ công, nợ Chính phủ, dư nợ thị trường trái phiếu, tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, năng suất các nhân tố tổng hợp... Đồng thời, đề nghị Chính phủ lưu ý một số vấn đề như chất lượng cơ cấu lại nền kinh tế chưa thật vững chắc, công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch chưa tốt; việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cũng còn một số hạn chế nhất định. Kỷ luật, kỷ cương về tài chính, quản lý tài sản công, tài chính công tuy có một số tiến bộ nhưng vẫn chưa nghiêm, còn thất thoát, lãng phí; lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế; lĩnh vực văn hóa; công tác xóa đói, giảm nghèo trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai nhất là đối với Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc; ... Ngoài ra, các đại biểu mong muốn Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần tích cực khắc phục những tồn tại, bất cập, yếu kém trong thời gian tới. Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận và các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân.


Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với báo cáo Chính phủ về mục tiêu tổng quát, 15 mục tiêu cụ thể, 04 cân đối lớn và các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra để thực hiện các mục tiêu này trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 05 năm khoảng 6,5 đến 7%; chú trọng công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công cho giai đoạn tới, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, khắc phục được những hạn chế mà Kế hoạch tài chính 5 năm trước đã nêu trong Báo cáo.Về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã bám sát Nghị quyết của Quốc hội khẩn trương, nghiêm túc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định theo Nghị quyết, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quốc hội cơ bản thống nhất với Chính phủ về dự kiến tổng mức đầu tư công trong giai đoạn tới và đề nghị Chính phủ lưu ý việc bố trí vốn đầu tư công đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của Luật Đầu tư công và các quy định liên quan như Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên bố trí đủ vốn cho các công trình chuyển tiếp, các công trình ứng vốn giai đoạn trước, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án giao thông có tính liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, các tuyến đường cao tốc, đường ven biển tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Cần lưu ý bố trí vốn cho một số dự án liên quan đến vấn đề phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê xung yếu, quy hoạch bố trí lại dân cư vùng bị tác động trực tiếp của thiên tai, xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp… trong kế hoạch và chiến lược phát triển. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tạo điều kiện để có thể kêu gọi các thành phần kinh tế khác cùng tham gia, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt việc phân cấp, giao quyền cho các địa phương quyết định các dự án đầu tư công.

Nhiều ý kiến đồng tình có 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, cần rà soát, lồng ghép, tránh chồng chéo, phân tán, thiếu tập trung, hiệu quả không cao và trình Quốc hội để xem xét, quyết định cùng với Kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Phòng Khoa giáo Văn xã (trích Cổng TTĐT mpi.gov.vn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 965418